۳-۹-۱) متغیر وابسته

 

 

۳-۹-۱- ۱)تعریف مفهومی بازدارندگی

 

زیمرینگ معتقد است که بازدارندگی عبارت است از تهدیدهایی که ممکن است انگیزه مجرمانه مجرمی را با تغییر در شیوه اندیشهاش از طریق تجسم دورنمای پیامدهای سوء تحقق آن انگیزه تقلیل دهد. او معتقد است بسیاری از افراد که در حین ارتکاب عمل مجرمانه دچار وسوسه میشوند، از ارتکاب آن خودداری میورزند؛ زیرا لذتی که از این طریق ممکن است کسب کنند، با بیم از نتیجه ناگواری که مجازات قانونی به دنبال دارد منتفی و خنثی میشود (پرادل، ۱۳۸۱: ۱۱۶). مفهوم بازدارندگی در شناخته شدهترین تقسیمبندی به بازدارندگی خاص و بازدارندگی عام دستهبندی می‌شود. لذا از این منظر، اگر مجازات در این جهت اعمال شود که مجرم در آینده مجدداً مرتکب جرم نشود و مجازات برای او درس عبرت باشد ( بازدارندگی خاص) و نیز سایر افراد جامعه که قابلیت ارتکاب جرم را دارند از اعمال کیفر بر مجرم درس عبرت گیرند و گرد جرم نگرددند (بازدارندگی عام)، چرا که کیفر میترساند و این خصیصه ذاتی آن است (نوربها، ۱۳۸۱: ۳۹۱).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

۳-۹-۱- ۲) تعریف عملیاتی متغیر وابسته

 

در این پژوهش متغیر بازدارندگی در سطح سنجش فاصلهای قرار دارد و در قالب طیف پنج قسمتی لیکرت (کاملا موافق، موافق، بینظر، مخالف و کاملا مخالف) در چهار سوال اول و ( خیلی کم، تا حدودی کم، متوسط، تا حدودی زیاد و خیلی زیاد) در سوالات ۱ تا ۱۷جدول زیر مطرح شده است. این طیف دارای ۱۷ گویه زیر است. به بازدارندگی پایین نمره ۱ و به بازدارندگی بالا نمره ۵ داده شده است. در واقع، سوال ۳، ۴، ۵ ریکود شده و جهتشان عوض شده است. بدین معنی که به گزینه کاملاً موافق و خیلی زیاد نمره ۵ داده شده است. ولی در بقیه گویهها نمره ۱ داده شده است.
جدول ۳-۱) تعریف عملیاتی متغیر سطح بازدارندگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر ابعاد گویهها منبع
سطح بازدارندگی بازدارندگی خاص ۱- به تجربه فهمیدم هر موقع قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمیکنم کارها را راحتتر انجام میدهم.
۲- در امور روزمره ترجیح میدهم به شیوه شخصی، بدون در نظر گرفتن قوانین راهنمایی و رانندگی عمل کنم.
محقق ساخته
بازدارندگی عام ۳- پیروی از قوانین راهنمایی و رانندگی خیر عمومی را در پی دارد و با توجه به مصلحت ما تدوین شده است.
۴- به خاطر اینکه در جامعه حریم افراد و نهادها حفظ شود به هر قیمتی از قانون اطاعت میکنم.
محقق ساخته
بازدارندگی در عمل ۵- استفاده از کمربند ایمنی
۶- تجاوز به سطح گذرگاه عابر پیاده در سوارهرو
۷- استفاده از تلفن همراه
۸- سرعت غیرمجاز
۹- توقف وسایل نقلیه در پیاده رو
۱۰- دور زدن در محل ممنوع
۱۱- توقف در محل ممنوع
۱۲- همراه نداشتن گواهی نامه
۱۳- عدم توجه به فرمان پلیس راهنما در تقاطعها
۱۴- بوق زدن غیر ضروری و مکرر
۱۵- عدم توجه به تابلوی ایست یا چراغ قرمز
۱۶- حمل مسافر با وسیله نقلیه شخصی
۱۷- گردش به راست یا چپ در محل ممنوع
محقق ساخته

 

۳-۹-۲) متغیرهای مستقل

 

 

۳-۹-۲- ۱) تعریف مفهومی و عملیاتی پایگاه اقتصادی-اجتماعی

 

عکس مرتبط با اقتصاد

 

پایگاه اجتماعی- اقتصادی وسیله یا میدانی است که در عصر حاضر برای تجزیه و تحلیل و شناخت امور اجتماعی مورد استفاده قرار میگیرد (نیومن ۱۹۹۹، به نقل از مظفری و محمدیصادق ۱۳۸۹). در این پژوهش پایگاه اقتصادی- اجتماعی پاسخگویان در سطح سنجش فاصلهای قرار دارد و بر اساس وضعیت سواد پاسخگو( سطح سنجش رتبهای)، میزان درآمد ماهیانه سرپرست خانوار ( سطح سنجش فاصلهای)، میزان هزینه ماهیانه پاسخگو ( سطح سنجش فاصلهای)، داشتن زمین یا ماشین ( سطح سنجش اسمی) و وضعیت اشتغال( سطح سنجش رتبهای) سنجیده میشود. در واقع، به سطح سواد، درآمد، هزینه و اشتغال پایین، کمترین نمره و به بالاترین سطح نیز، بیشترین نمره داده میشود.

 

۳-۹-۲- ۲) تعریف مفهومی و عملیاتی فشار ساختاری- اجتماعی[۲۲]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *