• رستمزاده، مهران ۱۳۸۲،”، بررسی علل پرخاشگری رانندگان”، مجموعه مقالات دومین کنفرانس مدیریت ترافیک”، تهران: دبیرخانه دایمی کنفرانس مدیریت ترافیک، صص ۱۰-۱۱۰٫

 

 • رفیع پور، فرامرز ۱۳۷۸، آنومی. تهران: سروش.

 

 • رحمانی، حمید ۱۳۸۹،”قانون مداری و قانون گریزی جوانان”، سایت: .http://noorportal.ne

 

 • سلیمی، علی و داوری، محمد ۱۳۸۶،” مجموعه مطالعات کجروی و کنترل اجتماعی؛ جامعهشناسی کجروی”، ویراست دوم. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 

 • سلیمی، علی و داوری، محمد ۱۳۸۵،”جامعهشناسی کجروی”، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

 

 • سیف، علی اکبر ۱۳۷۳،” تغییر رفتار و رفتار درمانی: نظریهها و روشها”، تهران: نشردانا.

 

 • سرمد، زهره و بازرگان، عباس ۱۳۸۸، روشهای تحقیق در علوم رفتاری، چاپ هفدهم، تهران، انتشارات آگه.

 

 • ساروخانی، باقر ۱۳۷۸، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ج ۱٫

 

 • شمس، محسن و همکاران ۱۳۸۹،”دیدگاه رانندگان تاکسی شهر تهران درباره رفتارهای خطرناک رانندگی: یک پژوهش کیفی”، فصلنامه پایش، سال نهم، شماره چهارم، صص ۳۹۱- ۴۰۱٫

 

 • صدیق سروستانی، رحمت الله ۱۳۸۷، آسیبشناسی اجتماعی (انحرافات اجتماعی)، تهران، سمت، چاپ چهارم.

 

 • عباسزاده، محمد و همکاران ۱۳۹۲، ” آشفتگی اجتماعی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی (مورد مطالعه: رانندگان شهر تبریز)”، پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی، سال اول، شماره چهارم.

 

 • عبداللهی، محمد ۱۳۷۸، ” موانع قانونگرایی در ایران”، نشریه فرهنگ عمومی، شماره ۲۰ -۲۱٫

 

 • علی بابایی، یحیی و فیروزجائیان، علی اصغر ۱۳۸۸، “تحلیل جامعهشناختی عوامل موثر بر قانونگریزی”، فصلنامه دانش انتظامی، سال هشتم، شماره چهارم.

 

 • عریضی، حمید رضا و حقایق، سید عباس ۱۳۸۸، ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه رفتار رانندگی منچستر، فصلنامه پایش، ۸(۴)، ۲۱-۲۸٫

 

 • فخرایی، سیروس ۱۳۷۴، بررسی میزان قانونپذیری و عوامل موثر بر ان”، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان غربی، طرح پژوهشی.

 

 • کلانتری، صمد و ربانی، رسول و صداقت، کامران۱۳۸۴،” ارتباط فقر با قانونگریزی و شکلگیری آسیب اجتماعی” ، مجله رفاه اجتماعی، ۱۸، صص ۶۵- ۹۰٫

 

 • گایگانی، سمیه وهمکاران۱۳۸۷،” نظرسنجی از مردم تهران درباره مقررات راهنمایی و رانندگی”، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهای روزنامه همشهری

 

 • گیدنز، آنتونی ۱۳۷۳، جامعهشناسی، ترجمه مهدی صبوری، تهران: نشر نی.

 

 • محسنی، منوچهر ۱۳۷۸،” اطاعت از قانون در ایران”، فرهنگ عمومی، ش ۲۰- ۲۱، صص ۸۱- ۸۶٫

 

 • ﻣﺤﺴـــﻨﻲ، ﻣﻨـــﻮﭼﻬﺮ۱۳۷۵،” ﺑﺮرﺳـــﻲ آﮔـــﺎﻫﻲ ﻧﮕـــﺮشﻫـــﺎ، و رﻓﺘـــﺎر اﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕـــﻲ در اﻳـــﺮان “، ﻣﻌﺎوﻧـــﺖ ﭘﮋوﻫﺸـــﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ.

 

 • ﻣﺤﺴﻨﻲ، رﺿﺎ علی ۱۳۸۴، راﺑﻄﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮم (ﻗﺴﻤﺖ اول ) ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ دادرسی، ﺳﺎل ﻧﻬﻢ، ﺷﻤﺎره ۵۱، ۹-۵٫

 

 • ممتاز، فریده ۱۳۸۱، انحرافات اجتماعی، شرکت سهامی انتشار چاپ اول، تهران.

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

 • معین، محمد ۱۳۶۷، فرهنگ فارسی معین، تهران: انتشارات امیرکبیر.

 

 • مومنی، پروین ۱۳۸۱،” قانونگریزی، علل و عوامل آن”، نشریه وکالت، شماره ۵٫

 

 • ﻣﻌﻴﺪﻓﺮ۱۳۷۹، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ در اﻳﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ .

 

 • ﻫﺮﮔﻨﻬﺎن، بی .آر ۱۳۸۲، ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎی ﻳﺎدﮔﻴﺮی، ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮ ﺳﻴﻒ، وﻳﺮاﻳﺶ ﺷﺸﻢ، ﺗﻬﺮان: نشردوران.

 

 • واحدی، شهرام، بدری، رحیم و مصرآبادی جواد ۱۳۸۸،”بررسی عوامل موثر بر قانونگرایی شهروندان (مطالعه موردی: شهروندان استان آذربایجان غربی)”، فصلنامه علمی و پژوهشی انتظام اجتماعی، سال اول، شماره دوم، صص ۳۸- ۶۰٫

 

 • یعقوبی، صمد ۱۳۸۱،” بررسی پدیده قانونگرایی و قانونگریزی در بین شهروندان تبریزی”، تبریز: مرکز افکار سنجی دانشجویان.

 

 • هول، گراهام ۱۳۸۹،” روانشناسی رانندگی”، ترجمه مهدی ملانی،تهران: دانشگاه علوم انتظامی.

 

 • پارسا، محمد؛ روان‌شناسی یادگیری بر بنیاد نظریه‌ها، تهران، بعثت، ۱۳۷۲، چاپ دوم، ص۴۴-۴۳٫

 

 • ستوده، هدایت الله ۱۳۸۰، آسیب شناسی اجتماعی/ جامعه شناسی انحرافات، انتشارات آوای نور، چاپ هفتم.

 

 • غفاری، غلامرضا و ابراهیمی لویه، عادل، ۱۳۸۹ ، جامعه شناسی تغییرات اجتماعی، نشر لویه، چاپ هفتم.

 

 • نظرسنجی از مردم تهران در مورد رعایت قانون ۱۳۷۳ ب، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامههای صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران.

 

 • نظرسنجی از مردم تهران در مورد رعایت قانون ۱۳۷۴ الف، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامههای صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران.

 

 • ﻧﻮرﺑﻬﺎ، رﺿﺎ ۱۳۸۱، زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰای ﻋﻤﻮﻣﻲ، اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﻨﺞ داﻧﺶ ، ﺗﻬﺮان : ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ،

 

منابع لاتین

 

 

  • Ulleberg, P.& torbjorn, R. 2003.Personality, attitudes and risk perception as predictors of risky driving behavionr among yourg drivers. Safety Science, 41(5). doi: 10.1016/S0925 7535(01)00077-7

 

  • Clarke, D.; Ward, P.; Bartle, P.; Truman, W. 2006. “Young driver accidents in the UK: The influence of age, experience, and time of day”; Accident Analysis and Prevention 38, pp. 871- 878.

 

  • Cullen, francis .t. & Robert agnew.2006. criminological theory past to present, roxbury publishing company.

 

  • Hirschi , Travis .1969. Causes of Delinquency , Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

 

  • http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910502000903

 

  • http://www. accident.blogsky.com/category/cat-3

 

  • http://hm.lmo.ir/index.aspx?siteid=110&pageid=2045&newsview=10089.

 

  • Rifaat, Shakil Mohammad & Richard Tay & Alexandre de Barros(2011): Effect of street pattern on the severity of crashes involving vulnerab le road users,Accident Analysis and Prevention.

 

  • Senserrick T، M. Swinburne، G، C. 2001. Evaluation of an insight drivertraining program for young driver. Monash University Accident Research Center – Report 186.

 

  • Thio, Alex .2001. “Deviant behavior”, ۶th ed. Boston: Allyn and bacon.

 

  • William N. Evans, Doreen Neville, and John D. Graham(1991) “General Deterrence of Drunk Driving: Evaluation of Recent American Policies”, RiskAnalysis, Vol. 11, No. 2.

 

 • Vukayibambe Isaac, Khoza. 2004.Deviant driving behaviour: an epidemiological study, http://yjj.sagepub.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *