• به نظر می رسد بین محتوای کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد.
 • به نظر می رسد بین جنگ نرم و کتب دینی دانشگاهی رابطه معنادار وجود دارد.
 • به نظر می رسد بین نحوه تدریس استادان کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد.
 • به نظر می رسد بین جایگاه کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد.
 • به نظر می رسد بین شخصیت استادان کتب دینی دانشگاهی( روحانی و غیر روحانی) و تاثیر گذاری بر وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد.
 • به نظر می رسد بین نحوه تدوین مطالب کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد.
 • به نظر می رسد بین آزمون کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد
 • ۲٫۷-متغیرهای تحقیق:

  متغیرهای مستقل:

  • محتوای کتب دینی دانشگاهی، نحوه تدریس استادان کتب دینی، نحوه تدوین کتب دینی دانشگاهی، شخصیت استادان کتب دینی دانشگاهی

  متغیر وابسته:

  • جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان

  ۲-۸٫ تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

  مفهوم سازی کاری بیشتر از تعریف ساده یا قرار دادی واژگان یک علم است و تلاشی است در راستای ساختن مفاهیم انتزاعی برای فهمیدن امر واقعی(کیوی[۷۳]، ۱۳۷۷: ۱۱۴).
  مفاهیمی که در تنظیم دادههای تحقیق به کار میرود به دو صورت نظری و عملی تعریف میشوند، در تعریف نظری یک واژه توسط واژه های دیگر تعریف میشود و هدف از آن ارتباط دادن پژوهش به اطلاعات دیگر و تعیین ماهیت کلی پدیده مورد مطالعه است. در تعریف عملیاتی مفهوم مورد نظر به وسیله معرفهها و امور مشاهده پذیری که در اختیار پژوهشگر قرار دارد تعریف میشود(هومن، ۱۳۶۶: ۵۹).
  میزان تحصیلات
  تعریف نظری:
  تحصیل : حاصل کردن ، فراهم آوردن ، بدست آوردن ، درس خواندن ، دانش آموختن(عمید ۱۳۸۰/ص۳۷۸).
  تعریف عملیاتی:
  میزان تحصیلات در این پژوهش به صورت ترتیبی پرسیده میشود و به صورت گویه ذیل سوال خواهد شد:
  مقطع تحصیلی شما چیست؟
  ۱- کارشناسی ۲- کارشناسی ارشد ۳- دکتری
  سن:
  تعریف نظری:
  ۱- شمار سال های زندگی انسان یا موجود زنده دیگر، مدت عمر  ۲- دوره یا مرحله ای از زندگی.
  (انوری، ۱۳۸۲ : ۱۳۵).
  تعریف عملیاتی
  منظور سن پاسخگومیباشد، این متغیر در سطح سنجش فاصلهای سنجیده میشود و به صورت سؤال باز از پاسخگو سوال میشود:
  سن:…..
  درآمد
  تعریف نظری
  مجموع دریافتی های پاسخگو یا خانواده او در زمان تکمیل پرسش نامه میباشد.
  تعریف عملیاتی:
  در این پژوهش میزان درآمد بر اساس یک سوال باز به صورت زیر پرسیده می شود.
  میزان درآمد ماهیانه خود یا خانواده: ..
  وضعیت مالکیت مسکن
  تعریف نظری
  در این پژوهش وضعیت مسکن فرد در سه نوع (شخصی، رهنی – اجارهای، بلا عوض و سایر) بررسی میگردد که در یک سؤال بسته از فرد پرسیده میشود و این گویه در سطح سنجش اسمی مورد بررسی قرار میگیرد.
  تعریف عملیاتی
  وضعیت مسکن شما چگونه است؟ الف)شخصی ب)رهنی ج) سازمانی د) ارثی
  دینداری

  نوشته ای دیگر :   تأثیر عوامل فرهنگی, فردی و محیطی بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌ های زنجیره ای ...

  دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir