دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

سطح تحصیلات:تحصیلات در گروه مدیران ارشد به طور بالقوه بر عملکرد صادراتی آنها تاثیر می گذارد.همچنین موجب ارتقا و مهارتهای شناختی و تواناییهایی می گردد که در محیط پیچیده بین المللی مورد نیاز می باشد.این مسئله به ویژه در توسعه صادراتی شرکت های کوچک مهم می باشد(سرا و همکاران،2012).

توانائی صحبت به زبانهای خارجی:زبانهای خارجی در گرایش به صادرات از چندین جهتمهماست.این مسئله موجب تسهیل در برقراری ارتباطات، درک فعالیتهای کسب و کار و بهبود در ارتیاطات گذشته می گردد.مهارت زبانی در افراد در مرکز توسعه بازاریابی بین المللی هست.اوبن و مگگولا (2003) نشان دادند که ارتباط بسیار قوی بین تاثیر زبانهای خارجی و گرایش به صادرات هست.همچنین سوآرز آرتگا وتعهد:تعهد به صادرات به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.گاهی اوقات در بر گیرنده زمان و تلاشی می باشد که صرف می گردد.تعهد به صادرات ممکن می باشد در تخصیص منابع سنجیده گردد.برای این مقصود منابع به طور استراتژیکی بر عملکرد صادراتی تاثیر می گذارد(سرا و همکاران،2012).

1-9-2)تعریف عملیاتی متغیر ها

1-9-2-1)گرایش به صادرات:در این پژوهش گرایش به صادرات با شاخص هایی نظیر برنامه ریزی مدیران ارشد، ملاقات با مشتریان خارجی، شرکت در نمایشگاهها، فرستادن کاتالوگ، هدیه و نمونه به مشتریان، تخفیف به مشتریان خارجی و با بهره گیری از طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می گردد.

1-9-2-2)اندازه شرکت:در این پژوهش اندازه شرکت، با مولفه هایی نظیر بزرگ یا کوچک بودن شرکت وبااستفادهازطیفپنجگزینهایلیکرتسنجیدهمیشود.

1-9-2-3)مزیت رقابتی محصول: در این تحقیقمزیت رقابتی محصول با شاخص هایی نظیر مزیت محصول نسبت به محصولات مشابه خارجی، قابلیت رقابت با محصولات خارجی وبااستفادهازطیفپنجگزینهایلیکرتسنجیدهمیشود.

1-9-2-4)گرایش تکنولوژیکی: در این پژوهش گرایش تکنولوژیکی با شاخص هایی نظیر قابلیت تطبیق با بازارهای خارجی، تغییرات به روز، احداث واحد پژوهش و توسعه وبااستفادهازطیفپنجگزینهایلیکرتسنجیدهمیشود.

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>