: ارزش گواهینامه اختیارخرید سهم اعطا شده دردوره زمانی t .
: ارزش حق تقدّم خرید سهام اعطایی دردوره زمانی t .
بتای حسابداری (ریسک سیستماتیک) با معادله روبرو محاسبه می شود:
 
 : نرخ بازده شرکت i دردوره t
: نرخ بازده پرتفوی بازار دردوره t
بتای حسابداری از تقسیم کواریانس بر واریانس بدست می آید که کواریانس به بررسی و مقایسه تغییرات دو واریانس باهم می پردازد و واریانس پراکندگی را بررسی می کند که به صورت زیر محاسبه می شوند:
 
 

۳-۵روش‌شناسی تحقیق

پژوهش علمی فرآیند بررسی نظام یافته، کنترل شده، و تجربی پدیده‌هایی است که روابط بین آن‌ها از طریق فرضیه و نظریه هدایت می‌شود. در انجام پژوهش ابتدا بایستی با توجّه به هدف مورد نظر سؤالات و فرضیه‌هایی را مطرح نموده و پس از بررسی و انتخاب روش مناسب به جستجوی پاسخ سؤالات، یا به عبارتی آزمون فرضیات مطرح شده پرداخت. جهت پاسخ‌گویی به سوالات پژوهشی و یا فرضیه‌های مطرح شده، داده‌هایی باید جمع‌آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار گیرند. به این فرآیند تبدیل داده‌ها به اطلاعات، روش تحقیق گفته می شود (سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۸۰). در انتخاب نوع روش تحقیق حتماً باید در نظر داشت که چه کسانی در ارتباط با تحقیق تصمیم گیرنده به حساب می‌آیند؛ و این که کاربردهای تحقیق برای چه افرادی و با چه دیدگاه‌هایی است تا تحقیق با مشکل عدم کارآمدی مواجه نشود (علی احمدی و سعید نهایی، ۱۳۸۶).
در تحقیق حاضرنگارنده با استفاده از رویکردی پس‌رویدادی به دنبال آزمون عکس العمل بازار نسبت به انتشار اعلامیه‌های سود نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجّه به نوع رابطه مورد آزمون در این تحقیق (همبستگی) از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره به منظور تعیین میزان و شدّت همبستگی بین متغیر مستقل اصلی و متغیرهای کنترلی با متغیر وابسته استفاده گردیده است. مراحل اجرای تحقیق به شرح ذیل است:

  1. ابتدا شرکت‌های نمونه با توجّه به شرایط مشخص شده برای نمونه انتخاب گردیده و سپس داده‌های مورد نیاز برای اجرای مدل‌های مورد نظر برای آزمون فرضیه‌های تحقیق با مراجعه به منابع اطلاعاتی مربوطه جمع آوری گردید.
  2. سپس معیار های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌های تحقیق با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده بر اساس روش‌ها و فرمول‌های معرفی شده برای هر یک از آن‌ها، محاسبه شد.
  3. در مرحله بعد، معادله رگرسیون مربوط به مدل تحقیق (رابطه عکس العمل بازار نسبت به انتشار اعلامیه‌های سود نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران) برازش گردیده، و با توجّه به معنی‌داری ضرایب نسبت به رد یا تأیید فرضیه تحقیق اظهار نظر ‌گردید.
  4. در پایان علّت رد یا تأیید فرضیه ها مورد واکاوی قرار گرفته و پس از نتیجه گیری پیشنهادات مقتضی برای استفاده کنندگان از این تحقیق و همچنین برای تحقیقات آتی ارائه گردید.

۳-۶روش‌های گردآوری اطلاعات

گردآوری اطلاعات از طریق آمار و داده‌های موجود در پایگاه اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و همچنین سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران صورت می گیرد.
بدین ترتیب که داده‌های خام در نرم افزار Excel وارد شده و پس از محاسبه مؤلفّه‌های مورد نیاز برای برازش مدل رگرسیونی تحقیق، با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS به تحلیل ارتباط بین متغیرها پرداخته می‌شود.
قلمرو تحقیق شامل کلّیۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادر هستند که در دوره زمانی تحقیق که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ می‌باشد، مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند

۳-۷جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش حذفی (غربال گری) و بر اساس معیارهای زیر گزینش گردیده اند:

  • به منظور همگن شدن نمونه آماری در سالهای مورد بررسی، قبل از سال ۱۳۸۵ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند و تا پایان سال ۱۳۸۹ از بورس اوراق بهادار تهران خارج نشده باشند؛
  • به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن‌ها منتهی به اسفند ماه باشد؛
  • سود تقسیمی آنها در طول دوره مورد نظر شفّاف و مشخص باشد؛
  • جزء شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی و بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر نهادهای پولی نباشند. علّت حذف شرکت‌های فعّال در صنعت واسطه‌گری مالی این است که ماهیّت فعّالیت و ماهیّت اقتصادی ارقام حسابداری این‌گونه شرکت‌ها تفاوت قابل ملاحظه‌ای با شرکت‌های تولیدی و بازرگانی دارد، دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری عموماً از سهام سایر شرکت‌های فعّال در بازار بورس تشکیل شده و قیمت سهام آن‌ها متأثّر از قیمت سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیرشان است؛ همچنین با توجّه به این که شناسایی درآمد این گونه شرکت‌ها منوط به نتایج عملکرد و سودهای تقسیمی توسط شرکت‌های سرمایه‌پذیرشان است، عموماً سال مالی این‌گونه شرکت‌ها متفاوت از سایر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس (معمولاً ۳۰ آذرماه) است و طی دوره تحقیق سهام آن‌ها به طور فعّال معامله شده و به‌طور تخمینی سهام آن‌ها حداقل ۱۰۰ روز معامله شده باشد.

۳-۸روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‏ها

۳-۸-۱ تحلیل آماری

آمار در یک معنا عبارت است از روشی علمی که برای جمع آوری، تلخیص ، تجزیه و تحلیل، تفسیر و به طور کلی مطالعه و بررسی مشاهدات به کار برده می شود. در معنای دیگر، آمار با “مشاهدات عددی” مترادف است. (آذر، مومنی، ۱۳۸۵، ۳)
آمار توصیفی صرفاً به توصیف جامعه می پردازد و هدف آن محاسبه پارامترهای جامعه است. چنانچه محاسبه مقادیر و شاخصهای جامعه آماری با استفاده از سرشماری تمامی عناصر آن آنجام گیرد آن را آمار توصیفی گویند.
آمار استنباطی با استفاده از مقادیر نمونه، آماره ها را محاسبه می کند. سپس به کمک تخمین و آزمون فرض آماری، آماره ها را به پارامترهای جامعه تعمیم می دهد. (آذر، مومنی، ۱۳۸۵، ۸)
از آنجایی که هدف از این تحقیق مطالعه میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته و برآورد ضرایب متغیرهای مورد بررسی و در نهایت ارائه مدل به منظور پیش بینی می‌باشد، در این تحقیق برای آزمون فرضیه‌ها از رگرسیون چند متغیره با به کارگیری داده‌های ترکیبی استفاده گردیده است.
چنانچه هدف تحقیق فقط بررسی رابطه متغیر وابسته با متغیر (متغیرها‌ی) مستقل باشد، می‌توان با محاسبه ضریب همبستگی ، درجه‌ای را که یک متغیر به متغیری دیگر، از نظر خطی مرتبط است اندازه‌گیری نمود. در این تجزیه و تحلیل نمی‌توان رابطه علّت و معلولی در مورد متغیرها استنتاج نمود . ضریب همبستگی فقط میزان ارتباط بین دو متغیر وابسته و متغیر (متغیرهای) مستقل و بالعکس آن را مشخص می‌کند. در صورتی‌که علاوه بر تعیین رابطه همبستگی، اندازه‌گیری و بررسی میزان تغییر یک متغیر که قابل استناد به متغیر (متغیرهای) دیگر است نیز مدنظر باشد، از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفاده‌ می‌شود. در این تجزیه و تحلیل ضمن تعیین رابطه همبستگی می توان ضرایب متغیرهای مستقل را برآورد نمود و مشخص کرد که تغییر یک واحد در هر یک از متغیرهای مستقل چه میزان بر متغیر وا‌بسته تأثیر می‌گذارد (آذر و مومنی،۱۳۷۷).

۳-۸-۲ رگرسیون چند متغیره

در برخی از مسائل پژوهشی، به ویژه آن‌هایی که با هدف ارائه مدلی برای پیش‌بینی انجام می‌شوند، تعیین همبستگی بین متغیر وابسته (که محقق قصد پیش‌بینی آن را دارد)، و متغیرهای پیش‌بینی کننده که هر کدام از آن‌ها تا حدودی با این متغیر همبستگی دارند، دارای اهمیت زیادی است. روشی که از طریق آن متغیرهای پیش‌بینی کننده ترکیب می‌شوند، “رگرسیون چند متغیره” نام دارد. در این روش، یک معادله رگرسیون چند متغیره محاسبه می‌شود که ارزش‌های اندازه‌گیری شده پیش‌بینی را در یک فرمول خلاصه می‌کند. ضرایب معادله برای هر متغیر، بر اساس اهمیت آن در پیش‌بینی متغیر ملاک محاسبه و معین می‌شود. درجه همبستگی بین متغیرهای پیش‌بینی کننده در معادله رگرسیون چند متغیره و متغیر وابسته، به‌وسیله ضرایب نشان داده می‌شود (دلاور، ۱۳۸۴: ۲۲۰).
مدل رگرسیون چند متغیره به شرح زیر است:
Yi = α + β۱ X1,i + β۲ X2,i + … + βn Xn,i + εn,i
که در آن :
Yi = i اُمین مشاهده متغیر وابسته

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.