۰٫۲۵۲

میزان معناداری(sig)

۰٫۰۳۳

بررسی معناداری فرضیه
با توجه به جدول ۱۱-۴، ضریب همبستگی مثبت (با افزایش بالا رفتن غنای محتوای کتب دینی دانشگاهی میزان اعتقادات دینی دانشجویان افزایش مییابد و با کاهش غنا و محتوای کتب دینی دانشگاهی اعتقادات دینی دانشجویان کاهش مییابد) و با شدت ضعیفی (۰٫۲۵۲) بین این دو متغیر وجود دارد. با توجه به اینکه میزان معناداری(sig) بدست آمده ۰٫۰۳۳ است و این مقدار کوچکتر از ۰٫۰۵ است، با ۹۵ درصد اطمینان میتوان فرضیه H1را پذیرفت و فرضH0 رد میشود. بنابراین فرضیه اول تایید میشود.
فرضیه دو: به نظر میرسد بین تاثیر گذاری جنگ نرم و محتوای کتب دینی دانشگاهی رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه H0: هیچ گونه رابطه معناداری بین تاثیر گذاری جنگ نرم و محتوای کتب دینی دانشگاهی وجود ندارد.
فرضیه H1: رابطه معناداری بین تاثیر گذاری جنگ نرم و محتوای کتب دینی دانشگاهی وجود دارد.
جدول ۱۲-۴ همبستگی بین تاثیر گذاری جنگ نرم و محتوای کتب دینی دانشگاهی

تاثیر گذاری جنگ نرم و محتوای کتب دینی دانشگاهی
ضریب همبستگی اسپیرمن ۰٫۱۸۲-
میزان معناداری(sig) ۰٫۰۴

با توجه به جدول ۱۲-۴، ضریب همبستگی منفی(با افزایش میزان محتوا و غنای کتب دینی دانشگاهی تاثیر پذیری از جنگ نرم کاهش مییابد و با کاهش محتوا و غنای کتب دینی دانشگاهی تاثیر پذیری از جنگ نرم آنها افزایش مییابد) و با شدت ضعیفی (۰٫۱۸۲-) بین این دو متغیر وجود دارد. با توجه به اینکه میزان معناداری(sig) بدست آمده ۰٫۰۴ است و این مقدار کوچکتر از ۰٫۰۵ است، با ۹۵ درصد اطمینان میتوان فرضیهH1 را پذیرفت و فرض H0 رد میشود. بنابراین این فرضیه تایید میشود.
فرضیه سه: به نظر میرسد بین نحوه تدریس استادان کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه H0: هیچ گونه رابطه معناداری بین نحوه تدریس استادان کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان وجود ندارد.
فرضیه H1: رابطه معناداری بین نحوه تدریس استادان کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان وجود دارد.
جدول ۱۳-۴ همبستگی بین نحوه تدریس استادان کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان

نحوه تدریس استادان کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان
ضریب همبستگی اسپیرمن ۰٫۳۱۴
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir