آلفا کرونباخ

تعداد متغیرهای محاسبه شده

۰٫۷۴۵

۴۸

آلفا محاسبه شده هرچه به یک نزدیک تر باشد گویای پایایی و تکرار پذیر بودن نتایج پرسشنامه خواهد بود. در این تحلیل الفای کرونباخ معمولاً گفته شده است که عدد محاسبه شده باید بیش از ۷/۰ بدست آید.

۳-۹٫ اعتبار یا روایی

منظور از روایی[۷۸] این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج  در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد برنیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد. به عبارت دیگر روایی یا اعتبار یعنی: آیا آن چیزی را اندازه می گیریم که قصد اندازه گیری آن را داریم. (کرلینجر،۱۳۷۶: ۱۳۲)
برای سنجش اعتبار پرسشنامه طراحی شده، پرسشنامه در اختیار استاد راهنما و استادان روش تحقیق قرار گرفته و پس از اعلام نظر آنها اصلاحات لازم انجام شده است. بنابراین ابزار پژوهش دارای اعتبار صوری است.

۳-۱۰٫ آمارههای لازم جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقیق با استفاده از نرمافزارSpss، دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی بررسی شده است، برای توصیف دادهها از میانگین، انحراف معیار، درصد فراوانی و آماره مد استفاده شده است. برای بررسی روابط بین متغیرها و آزمون فرضیات از آزمون همبستگی اسپیرمن و همچنین برای بررسی تاثیرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده میشود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات(یافتهها)

مقدمه

پرسش نامه تهیه شده پس از تکمیل توسط افراد نمونه کد گذاری شده و در نرم افزار آماری spss17 جهت تجزیه و تحلیل وارد شدهاند. در این فصل ابتدا به توصیفی از نمونه های مورد بررسی بر اساس متغیرهای زمینهای(سن، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی و ….) میپردازیم. بدین ترتیب با استفاده از جداول توصیفی به ارائه برخی از نتایج توصیفی همراه با آماره های لازم خواهیم پرداخت. پس از به تحلیل دو متغیره با استفاده از آماره های مقتضی متناسب با سطح سنجش متغیرها( ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون کای اسکویر، و برای بررسی تاثیر گذاری متغیرهای وابسته بر متغیر مستقل از تحلیل رگرسیون چند متغیره و تک متغیره استفاده شده است) پرداخته میشود.

۱-بخش اول: توصیف جمعیت نمونه

جدول۱-۴ توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت

جنس پاسخگویان فراوانی درصد
مرد ۸۸ ۳۹٫۶۴
زن ۱۳۴ ۶۰٫۳۶
کل ۲۲۲ ۱۰۰٫۰

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است