۱۳۷/۱

با توجه به مقادیر شاخصهایVIF و tolerance که تقریبا همگی نزدیک عدد یک هستند(اگر دامنه تغییرات متغیرهای پژوهش به عدد ۱ نزدیک باشند نشان دهنده عدم وجود هم خطی بین متغیرها است)، میتوان از عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل اطمینان حاصل کرد.
۴-۴-۵- آماره دوربین واتسون :
آماره دوربین- واتسون نشان دهنده عدم همبستگی پسماندهای رگرسیون است. مقدار مطلوب این آماره فاصله بین ۱٫۵تا ۲٫۵ میباشد و هر چه قدر مقدار آماره به این بازه نزدیک باشد نشان دهنده عدم همبستگی پسماندهای رگرسیون است. آماره دوربین-واتسون با مقدار ۹۲/۱ نشان دهنده فقدان خود همبستگی سریالی در پسماندها است.
جدول۴-۶-آزمون آماره دوربین واتسون

مدل آماره دوربین – واتسون
۱ ۹۲/۱

۴-۴-۶-آنالیز واریانس و روابط بین متغیرها :
پس از بررسی پیش فرضها و هم خطی بودن، از تبدیلات به منظور نرمال کردن متغیرها، در مدل نهایی از متغیرهای تبدیل یافته به جای متغیرهای اصلی استفاده میشود. می توان مدل رگرسیونی را برازش داد و با استفاده از آنالیز واریانس درستی مدل برآورد شده را بررسی نمود. با توجه به مطالب ابتدای این بخش مدل رگرسیونی خطی چندگانه به صورت زیر است:
size+
بنابراین مشاهده می‌کنیم که روابط رگرسیونی فوق نقش بسزایی در نتایج رابطه رگرسیونی اصلی تحقیق دارد و وجود رابطه معنادار در آنها، تاثیر زیادی بر اعتبار تحقیق خواهد داشت. لذا در اینجا لازم است که معناداری این مدل‌ها آزمون شود. به همین سبب آزمون فرضیه‌های آماری زیر در این بخش توصیه می‌شود :
H0 : α۰ = α۱= α۲ = α۳ = α۴ = ۰ مدل معناداری وجود ندارد
H1: حداقل دو تا از ضرایب مخالف صفر هستند مدل معناداری وجود دارد،
در این قسمت برای آزمون معناداری هر مدل به صورت کامل، از آزمون F استفاده شده است و در صورتی‌که سطح معناداری F کمتر از۰۵/۰α = باشد، فرض صفر فوق در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد میشود و فرض مقابل آن که معناداری مدل را تائید می‌کند، قابل پذیرش میشود. از آنجایی که برای مدلهای تحقیق حاضر سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰α = میباشد، لذا معناداری مدلها پذیرفته میشود.
۴-۵- تحلیل استنباطی متغیرهای تحقیق:
در این بخش از تحلیل، ابتدا به آزمون فرضیات پژوهش از طریق بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون خواهیم پرداخت و سپس جهت دستیابی به میزان واریانس تبیین شده از متغیر ساختار سرمایه از طریق متغیر سودآوری و دیگر متغیرها از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه بهره خواهیم برد.
۴-۵-۱- آزمون فرضیات:
آزمون فرضیه اول:
جدول … بررسی رابطه بین ساختارسرمایه و سودآوری
بین ساختارسرمایه و سودآوری شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی رابطه معنیداری وجود دارد.
جدول ۴-۷- نتیجه آزمون همبستگی ساختارسرمایه و سودآوری

ساختار سرمایه سودآوری
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.