طاهری، رویا؛ زندی قشقایی، کرامت اله؛ هنرپروران، نازنین. (۱۳۹۱). مقایسه رابطه ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و متغیر خود پنداره با سبک های مقابله ای در دانشجویان دختر و پسر مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز. ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج. دوره ١٧ ، شماره ۴، شماره پی در پی ۷۰، ص. ۳۶۹-۳۵۹٫
عسگری، محمد. (۱۳۷۶). مقایسه دختران و پسران دبیرستانی شهر ملایر در ویژگی منبع کنترل، نشریه فرهنگ همدان، سال چهارم، شماره ۱۴-۱۳٫
فرا هانی، محمد نقی. ( ۱۳۷۸). نظریه یادگیری اجتماعی راتر، تبیینی بر سازه منبع کنترل راتر.
فراهتی، مهرزاد، فتحی آشتیانی، علی، مرادی، علیرضا. (۱۳۹۰). رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با منبع کنترل و عزت نفس نوجوانان، مجله علوم رفتاری دوره ۵ شماره ۳ پاییز ۱۳۹۰ص۲۷۹-۲۸۰
فردریک،مک دانلد. (۱۹۸۸). روانشناسی تربیتی، ترجمه زهره سرمد، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
فولاد چنگ، محبوبه. (۱۳۸۲). بررسی باورهای خودکارآمدی دختران دانش آموز استان فارس و ارائه راهکارهای مناسب. سازمان آموزش و پرورش، شیراز.
قدومی زاده، فاطمه. (۱۳۹۲). بررسی ارتباط بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده وگرایش به تفکر انتقادی با واسطه گری جهت گیری مذهبی، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز.
قنبری، علی؛ قنبری، محمد؛ باقریان سرارودی، رضا و نادری لرجانی، مریم. (۱۳۹۲). مقایسه منبع کنترل، خودآگاهی شناختی و ترس از شکست در دانش آموان با و بدون ناتوانی یادگیری. ناتوانی های یادگیری، ۳ (۱)، ۴۴-۵۹٫
کورش نیا، مریم. (۱۳۸۵). بررسی تأثیر ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده بر میزان سازگاری روانی فرزندان شهریور، پایانامه کارشناسی ارشد شهریور ماه ۱۳۸۵دانشگاه علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه شیراز
کورش نیا، مریم؛ و لطیفیان، مرتضی. (۱۳۹۰). بررسی رابطه بین ارزش‌های فرهنگی جامعه و گرایش‌های تفکرانتقادی دانشجویان با واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و استادان. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، دوره سوم، شماره دوم، پیاپی ۲/۶۱، ۱۳۴-۱۰۳٫
کورش نیا، مریم؛ و لطیفیان، مرتضی. (۱۳۹۰). بررسی ارتباط بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانوادگی ـ دانشگاهی و گرایش‌های تفکرانتقادی دانشجویان با واسطه‌گری نیازهای روانشناختی پایه. خانواده پژوهی. سال هفتم، شماره ۲۸، ۵۱۹-۴۹۳٫
کورشنیا، مریم و لطیفیان، مرتضی، ب. (۱۳۹۰). بررسی رابطهی بین ارزشهای فرهنگی جامعه و گرایش های تفکر انتقادی دانشجویان با واسطه گری الگوهای ارتباطی خانواده و استادان. مجلهی مطالعات آموزش و یادگیری ، ۳ (۲) . ۱۰۳ ـ ۱۳۴ .
کهندل، بهنام. (۱۳۷۸). رابطه منبع کنترل با الگوی نقش جنسیتی و تأثیر آنها در انتخاب رشته تحصیلی توسط دانشجویان دختر. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
لطیفیان، مرتضی؛ و فخاری، نرگس. (۱۳۹۳). نقش میانجی گری تمایزیافتگی خود در رابطه با الگوهای ارتباطی خانواده و سلامت روان. فصلنامه فرهنگی ـ تربیتی زنان و خانواده، سال هشتم، شماره ۲۶، ۸۳-۶۵٫
لیبرت، رابرت، اسپیگلر، میشل. (۱۳۷۵). شخصیت از دیدگاه رفتاری. ترجمه حسن صبوری مقدم، چاپ اول. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
محجوب، حسین، حیدری پهلویان، احمد و ضرابیان، محمد کاظم. (۱۳۷۸). رابطه منبع کنترل درونی- بیرونی با افسردگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان، نشریه اندیشه و رفتار، سال چهارم، شماره ۴٫
مظفری، سعیده. (۱۳۸۷). رابطه ویژگیهای شخصیتی و تفکر انتقادی یا باورهای دینی در دانشجویان. پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه تهران .
میناکاری، محمود. (۱۳۷۵). دروغگویی، خیال پردازی و خلاقیت. مجله پژوهشهای تربیتی، دوره جدید، جلد چهارم، شماره ۱ و ۲، صص ۸۹-۱۰۵٫
نصیر زاده، راضیه، شعیری، محمد رضا. (۱۳۸۸). رابطه ادراک کودکان از خشونت والدین در فرزند پروری و باورهای مذهبی کودکان، تحقیقات علوم رفتاری، دوره هشتم، شماره اول ، صص ۵۷ ـ ۶۸
نوحی، عصمت؛ و عباس‌زاده، عباس. (۱۳۹۲). بررسی تأثیر آموزش مشارکتی بیمار محور بر نمرات فرایند پرستاری و تفکر انتقادی کارآموزان پرستاری. مجله مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی یزد. دوره هشتم، شماره ۳، شماره پیاپی ۱۱ ۶۲-۵۳٫
نوری، ابوالقاسم؛ و معرفاوی، ابرهیم. (۱۳۸۲). رابطه عوامل آموزشگاهی و خانوادگی مؤثر بر خلاقیت دانش‌آموزان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی. شماره هیجدهم. ۲۶-۱۳٫
نوشادی، ناصر. (۱۳۸۹). ارزشیابی جایگاه اندیشه انتقادی در برنامه درسی رشته مطالعات اجتماعی مراکز تربیت معلم ایران، ارائه چهار چوب پیشنهادی، پایان نامه منتشر نشده دکتری. شیراز: دانشگاه شیراز. صص:۲۵-۲۴
نیاکان، شیوا. (۱۳۹۱). نقش الگوهای ارتباطی خانواده در پیشرفت تحصیلی با واسطه‌گری انگیزه پیشرفت. پایانامه کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز.
هویدا، رضا. (۱۳۸۴ ). تفکر و آموزش در مدارس، فصل نامه آموزش شماره ۲۵٫ص
۲۱
یزدچی، ص. (۱۳۷۹). بررسی و تبیین سهم عوامل مؤثر در پرورش خلاقیت دانش‌آموزان دوره متوسطه نظری شهر اصفهان. طرح ارائه شده به شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش اصفهان.
منابع لاتین
Aaron, J, M. (1992). Creativity and Communication patterns in Latino American family. American Journal of Community Psychology.vol, 28(2), 436-452.
Alazzi, F. K. (2008). Theacher`s perceptions of critical thikking: Astudy of Jordanian Secondary School Social Studies Teachers. Copyright Heldref publications.
Andolina, M. (2001). Critical thinking for working students.Columgia :Delmar press.
Ashby, s. (2002). socialinterestand locus of control .Relationshipsand implication .The journal of individual psychology .58.NO. 1 Spring 2002. Bythe university of Texas press.
Bagherian, Reza and others. (2010). Relationship between pimensions of loucs of control and mental itealthinj Iranin university student , Iranian Journal of psgchiatry and Behavioral scienc.
Bahadir, Z., Certel, Z. Turan, B. (2014). The correlation between critical thinking disposition and internal – external locus of control of candidate students who participated in special talent examination in school of physical education and sports EGE University. Science, Motivation an Health, 14 (2), 216-221.
Bandura ,A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Rview of psychology, 52,1-26
Banning, B. (2006). Measures the can be used to instill critical thinking skills in nurse prescribers. Nurse Education in practice, 6,98 – ۱۰۵٫
Baron & Beyern, D. (1991). Social psychology understanding human Interaction United state, mc Grawhill.
Baron, A.R., 1991, Social psychology. Sixth Edition, printed in the U.S.A