منظور از روایی این است که ((مقیاس)) و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار، دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، یعنی این که هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم این که بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد.(حافظ نیا ، ۱۵۵:۱۳۸۶)
در این تحقیق پس از مذاکره و استماع نظر اساتید محترم راهنما و مشاور ،صاحب نظران و مطلعین، نسبت به تهیه پرسش نامه اولیه بر مبنای فرضیات، رابطه مولفه ها، شاخص های متغیر های تحقیق و تعیین مقیاس مناسب (طیف لیکرت) اقدام و پس از بررسی نتایج و رفع ایرادات، پرسش نامه نهایی (فعلی) جهت اجراء مورد استفاده قرارگرفته است.
۳-۷-۲- سنجش پایایی پرسشنامه:
پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپذیری نیز تعبیر می شود، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده ، در شرایط مشابه ، در زمان یا مکان دیگر، مورد استفاده قرار گیرد و نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر، ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردارند (حافظ نیا، ۱۵۶:۱۳۸۶).
پایایی و اعتبار پرسش نامه این تحقیق با محاسبه آلفاکرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا پایایی را برای نمونه ای ۳۰ تایی از پرسشنامه ها محاسبه نمودیم. مقدار آلفای کرونباخ ۷۸۱/۰ به دست آمد. با توجه به پایایی بالایی که مشاهد شد، پرسشنامه را میان سایر اعضای نمونه نیز توزیع نمودیم. مقدار ضریب آلفای کرونباخ کل ۷۹۱/۰ به دست آمد که نشان دهنده وجود پایایی مطلوبی برای پرسشنامه می باشد. در جدول (۳-۲) مقادیر آلفای کرونباخ به تفکیک برای سوالات مربوط به هر فرضیه ارائه شده است.
جدول (۳-۲): مقدار آلفای کرونباخ متغیرهای وابسته

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

متغیر مقدار آلفا
پیش بینی ۷۵۹/۰
تشخیص ۷۷۱/۰
درک ۷۸۳/۰
افدامات عملی ۷۹۴/۰
کل ۷۹۱/۰

۳-۸- کد گزاری و استخراج داده ها[۱۱۸]:
پس از پایان کار میدانی پژوهش و جمع آوری اطلاعات، کلیه پرسشنامه ها مورد بازبینی نهایی قرار گرفت. سپس برای پرسشنامه های مورد نظر دفترچه کد کامپیوتری ساخته شده و بر اساس آن متغیرها کد گزاری شده و استخراج گردیده اند. پس از استخراج نتایج داده ها، این نتایج با استفاده از نرم افزار آماری spss پردازش و تحلیل آماری داده ها صورت پذیرفته است.