با توجه به جدول ۱۵-۵، ضریب همبستگی منفی(با افزایش یا کاهش هر کدام از متغیرها دیگری در جهت مخالف افزایش یا کاهش مییابد) و با شدت ضعیفی (۰٫۱۰۴) بین دو متغیر، نحوه آزمون کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان وجود دارد. با توجه به اینکه میزان معناداری(sig) بدست آمده ۰٫۴۳۳ است و این مقدار بزرگتر از ۰٫۰۵ است، با ۹۵ درصد اطمینان میتوان فرضیهH0 را پذیرفت و فرض H1 رد میشود. بنابراین این فرضیه تایید میشود.
فرضیه شش: به نظر می رسد بین شخصیت استادان کتب دینی دانشگاهی( روحانی و غیر روحانی) و تاثیر گذاری بر وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد.
فرضیهH0: هیچگونه رابطه معناداری بین شخصیت استادان کتب دینی دانشگاهی( روحانی و غیر روحانی) و تاثیر گذاری بر وضعیت اعتقادات دینی جوانان وجود ندارد.
فرضیه H1: رابطه معناداری بین شخصیت استادان کتب دینی دانشگاهی( روحانی و غیر روحانی) و تاثیر گذاری بر وضعیت اعتقادات دینی جوانان وجود دارد.
جدول۱۶-۴ رابطه بین شخصیت استادان کتب دینی و تاثیر گذاری بر وضعیت اعتقادات دینی دانشجویان

کای اسکویر درجه آزادی معناداری(sig)
۲۱۱٫۸۷ ۱ ۰٫۰۰۱

بررسی معناداری و تایید یا رد فرضیه
همان گونه که در جدول ۱۶-۴ مشاهده میشود، مقدار آماره کای اسکویر به دست آمده برابر با ۲۱۱٫۸۷ بوده است و سطح معناداری بدست آمده ۰٫۰۰۱ است، با توجه به سطح معناداری بدست آمده که این مقدار کوچکتر از ۰٫۰۱ می باشد میتوان گفت که رابطه معناداری آماری بین شخصیت استادان کتب دینی دانشگاهی( روحانی و غیر روحانی) و تاثیر گذاری بر وضعیت اعتقادات دینی جوانان وجود دارد. با توجه به سطح معناداری به دست آمده با ۹۹ درصد اطمینان میتوان فرضیه H1 را پذیرفت و فرضH0 رد میشود. بنابراین این فرضیه تایید میشود.
نتایج تحلیل چند متغیره بین متغیرهای مستقل(محتوای کتب دینی دانشگاهی، نحوه تدریس استادان کتب دینی، نحوه تدوین کتب دینی دانشگاهی، شخصیت استادان کتب دینی دانشگاهی) و متغیر وابسته(میزان اعتقادات دینی دانشجویان)
همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعدیل یافته و خطای معیار برآورد
ضرایب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعدیل یافته و خطای معیار در جدول ۱۷-۴ نشان داده شده است. با توجه به این جدول میتوان بیان کرد که میزان همبستگی متغیر میزان اعتقادات دینی دانشجویان در یک ترکیب خطی با متغیر وارد شده در معادله(محتوای کتب دینی دانشگاهی، نحوه تدریس استادان کتب دینی، نحوه تدوین کتب دینی دانشگاهی، شخصیت استادان کتب دینی دانشگاهی)، برابر ۰٫۵۹۶ میباشد. همچنین ضریب تعیین حاصل برابر با ۰٫۴۹۸ و ضریب تعیین تعدیل یافته براساس متغیر وارد شده در تحلیل، برابر با ۰٫۴۳۲ یا حدود ۴۳ درصد به دست آمده است؛ یعنی بیش از ۴۳ درصد از تغییرات متغیر اعتقادات دینی دانشجویان از طریق این متغیرها تبیین شده است و مابقی تغییرات این میزان( ۵۷ درصد) متعلق به سایر متغیرهایی است که در این مطالعه و فرضیه‏های تحقیق دیده نشده‏اند است.
همچنین آزمون معناداری ضریب تعیین(F) نشان میدهد که آیا ضریب تعیین به دست آمده به لحاظ آماری معنادار است یا نه؟ بر این اساس مقدار F برابر است با نسبت متوسط واریانس رگرسیون به متوسط واریانس باقیمانده، که برابر با ۱٫۹۷۲ و دارای سطح معناداری ۰٫۰۵۰S= میباشد، یعنی در سطح ۹۵ درصد معنیدار شده است. بنابراین ضریب تعیین تعدیل یافته بدست آمده به لحاظ آماری معنادار است، به عبارت دیگر بیش از ۴۳ درصد تغییرات متغیر وابسته(میزان اعتقاد دینی دانشجویان) از طریق محتوای کتب دینی دانشگاهی، نحوه تدریس استادان کتب دینی، نحوه تدوین کتب دینی دانشگاهی، شخصیت استادان کتب دینی دانشگاهی تبیین شده است.
جدول ۱۷- ۴ ضرایب همبستگی چند گانه، ضریب تعیین، ضریب تعدیل یافته و خطای معیار برآورد

Mode ضریب همبستگی چند گانه ضریب تعین ضریب تعیین تعدیل یافته خطای معیار برآورد F سطح معنا داری
Sig
۱ ۰٫۵۹۶ ۰٫۴۹۸ ۰٫۴۳۲ ۰٫۰۵۱ ۱٫۹۷۲
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir