فصل دوم : مروری بر ادبت تحقیق
تدوین فرضیه ها
فصل اول :کلیات تحقیق
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
تدوین ادبیات تحقیق
اعتبار سنجی ابزار تحقیق
طراحی ابزار تحقیق برای سنجش متغیرها
جامعه آماری و تعیین روش های نمونه گیری و تعداد نمونه
روش تحقیق و شیوه های گردآوری اطلاعات
بررسی یک به یک فرضیات و روشن شدن نتایج تحقیق
انتخاب آزمونهای فرضیات با بهره گرفتن از نرم افزارهای مربوط
انتخاب آزمونهای آماری متناسب با فرضیه ها
کد گذاری طبقه بندی و ورود داده ها به کامپیوتر
فصل چهارم : تحلیل نتایج تحقیق
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
پیشنهادات کاربردی و تحقیقاتی
انتخاب موضوع

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

۳-۳ روش تحقیق

 

در این تحقیق با توجه به انواع گوناگون تقسیم بندی برای تحقیقات گوناگون به سه نوع آن اشاره می­ شود، اول از نگاه هدف تحقیق می­توان تحقیق را در دسته تحقیقات توسعه ای- کاربردی تقسیم کرد (سرمد، ۱۳۸۳)، تحقیقات کاربردی،« تحقیقاتی هستند که در جهت رشد و بهتر کردن یک محصول یا روال یک فعالیت و خلاصه آزمودن مفاهیم نظری و مجرد در موقعیت های واقعی و زنده هستند» (نادری، ۱۳۷۹)، در تقسیم ­بندی دوم از نگاه روش جمع­آوری داده ­ها به صورت توصیفی – تحلیلی تقسیم می­ شود (سرمد، ۱۳۸۳)، تحقیقات توصیفی«تحقیقاتی هستند که به توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع می پردازند» (سرمد، ۱۳۸۳). اما سومین تقسیم ­بندی که براساس پاردایم مربوطه ترسیم می­گردد، این تحقیق را در پارادایم اثبات­گرایی قرار می­دهد (دانایی فر، ۱۳۸۳). البته برخی از این تقسیم ­بندی به عنوان تقسیم تحقیق بر اساس فلسفه تحقیق یاد می­ کنند، اثبات گرایان معتقدند که واقعیت به صورت عینی و مشخص وجود دارد و می توان از ویژگیهای قابل سنجش که مستقل از محقق و ابزار او هستند را شناسایی کرد. مطالعات اثبات گرایی عموماً در پی آزمون تئوری اند، یعنی در تلاش برای ا فزایش درک پیش بینی گری از پدیده ها هستند (دانایی فر، ۱۳۸۳).

 

۳-۴ دامنه تحقیق

 

قبل از گردآوری اطلاعات باید دامنه‌ تحقیق نیز مشخص شود . دامنه تحقیق شامل : سطح تحلیل[۱۳۲] ، کانون تحلیل [۱۳۳] و واحد تحلیل[۱۳۴] است .

 

۳-۴-۱ سطح تحلیل ‌

 

سطح تحلیل بیانگر سطح و قلمروی است که محقق برای تحلیل مفاهیم نظری و اطلاعات جمع آوری شده انتخاب می­ کند، به طوری که راه حل­های استخراجی و یا نتایج استنباط شده تنها در آن سطح قابل تعمیم باشد و تعمیم نتایج به دست آمده در سطوح بالاتر یا پایین­تر از سطح انتخابی برای تحلیل فاقد اعتبار علمی است (میرزایی اهرنجانی،۱۳۷۱). بر مبنای افراد حوزه شمول ، تحلیل سه سطح فردی ، گروهی و سازمانی دارد ، و تئوریهای علوم اجتماعی به طور اعم ، و تئوریهای سازمانی به طور اخص نیز معمولا” در سه سطح خرد ، میانه ، و کلان تحلیل می شود (میرزایی اهرنجانی،۱۳۷۱). بنابر این، سطح تحلیل در این پژوهش بر مبنای افراد حوزه شمول تحلیل، سطح فردی، و از نظر تحلیل تئوریهای علوم اجتماعی، سطح خرد است.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۳-۴-۲ کانون تحلیل

 

کانون تحلیل عبارت از یک یا چند ویژگی حاد است که پژوهشگر آنها را به عنوان کانون و محور تحلیل خود قرار داده است و فرضیه های اصلی خود را حول این کانون قرار می دهد (میرزایی اهرنجانی،۱۳۷۱). در این پژوهش، کانون تحلیل، قصد خرید و عوامل مؤثر بر آن است.

 

۳-۴-۳ واحد تحلیل

 

واحد تحلیل واحدی است که اطلاعات از آن گردآوری می شود؛ واحدی که محقق خصوصیات آن را توصیف می کند. غالباً در تحقیق پیمایشی واحد تحلیل فرد است (دواس، ۱۳۸۱). با این حال واحد تحلیل منحصر به افراد نیست، گروه ها، برنامه ها، سازمانها، اجتماعات بزرگ(ملتها،کشورها)، و مصنوعات نیز مورد تحقیق قرار می گیرند (بیکر، ۱۳۸۱). با این نگاه واحد تحلیل در این تحقیق افراد می­باشند.

 

۳-۵ روش های جمع آوری داده ها

 

اطلاعات گردآوری شده ،ارقام و مشخصاتی هستند که زمینه و اساسی برای ارائه یک پیشنهاد یا یک اقدام است. اطلاعات موردنیاز برای این تحقیق، به روش های مختلفی جمع­آوری می شود .

 

۳-۵-۱ منابع اولیه کسب اطلاعات

 

برای روشن شدن مباحث نظری تحقیق و به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز در زمینه مباحث مربوط و تقسیم بندی آنها از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به عنوان مفیدترین روش استفاده شده است. از این روش برای جمع آوری اطلاعات در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق استفاده گردید. لذا با مطالعه کتاب ها، مقالات و تحقیقات دیگر پژوهشگران و جستجو در اینترنت ، اطلاعات مورد نیاز جمع‌ آوری گردید.

 

۳-۵-۲ ابزار جمع آوری داده ها

 

فرضیه ­ها، به عنوان گمانها، راه حلها و پاسخهای احتمالی پیرامون مسأله تحقیق مطرح می­شوند. پژوهشگر باید با ابزارهایی داده ­های لازم را از جامعه (نمونه) آماری جمع­آوری نماید و با تحلیل، پردازش، و تبدیل آنها به اطلاعات، به آزمون فرضیه ­ها بپردازد. برای جمع­آوری داده ­ها به ابزارهای گوناگونی نیاز هست. نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی از جمله ماهیت و روش تحقیق است. (خاکی، ۱۳۸۹، ص ۲۳۹)
از آنجائی که پژوهش حاضر از نوع میدانی می‌باشد، همچون بسیاری از مطالعات میدانی مشابه برای جمع‌ آوری اطلاعات مورد نظردر جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه استفاده گردیده است.

 

۳-۵-۲-۱ تدوین پرسشنامه

 

پرسشنامه به عنوان یکی از ابزارهای بسیار متداول در تحقیقات پیمایشی است ‌و عبارت است از مجموعه‌ای از پرسش‌های هدف‌مدار که با بهره‌گیری از مقیاس‌های گوناگون نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می‌دهد.
به منظور طراحی پرسشنامه، با مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق های انجام شده و با راهنمایی و اعمال نظرات اساتید محترم راهنما و مشاور پرسشنامه ای در قالب طیف لیکرت طراحی شد که در آن ابعاد مدل مزبور بر اساس طیف ۵ درجه ای سنجیده می شوند. سئوالات پرسشنامه استاندارد و از پیش تدوین شده است که حاصل مطالعات قبلی می باشد.پرسشنامه تدوین شده برای دست یافتن به اهداف تحقیق استاندارد می باشد، و روایی آن در طی تحقیقات قبلی تأیید شده است. شکل کلی پرسشنامه در پایان تحقیق در پیوست ها موجود می باشد

 

۳-۵-۲-۲ سؤالات پرسشنامه

 

سؤالات از نوع سؤال های بسته بوده و مقیاس اندازه‌گیری از نوع مقیاس لیکرت بوده است. در این پرسشنامه مقیاس های مورد استفاده از نوع مقیاس لیکرت می باشد که از سری مقیاس های ترتیبی است. سئوالات دارای طیف ۵ گزینه هستند که گزینه کاملاً مخالف در یک طرف طیف ۵ گزینه‌ای قرار دارد و به آن درجه‌ ۱ اختصاص یافته و گزینه کاملاً موافق در طرف دیگر طیف قرار دارد و به آن درجه ۵ داده شده است.
جدول ۳-۱ : منابع سوالات پرسش نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *