۵-۵-۱- پیشنهادهای کاربردی ۹۳
۵-۵-۲- پیشنهادهای پژوهشی ۹۴
منابع فارسی ۹۵
منابع لاتین ۱۰۱
پیوست ۱۰۳
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱ – ۴ : فراوانی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر به تفکیک گروه های معتاد و معمولی ۶۶
جدول ۲ – ۴ : فراوانی مربوط به تحصیلات آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر به تفکیک گروه های معتاد و معمولی ۶۷
جدول ۳ – ۴ : فراوانی مربوط به جنسیت آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر به تفکیک گروه های معتاد و معمولی ۶۸
جدول ۴ – ۴ : فراوانی مربوط به شغل آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر به تفکیک گروه های معتاد و معمولی ۶۹
جدول ۵ – ۴ : فراوانی مربوط به وضعیت اقتصادی آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر به تفکیک گروه های معتاد و معمولی ۷۰
جدول ۶ – ۴ : میانگین و واریانس مربوط به امتیاز مولفه های پرسشنامه ارزشها در کل آزمودنی های معتاد و معمولی ۷۱
جدول ۷ – ۴ : میانگین و واریانس مربوط به امتیاز مولفه های پرسشنامه ارزشها در آزمودنی های معتاد۷۲
جدول ۸ – ۴ : میانگین و واریانس مربوط به امتیاز مولفه های پرسشنامه ارزشها در آزمودنی های معمولی ۷۳
جدول ۹ – ۴ : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)مربوط به ارزش ها در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی ۷۴
جدول ۱۰ – ۴ : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)مربوط به خیرخواهی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی ۷۵
جدول ۱۱ – ۴ : : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)مربوط به سنت گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی ۷۶
جدول ۱۲ – ۴ : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)مربوط به همنوایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمول ۷۷
جدول ۱۳ – ۴ : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)مربوط به امنیت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی ۷۸
جدول ۱۴ – ۴ : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)مربوط به قدرت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی ۷۹
جدول ۱۵ – ۴ : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)مربوط به برانگیختگی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی ۸۰
جدول ۱۶ – ۴ : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) مربوط به لذت گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی ۸۱
جدول ۱۷ – ۴ : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)مربوط به موفقیت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی ۸۲
جدول ۱۸ – ۴ : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)مربوط به خوداتکایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی ۸۳
جدول ۱۹ – ۴ : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA)مربوط به جهان گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی ۸۴
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۱ – ۴ : توزیع فراوانی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر ۶۶
نمودار ۲ – ۴ : توزیع فراوانی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر ۶۷
نمودار ۳ – ۴ : توزیع فراوانی مربوط به جنسیت آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر ۶۸
نمودار ۴ – ۴ : توزیع فراوانی مربوط به جنسیت آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه حاضر ۶۹
نمودار ۵ – ۴ : توزیع فراوانی مربوط به وضعیت اقتصادی آزمودنی های شرکت کننده ۷۰
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های فاقد عضو معتاد به مواد مخدر شهرستان بندرعباس انجام گردید. روش تحقیق، توصیفی و از نوع علی – مقایسه ای و جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های فاقد عضو معتاد به مواد مخدر شهرستان بندرعباس بود. از بین جامعه آماری ذکر شده با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۱۵۰خانواده (۷۵ خانواده دارای عضو معتاد و ۷۵ خانواده فاقد عضو معتاد) به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ارزش های شوارتز بود. داده‌های پژوهش حاضر با استفاده از نرم‌افزار آماری Spss در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج آن به شرح ذیل می باشند: بین ارزش ها در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت معناداری وجود دارد (سطح معنی دار .۰۰۱ ۰ α=). بین خیرخواهی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح معنی دار .۰۰۱ ۰ α=). بین سنت گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح معنی دار .۰۰۱ ۰ α=). بین هم‌نوایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح معنی دار .۰۰۱ ۰ α=). بین امنیت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح معنی دار .۰۰۱ ۰ α=). بین قدرت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح معنی دار .۰۰۱ ۰ α=). بین برانگیختگی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی
تفاوت وجود دارد (سطح معنی دار .۱۱۱ ۰ α=). بین لذت‌گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح معنی دار .۰۰۳ ۰ α=). بین موفقیت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح معنی دار .۰۰۱ ۰ α=). بین خوداتکایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح معنی دار .۰۰۲ ۰ α=). بین جهان گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی تفاوت وجود دارد (سطح معنی دار .۰۰۱ ۰ α=). به طور کلی نتایج نشان داد که در تمام ارزش های مورد مطالعه مقدار میانگین زیر مؤلفه‌های ارزش ها در خانواده های معمولی بیشتر است.
کلیدواژه ها: ارزش‌ها، خانواده های دارای عضو معتاد و خانواده های معمولی
فصل اول