۲- آیا منبع کنترل در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و مؤلفههای گرایش به تفکرانتقادی نقش تعدیل کنندگی ایفا می‌نماید؟
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
در این بخش، در زمینه تعاریف مفهومی و عملیاتی ابتدا به تعریف مؤلفههای گرایش به تفکرانتقادی سپس، به تعریف ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و در آخر به تعریف منبع کنترل پرداخته می شود.
تعریف مفهومی مؤلفههای گرایش به تفکر انتقادی:
گرایش به تفکرانتقادی انگیزشی درونی و تمایلی عادت گونه است که فرد را با استفاده از
مهارتهای تفکرانتقادی خود برمیانگیزد و بدون آن، فرد تمایلی به کاربرد مهارتهای تفکرانتقادی خویش ندارد (فاسیونه، ۲۰۱۱). در پژوهش حاضر بر مؤلفههای تشکیل دهنده این نوع گرایش از نظر ریکتس (۲۰۰۳) یعنی ابتکار، بلوغ شناختی و درگیری ذهنی تمرکز شده است:
منظور از ابتکار تمایل فرد به کنجکاویهای هوشمندانه و خلاقانه برای کشف واقعیتهای جدید است.
منظور از بلوغ شناختی این است که فرد تا چه اندازه به پیچیدگیهای مسائل واقعی واقف است و با توجه شناختی که نسبت به دانش خود و دیگران دارد، تا چه میزان قادر به پذیرش دیدگاه دیگران است.
منظور از درگیری ذهنی، آمادگی فرد برای استدلال و پیش بینی موقعیتهای نیازمند استدلال و اطمینان به توانایی خود در زمینه استدلال است.
تعریف عملیاتی گرایش به تفکر انتقادی:
در پژوهش حاضر منظور از گرایش به تفکر انتقادی نمرهای است که فرد از «مقیاس گرایشهای تفکرانتقادی[۴۰]» (ریکتس، ۲۰۰۳) به دست می آورد.
منظور از «ابتکار» نمرهای است که فرد از خرده مقیاس ابتکار مقیاس گرایش به تفکرانتقادی
(ریکتس، ۲۰۰۳) به دست میآورد.
منظور از «بلوغ شناختی» نمرهای است که فرد از خرده مقیاس بلوغ شناختی مقیاس گرایش به تفکرانتقادی (ریکتس،۲۰۰۳) به دست میآورد.
منظور از «بلوغ شناختی» نمرهای است که فرد از خرده مقیاس بلوغ شناختی مقیاس گرایش تفکرانتقادی (ریکتس، ۲۰۰۳ ) به دست میآورد.
وردآ
تعریف مفهومی الگوهای ارتباطی خانواده:
محققان دو بعـد زیر بنایی جهتگیـری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی[۴۱] را در الگـوهای ارتباطات خانوادگی شناسایی کردهاند:
جهتگیری گفت و شنود را میزانی که خانوادهها شرایطی را فراهم میآورند که در آن همه اعضای خانواده تشویق به شرکت آزادانه و راحت در تعامل و بحث و تبادل نظر درباره طیف وسیعی از موضوعات شوند، تعریف کردهاند (کوئرنر و فیتزپاتریک، ۱۹۹۷).
جهتگیری همنوایی عبارت است از میزانی که خانوادهها شرایط همسان بودن نگرشها، ارزشها و عقاید را مورد تأکید قرار میدهند (کوئرنر و فیتزپاتریک، ۱۹۹۷).
تعریف عملیاتی الگوهای ارتباطی خانواده:
جهتگیری فرد در ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده (بعد گفت و شنود و همنوایی) بر اساس نمرهای سنجیده میشود که از پاسخ به ابزار تجدیدنظر شده الگویهای ارتباطی خانواده[۴۲] ریچی و فیتزپاتریک (کوئرنر و فیتز پاتریک ،۲۰۰۲) بدست می آید. به این ترتیب:
منظور از «گفت و شنود» نمرهای است که فرد از خرده مقیاس گفت و شنود این ابزار به دست
میآورد.
منظور از «همنوایی» نمرهای است که فرد از خرده مقیاس همنوایی آن بدست میآورد.
تعریف مفهومی منبع کنترل :
منبع کنترل درونی[۴۳] به معنای نسبت دادن علت موفقیتها و شکستهای خود به شخص خود است.
افراد دارای منبع کنترل بیرونی[۴۴]: به معنای نسبت دادن علت موفقیتها و شکستهای خود به عوامل بیرونی است (سیف، ۱۳۷۶).
تعریف عملیاتی منبع کنترل:
در این پژوهش منظور از منبع کنترل نمرهای است که آزمودنی از مقیاس منبع کنترل راتر[۴۵] کسب
می کند و براساس آن در گروه منبع کنترل درونی یا بیرونی قرار میگیرد.
فصل دوم
مبانی نظری و تحقیقات پیشین
مبانی نظری و تحقیقات پیشین
در این فصل، ابتدا تاریخچه و مبانی نظری موجود در زمینه متغیرهای تحقیق مورد مطالعه و بررسی قرار میگیرند؛ سپس، به مرور تحقیقات پیشین در زمینه روابط بین این متغیرها پرداخته میشود.
تاریخچه و مبانی نظری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.