۲۵

سلولزی آنا

۵۰

لیفتراک سازی سهند

۷۵

صنایع پمپیران

۳-۷- فرضیههای تحقیق:
در این پژوهش پنج فرضیه به شرح زیر خواهیم داشت که در فصل چهارم هر کدام را مورد آزمون قرار خواهیم داد:
بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی رابطه معنیداری وجود دارد.
بین ساختار سرمایه و بازده داراییهای شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی رابطه معنیداری وجود دارد.
بین ساختار سرمایه و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی رابطه معنیداری وجود دارد.
بین ساختار سرمایه و نسبت سود به فروش شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی رابطه معنیداری وجود دارد.
ساختار بهینه سرمایه در شرکت های تولیدی استان آذربایجان شرقی در جهت افزایش سودآوری قابل تعیین است.
۳- ۸- روش های گردآوری داده های تحقیق و کاربرد آنها:
مطالعه اسناد و مدارک : با توجه به نوع طرح پژوهش، بر اساس عملکردهای گذشته، دادههای صورتهای مالی همچون گزارشات سالانه جمعآوری شده است.
کاوش اینترنتی : که برای گردآوری داده ها مربوط به سوابق گذشته، به سایت رسمی شرکتهای نمونه و با مراجعه حضوری به دفاتر مرکزی شرکتها انجام پذیرفته است .
مطالعه کتابخانهای : که برای گردآوری دادهها پیرامون مبانی نظری و پیشینه این پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد.
۳-۹- ابزارهای گردآوری دادهها و موارد استفاده آنها :
چک لیست : برای داده ها و اطلاعاتی که می بایست ثبت شود ، عمل کنترلی را انجام می دهد .
فیش و جدول خلاصه و نرم افزار های تحلیل کننده : از این ابزار در این پژوهش جهت جمع بندی وکنترل اطلاعات و نرم افزار شرکت تدبیر پرداز استفاده شده است .
۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل دادهها :
۳-۱۰-۱-روش های آماری:
۳-۱۰-۱-۱-روش های توصیفی :
روش بررسی دادهها به صورت مقطعی و سال به سال است. در این پژوهش برای آزمون فرضیهها از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.
جهت توصیف دادهها از آمارههای مرکزی و پراکندگی نظیر: میانگین، میانه، واریانس و انحراف معیار، برای تحلیل دادهها استفاده شده است .
۳-۱۰-۱-۲-آزمون های پیش فرض:
برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها، به ارزیابی ثبات واریانسها و نرمال بودن باقیماندهها با استفاده از آزمونهای کلموگروف- اسمیرنوف و آزمون پیرسون استفاده نمودهایم، بعبارتی در این راستا از آمارهی F و t-test برای معنیداری بودن مدل پیشبینی شده و ضرایب مدل استفاده خواهد شد.
۳-۱۰-۱-۳- تعیین روابط بین متغیرها :
برای تعیین روابط بین داده ها و متغیر ها از ضریب همبستگی (R) ، ضریب تشخیص (ضریب تعیین) و رگرسیون خطی مرکب استفاده شده است .
۳-۱۰-۱-۴-تعمیم یافتهها :
برای تعمیم یافته های این پژوهش ، چنانچه سطح معناداری در آزمون های پیش فرض یاد شده ، همبستگی مستقیم و معکوس داشت، مورد پذیرش قرار میگیرند.
در این قسمت برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون رگرسیون استفاده میشود به نحوی که اگر مقدارF به دست آمده از F جدول با سطح معنیدار بودن آلفا درصد تجاوز کند، نشانگر این است که کل مدل رگرسیون معنیدار است. به طور کلی این آزمون بیان میکند که کل رگرسیون معنیدار است یا خیر. ضمنا سطح اطمینان قابل قبول در این پژوهش سطح ۹۵% میباشد به عبارتی احتمال خطا در این پژوهش ۵% در نظر گرفته شده است.
۳-۱۰-۲- مدل تحقیق و اجزای آن :
در این پژوهش با توجه به فرضیههای پژوهش از یک مدل رگرسیونی چند متغیره برای آزمون فرضیهها استفاده شده است لازم به ذکر است که این مدل برگرفته از مدل النجار و تیلور (۲۰۰۸)، است که در ادامه به تشریح این مدل پرداخته میشود.
موضوع پژوهش: تعیین رابطه بین ساختار سرمایه با سودآوری در شرکتهای تولیدی منتخب استان آذربایجان شرقی.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.