میزان معناداری(sig)

۰٫۰۲

با توجه به جدول ۱۳-۳، ضریب همبستگی مثبت (با افزایش میزان رضایت از نحوه تدریس و مناسب بودن تدریس کتب دینی دانشگاهی میزان اعتقادات دینی دانشجویان افزایش پیدا میکند و با کاهش میزان رضایت از نحوه تدریس و مناسب بودن تدریس کتب دینی دانشگاهی میزان اعتقادات دینی دانشجویان کاهش مییابد) و با شدت متوسطی (۰٫۳۱۴) بین دو متغیر میزان رضایت از نحوه تدریس و مناسب بودن تدریس کتب دینی دانشگاهی میزان اعتقادات دینی دانشجویان وجود دارد. با توجه به اینکه میزان معناداری(sig) بدست آمده ۰٫۰۲ است و این مقدار کوچکتر از ۰٫۰۵ است، با ۹۵ درصد اطمینان میتوان فرضیه H1 را پذیرفت و فرض H0 رد میشود. بنابراین این فرضیه تایید میشود.
فرضیه چهار: به نظر می رسد بین نحوه تدوین مطالب کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد.
فرضیه H0: هیچ گونه رابطه معناداری بین نحوه تدوین مطالب کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان وجود ندارد.
فرضیه H1: رابطه معناداری بین نحوه تدوین مطالب کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان وجود دارد.
جدول ۱۴-۴ همبستگی بین نحوه تدوین مطالب کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان

نحوه تدوین مطالب کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان
ضریب همبستگی اسپیرمن ۰٫۱۰۴
میزان معناداری(sig) ۰٫۰۴۶

با توجه به جدول ۱۴-۴، ضریب همبستگی مثبت(با افزایش یا کاهش هر کدام از متغیرها دیگری در همان جهت افزایش یا کاهش مییابد) و با شدت ضعیفی (۰٫۱۰۴) بین دو متغیر، نحوه تدوین مطالب کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان وجود دارد. با توجه به اینکه میزان معناداری(sig) بدست آمده ۰٫۰۴۶ است و این مقدار کوچکتر از ۰٫۰۵ است، با ۹۵ درصد اطمینان میتوان فرضیه H1 را پذیرفت و فرض H0رد میشود. بنابراین این فرضیه تایید میشود.
فرضیه پنج: به نظر می رسد بین نحوه آزمون کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد.
فرضیه H0: هیچ گونه رابطه معناداری بین نحوه آزمون کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان وجود ندارد.
فرضیه H1: رابطه معناداری بین نحوه آزمون کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان وجود دارد.
جدول ۱۵-۴ همبستگی بین نحوه آزمون کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان

نحوه آزمون کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان
ضریب همبستگی اسپیرمن ۰٫۱۰۴
میزان معناداری(sig) ۰٫۴۳۳
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.