دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

3-7)اعتبار(روایی)پرسشنامه

مقصود از روایی، آن می باشد که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده می باشد را اندازه گیری کند یا خیر؟موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی،1387).

مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد،ویژگی مورد نظر را می سنجد.یعنی، هنگامی که به امید مطالعه یک مفهوم مجموعه ای از پرسش ها (یا یک ابزار اندازه گیری ) را مطرح می کنیم چگونه می توانیم اطمینان یابیم که واقعا به اندازه گیری همان مفهوم مورد نظر پرداخته ایم یا چیز دیگر را سنجیده ایم.

به مقصود تعیین روایی ابزار اندازه گیری پژوهش،پس از تدوین پرسشنامه با بهره گیری از نرم افزارSPSS از تحلیل عاملی تاییدی بهره گیری گردید.بدین ترتیب پرسشنامه مورد بهره گیری از روایی صوری و محتوایی کافی برخوردار می باشد.

اندازه کفایت نمونه گیری KMO ،آزمون مقدار واریانس درون دادهاست که می تواند توسط عوامل تبیین گردد. به عنوان مقیاسی برای توانایی عاملی بودن مقدارKMO بایستی بالاتر از 6/0 باشد اگر برابر 5/0 باشد ضعیف می باشد.متغیرگرایشبهصادراتدرنمونهدارایتوزیعنرمالمیباشد و همچنین سایر متغیرها نیز از توزیع نرمال بر خوردار هستندومیتوانازروشهایپارامتریکاستفادهنمود..سپس داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار SPSS  تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد بهره گیری در این پژوهش، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام ارایه می گردد ودر مرحله دوم که تجزیه وتحلیل استنباطی می باشد، با بهره گیری از آزمون ضریب همبستگی پیرسون داده ها مورد آزمون قرار می گیرند در نهایت در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود

3-9)اختصار و جمع بندی مطالب فصل

در این فصل مباحثی همچون روش پژوهش،جامعه آماری،حجم نمونه،روش نمونه گیری،ابزار اندازه گیری و روش تجزیه وتحلیل داده ها مطالعه گردید.

 

 

 

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>