در ارتباط با روایی ملاکی نشان داده شده است که انواع متفاوت خانوادهها و ابعاد زیربنایی
نوعشناسی آنها با اندازههای سازههایی که از لحاظ نظری به آنها مربوط هستند، همبستگی دارند. فیتزپاتریک و ریچی(۱۹۹۴) نشان دادهاند ابعاد ابزار تجدید نظرشدهی الگوی ارتباطات خانواده با ابعاد ابزار قدیمی الگوی ارتباطات خانواده مک لئود و چفی(۱۹۷۲؛ به نقل از کوئرنر و فیتزپاتریک، ۲۰۰۲) و با نمرات پرسشنامهی بعد ارتباطی فیتزپاتریک (فیتزپاتریک، ۱۹۸۸، به نقل از کوئرنر و فیتزپاتریک، ۲۰۰۲) همبستگی دارند روایی سازه این ابزار توسط کورش نیا (۱۳۸۵) به وسیله تحلیل عامل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین کورشنیا و لطیفیان (۱۳۸۶) روایی و پایایی ابزار تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطات خانواده را مورد بررسی قرار دادهاند. نتایج مطالعه آنها نشان داده است که این ابزار از ویژگیهای روانسجی مناسبی برخوردار است و میتواند به عنوان ابزاری روا و پایا در ایران به کاربرده شود. کورش نیا و لطیفیان (۱۳۸۶) به منظور تعیین روایی این ابزار از روشهای تحلیل عامل، همسانی درونی و روایی ملاکی استفاده کردهاند. براساس نتایج تحلیل عامل اکتشافی، ساختار عاملی مورد تأیید قرار گرفته و از محتوای این ابزار به شیوه مؤلفههای اصلی دو عامل جهتگیری گفت و شنود و جهتگیری همنوایی استخراج شده است. بررسی همسانی درونی نشان داده است که سؤالات مربوط به هر عامل با نمرهی کل آن عامل بیشترین همبستگی معنی دار را دارند. ضریب همبستگی جهتگیری گفت و شنود و مقیاس توجه ابزار پیوند والد- فرزندی پارکر، تپلینگ، و براون[۲۰۲](۱۹۷۹، به نقل از کورش نیا و لطیفیان، ۱۳۸۶) برابر با ۷۴/۰ (۰۰۵/۰=P) و ضریب همبستگی جهتگیری همنوایی و مقیاس حمایت بیش از حد و کنترل این ابزار برابر با ۴۹/۰(۰۰۵/۰=P) گزارش شده است که حاکی از روایی ملاکی ابزار تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطات خانواده میباشد.
پایایی این ابزار در مطالعات بسیاری مورد تأیید قرار گرفته است. خرده مقیاس جهتگیری گفت و شنود در مقایسه با خرده مقیاس جهتگیری همنوایی همواره پایایی بیشتری را نشان داده است. میانگین مقدار آلفای کرونباخ در پنج مطالعه ۸۹/۰ بوده است. مقدار آلفای کرونباخ در مطالعات صورت گرفته در دامنه ۹۲/۰ -۸۴/۰ قرار داشته است (کوئرنر و فیتزپاتریک، ۲۰۰۲). فیتزپاتریک و ریچی ۱۹۹۴) در مطالعه دیگری گزارش دادهاند ضریب پایایی آزمون – باز آزمون سه گروه سنی متفاوت بعد از یک دوره سه
هفتهای در مورد جهتگیری گفت و شنود نزدیک ۱ و در مورد جهتگیری همنوایی بین ۹۳/۰- ۷۳/۰ بوده است.
همچنین کورشنیا (۱۳۸۵) پایایی (ضریب آلفای کرونباخ) این مقیاس را ۸۷/۰ برای بعد
جهتگیری گفت و شنود و۸۱/۰ برای بعد جهتگیری همنوایی تعیین کرده است. در مطالعه کورش نیا و لطیفیان (۱۳۸۶) ضریب پایایی بازآزمایی در مورد خرده مقیاس جهتگیری گفت و شنود برابر با ۸۴/۰ و در مورد خرده مقیاس جهتگیری همنوایی برابر با ۷۸/۰ به دست آمده است.
مقیاس کنترل
مقیاس راتر یکی از معتبرترین ابزارهایی است که به دفعات متعدد برای سنجش منبع کنترل استفاده شده است. این مقیاس برای سنجش انتظارات افراد درباره منبع کنترل تدوین شده است و دارای ۲۹ ماده است که هر ماده دارای یک جفت سئوال (الف و ب) میباشد. از آزمودنی خواسته میشود بین هر جفت سئوال یک ماده، یکی را انتخاب کند و علامت بزند و واضح است این انتخاب بر اساس اعتماد عمیق وروشن آزمودنی خواهد بود. راتر ۲۳ ماده از مواد این پرسشنامه را با هدف مشخص، جهت روش شدن انتظارات افراد درباره منبع کنترل تدوین کرده و ۶ ماه دیگر هدف آزمون را با لباس مبدل دنبال میکند که این ماده های خنثی، ساختار و بعد اندازگیری شده را برای آزمودنی مبهم می سازد. سؤالهای ۱، ۸، ۱۴، ۱۹، ۲۴، ۲۸، سئوالاتی هستند که آزمودنی را از مدار اصلی و هدف آزمودنی منحرف میسازد. نمره گذاری آزمودنی مبنی بر مجموع نمرات حاصل از تعداد ضربدرهایی است که آزمودنی در مقابل سئوالات مشخض کرده است. این مجموع نمرات از سئوالاتی به غیر از ۶ سؤال انحرافی بدست خواهد آمد و کل نمره هر فرد نشان دهنده درجه و میزان کنترل او می باشد.
میانگین این مقیاس ۴۸/۸ و میانه آن ۸ است. در ۲۳ ماده که جهت نمره گذاری تعیین شدهاند، سئوالات الف یک نمره و سئوالات ب صفر نمره میگیرند. چون کل نمره هر فرد نشان دهنده نوع و درجه منبع کنترل افراد است، بنابراین تنها آزمودنیهایی که نمره ۹ یا بیشتر بگیرند، واجد منبع کنترل بیرونی و افرادی که نمره کمتر بگیرند، دارای منبع کنترل درونی خواهند بود. روایی افتراقی[۲۰۳] مقیاس منبع کنترل درونی – بیرونی راتر بر اساس همبستگی نمرات آن با نمرات (مقیاس رضایت اجتماعی مارلو – کراون) تعیین و در نمونه متنوعی از آزمودنیها (شامل دانشجویان دانشگاههای مختلف و زندانیان) محاسبه شده است که ضریب همبستگی بدست آمده از ۱۶/۰– تا ۴۱/۰ متغیرند و به عقیده راتر در حد مطلوبی
میباشند (به نقل از حسین چاری، ۱۳۷۵). همبستگی بین نمرات این مقیاس و برخی از آزمودنهای هوشی از جمله آزمون هوشی تجدید نظر شده بتا[۲۰۴] و نیز آزمونهای درسی برای سنجش روایی افتراقی محاسبه شده که ضریب بدست آمده از ۰۱/۰ تا ۲۲/۰ متغیر می باشد (راتر ۱۹۷۲).
راتر(۱۹۷۲) ضریب پایایی اولیه مقیاس را با استفاده از روش تنصیف،[۲۰۵] روی نمرات ۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه ایالت اوهایو محاسبه کرده و ضریب ۶۵/۰ را بدست آورده است. همچنین، با استفاده از ر

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

وش کودر ریچاردسون[۲۰۶] با استفاده از روش بازآزمایی با فاصله زمانی یک ماه روی نمرات ۶۰ نفر از دانشجویان دانشگاه مذکور، ضریب پایایی ۷۲/۰ را گزارش کرده است. حسین چاری (۱۳۷۵) ضریب پایایی این مقیاس را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ روی نمرات نمونه پژوهش (۲۶۰ (N=برابر با ۷۰/۰ و ضریب پایایی از طریق بازآزمایی بر روی نمرات ۳۲ نفر (۲۶ پسر و ۶ دختر) را با فاصله زمانی سه هفته بین دو اجرا برابر با ۶۹/۰ گزارش کرده است.
نحوه ی اجرای آزمون
پس از کسب مجوز از دانشگاه آزاد واحد مرودشت، دانشکده معلم، اداره آموزش و پرورش کل و همچنین آموزش پرورش نواحی ۱ و ۴ شیراز، کلاسها انتخاب شدند. قبل از ارایهی پرسشنامهها به دانش آموزان به منظور ایجاد یک رابطه اولیه، جهت جلب رضایت پاسخگویان، توضیحات مختصری درباره هدف پژوهش، ضرورت همکاری صادقانهی آنها و چگونگی پاسخدهی به سؤالات داده شد. گفته شد که نیازی به ذکر نام و مشخصات نیست و پاسخها محرمانه باقی میماند و اینکه دانش آموز باید به طور مستقل به سؤالات پاسخ دهد و محدودیت زمانی برای پاسخدهی وجود ندارد. مدت زمان پاسخدهی به پرسشنامهها به طور تقریبی بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بود. همه دانش آموزان یک کلاس به طور همزمان با هم سه ابزار پژوهش را که در یک پرسشنامه سه قسمتی گنجانده شده بودند، تکمیل میکردند.
روشهای تجزیه و تحلیل آماری
بعد از نمره گذاری پرسشنامهها، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS دادهها با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان، مورد تحلیل قرار گرفتند.
ملاحظات اخلاقی
در این پژوهش از آزمودنیها اطلاعات شخصی گرفته نشد و از پرسش در مورد نام افراد جلوگیری به عمل آمد. به آنها اطمینان داده شد که اظهارتشان محرمانه خواهد بود و پرسشنامهها پس از تجزیه و تحلیل امحاء میگردد و به افراد تأکید شد که به جز اهداف پژوهشی در این تحقیق استفاده دیگری از
دادهها نخواهد شد و به منظور بالا رفتن کیفیت پژوهش از آزمودنیها خواسته شد که در پاسخ به پرسشنامه در کمال دقت و صداقت حداکثر همکاری با پژوهشگر را داشته باشند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
در این فصل، یافتههای به دست آمده در دو سطح آماری توصیفی و استنباطی ارائه میشود. در سطح توصیفی، به گزارش میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه و در سطح استنباطی از طریق آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان به یافتههای به دست آمده در زمینه نتایج آزمون فرضیههای پژوهش حاضر پرداخته میشود.
یافته های توصیفی
در این قسمت میانگین، انحراف استاندارد و دامنه نمرات متغیرهای پژوهش به تفکیک آورده شده است.
جدول۴-۱: جدول میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق در فرزندان دارای منبع کنترل درونی

متغیرها میانگین انحراف استاندارد دامنه نمرات
ابتکار ۷۵/۴۱