رابطه کلی:
size+
متغیر وابسته(Leverage) : در پژوهش حاضر، اهرم شرکت(ساختار سرمایه) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. با توجه به مباحث پیش گفته در مبانی نظری پژوهش ، نسبت کل بدهی به مجموع داراییها به عنوان ساختار سرمایه تعریف گردیده است.
متغیر مستقل() : در این پژوهش از متغیر “سودآوری” به عنوان متغیر مستقل استفاده گردید. در اکثر پژوهشهای انجام شده، مشابه وستون و بریگام (۱۹۷۵) از متغیرهای زیر برای اندازهگیری سودآوری استفاده میشود این نسبت، شاخصی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در اداره امور واحد تجاری می باشد.
سود به فروش: حاصل تقسیم سود خالص بر فروش.
حاصل تقسیم سود خالص بعد از کسر مالیات بر مجموع داراییها :(ROA) بازده مجموع داراییها
حاصل تقسیم سود خالص بعد از کسر مالیات بر حقوق صاحبان سهام :(ROE) بازده حقوق صاحبان سهام
سایر متغیرها:
Size: اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی جمع داراییها اندازهگیری میشود.
Collateralsداراییهای قابل وثیقه Liquidity: نقدینگی
۳-۱۰-۳-ابزار ها و نرم افزار های کامپیوتری:
در پژوهش حاضر برای تحلیل دادهها از نرمافزارهایSPSS و Excel استفاده گردیده و تحلیل در دو بخش توصیفی و استنباطی تدوین گشته است و همچنین از نرم افزارهای تحلیل دادهها ( تدبیر پرداز) و آزمون یاد شده فوق استفاده شده است .
۳-۱۱- خلاصه فصل:
با توجه به این که دستیابی به اهداف پژوهش بدون انتخاب روش مناسب برای تجزیه و تحلیل امکانپذیر نخواهد بود، در این فصل روش مورد استفاده برای آزمون فرضیههای پژوهش تشریح شده است. از جمله مواردی که در این فصل مطرح گردیده است میتوان به فرضیههای پژوهش، آمار توصیفی، آمار استنباطی، روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری پژوهش، قلمرو پژوهش، متغیرهای پژوهش و نحوه اندازهگیری آنها و روش و ابزارگردآوری اطلاعات اشاره کرد. در پژوهش حاضر برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای و استفاده گردیده و تحلیل در دو بخش توصیفی و استنباطی تدوین گشته است. جهت توصیف داده ها از آماره هایی نظیر میانگین ، میانه ، واریانس و انحراف معیار و همچنین از نرم افزارهای تحلیل داده ها و آزمون یاد شده فوق استفاده گردیده است.
در آزمون معنیدار بودن رگرسیون برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون رگرسیون استفاده میشود به نحوی که اگر مقدار F به دست آمده از F جدول با سطح معنیدار بودن آلفا درصد تجاوز کند، در آن صورت فرضیه را میپذیریم. به طور کلی این آزمون بیان میکند که کل رگرسیون معنی دار است یا خیر. ضمنا سطح اطمینان قابل قبول در این پژوهش سطح ۹۵% می باشد به عبارتی احتمال خطا در این پژوهش ۵% در نظر گرفته شده است.
فصل چهارم :
یافته های تحقیق
۴-۱- مقدمه:
تجزیه تحلیل دادهها در هر پژوهش از جمله بخشهای مهمی است که در برگیرنده نتایج حاصل از جمعآوری اطلاعات است. این فصل شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعآوری شده میباشد. تجزیه و تحلیل دادهها در دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی دادهها انجام پذیرفته است. بخش توصیفی مربوط به توصیف خصوصیات متغیرهای پژوهش میباشد. به علاوه وضعیت متغیرهای وابسته و مستقل پژوهش و همچنین شاخصهای هرکدام از آنها توصیف شده است. سپس برای آزمون پیش فرضها از آزمون کولموگرف- اسمیرنوف برای آزمون نرمال بودن دادههای پژوهش استفاده گردید، که با توجه به میزان خطای بدست آمده (کمتر از ۵ درصد)، نشان میدهد که توزیع دادهها نرمال نبوده و برای نرمال کردن متغیرها از روش لگاریتمی استفاده نموده و سپس آزمونهای استقلال خطی، ثبات واریانس و نرمال بودن باقیماندهها و … انجام دادیم و در بخش تحلیل استنباطی به بررسی آزمون فرضیات پژوهش یعنی رابطه بین متغیرهای پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون و همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیره بین متغیرهای پژوهش برای دستیابی به سهم متغیر مستقل در تبیین میزان واریانس متغیر وابسته، پرداخته شده است.
۴-۲-توصیف نمونه:
شرکتهای تولیدی استان آذریایجان شرقی در صنایع مختلفی طبقهبندی شدهاند. این طبقه بندی که بر اساس روش ISIC صورت گرفته منجر به تفکیک ۱۱ صنعت در شرکتهای تولیدی استان آذریایجان شرقی تا سال ۱۳۹۱ شده است. البته این نوع طبقهبندیهای شرکتهای تولیدی براساس مجوزات دریافتی این شرکتها از سازمانهای مربوطه انجام پذیرفته است. این گروه صنایع شامل اکثر شرکتهای تولیدی استان آذریایجان شرقی است. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات مالی شرکتهای گروه صنایع مانند: مواد غذایی بجز قند و شکر، خودرو و قطعات، فلزات اساسی، سیمان، آهک و گچ، ماشین الات و تجهیزات، دارو و منسوجات و غیره استفاده شده است که به شرح پیوست لیست این شرکتها ارائه گردیده است .
جدول ۴-۱ لیست شرکتهای مورد مطالعه

ردیف نام شرکت صنعت ردیف نام شرکت صنعت
۱ شرکت ایران شکلات غذایی بجز قند وشکر ۳۹ شرکت صنایع بهداشتی وآرایشی کامل طلائی مواد و محصولات دارویی
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است