روش تحقیق
۳-۱- مقدمه:
در حسابداری بحث درباره جایگاه ساخت نظریه(شناسایی مسئله پژوهش و ایجاد ساختار نظری و مفهومی) در سلسله مراتب جریان پژوهش، به آن شکلی که در سایر علوم مطرح است، دارای اهمیت نیست. برای انجام این مقایسه انتخاب یک روش آماری مناسب موضوع با اهمیتی تلقی میگردد. انتخاب روش پژوهش باید به گونهای باشد که رد یا قبول فرضیهها توسط محقق از طریق آن روش امکان پذیر باشد. در این فصل ضمن ارائه روش کلی تحقیق و تعریف جامعه آماری نمونه آماری و کفایت آن، روش نمونهگیری، روش های گردآوری داده های تحقیق و کاربرد آنها، ابزارهای گردآوری دادهها و موارد استفاده و کاربرد آنها و روش تجزیه و تحلیل دادههای مورد استفاده در پژوهش و بررسی تمامی ابعاد آن، پرسشها و فرضیهها و مبانی ایجاد فرضیهها بیان شده است.
۳-۲- روش کلی تحقیق:
هدف از برگرفتن روش پژوهش آن است که مشخص شود چه روشی انتخاب شود تا اهداف پژوهش سریعتر، آسانتر و کم هزینهتر بدست آید. و این امر به هدفها، ماهیت و موضوع پژوهش و امکانات محقق بستگی دارد.
۳-۲-۱-روش تحقیق از لحاظ هدف:
این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی است. از آن جهت که میتواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیلگران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکتها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد.
۳-۲-۲-روش تحقیق بر مبنای روش استنتاج:
این پژوهش از جهت روش استنتاج، از نوع توصیفی– تحلیلی می باشد. این نوع از تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌باشد.
۳-۲-۳-روش تحقیق بر اساس طرح تحقیق:
روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش به دلیل اینکه متغیر مستقل به وسیله محقق دستکاری نمیشود از نوع پژوهشات توصیفی (غیرآزمایشی) میباشد. و از آنجا که به منظور بررسی روابط علی ممکن، از دادههای قدیمی و اطلاعات تاریخی استفاده، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل‌ می‌شود و روابط علی پس از وقوع مورد بررسی قرار میگیرند روش پژوهش از نوع پس رویدادی(علی- مقایسهای) میباشد.
۳-۳- قلمرو تحقیق:
قلمرو موضوعی تحقیق:
موضوع پژوهش، بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی میباشد.
قلمرو مکانی پژوهش:
قلمرو مکانی این پژوهش کلیه شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی بوده که جهت محاسبه متغیرهای پژوهش از اطلاعات صورتهای مالی این واحدها استفاده شده است
.
قلمرو زمانی پژوهش:
قلمرو زمانی پژوهش، با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام پژوهش و در دسترس بودن آنها از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱تعیین شده است.
۳-۴- تعریف جامعه آماری:
جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی با ویژگیهای تعریف شده در ذیل میباشند.
۱- سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
۲- شرکتهایی که طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱، توقف فعالیت نداشته و دوره مالی خود را تغییر نداده باشند.
۳- معاملات شرکتها به طور مداوم صورت گرفته باشد و توقف معاملاتی بیش از یک ماه در مورد سهام یاد شده اتفاق نیفتاده باشد.
۴- جزء شرکتهای سرمایهگذاری نباشد و سودده باشند.
۵- اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از شرکتهای مزکور در دسترس باشد.
لذا شرکتهایی که حائز شرایط فوق نباشند از جامعه آماری بشمار نیامدندکه با توجه به شرایط بالا تعداد اعضای جامعه آماری این پژوهش به ۳۲۰ شرکت تعریف میشود. قلمرو مکانی این پژوهش شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی است، و با مراجعه حضوری و استفاده از اطلاعات شرکتهای جامعه آماری تهیه شدهاند لذا نسبت به اطلاعات سایر شرکتها از قابلیت اتکاء بالاتری برخورداربوده و دسترسی به این اطلاعات نسبت به سایر شرکتها راحتتر است .
۳-۵- نمونه آماری و کفایت آن :
چون مقدار متغیر وابسته بین صفر و یک است برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران زمانی که اصلاح جامعه محدود را نتوان نادیده گرفت ()، و به قرار زیر استفاده می شود :
پیشفرضها:
در سطح اطمینان۹۵% (خطای۵%)- ۹۶/۱ Z=و۵/۰ p=q= و ۰۲۵/۰pq=
حجم جامعه آماری- ۳۲۰ N=
خطای مجاز در برآورد متغیر وابسته-(که در این پژوهش۱/۰ d=شده است)
بنابراین حجم نمونه در این پژوهش برابر است با :
۷۴
بنابراین حجم نمونه مورد نظر باید بزرگتر از عدد ۷۴ انتخاب شود. لذا در این پژوهش اندازه نمونه مورد نظر این پژوهش ۷۵ شرکت میباشد که همگی بطور تصادفی ساده انتخاب شدند.
۳-۶- روش نمونهگیری :
روش نمونهگیری بکار رفته در این پژوهش، تصادفی ساده می باشد نظر به اینکه در این پژوهش اندازه جامعه آماری مشخص است. بنابراین جهت تعیین نمونه میتوان از فرمول کوکران استفاده نمودیم.
جدول ۳-۱:لیست شرکتهای نمونه آماری:

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.