ابزارونحوه جمع آوری اطلاعات: ۸۶
روایی (اعتبار) ابزار ۸۶
پایایی (قابلیت اعتماد)‌ ابزار ۸۸
روش پژوهش ۸۸
قلمروپژوهش: ۸۹
روش تجزیه وتحلیل دادهها: ۹۰
تعریف مفاهیم اصلی تحقیق: ۹۰
فصل چهارم:یافته های تحقیق (تجزیه وتحلیل آماری)
مقدمه ۹۵
مبحث اول: آمار توصیفی. ۹۵
گفتار اول: توصیف آزمودنیها ۹۵
بند اول شاخص های فراوانی ویژگی های جمعیتی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱
گفتاردوم: توصیف متغیرهای پژوهش ۱۱۲
بند اول:عوامل خانوادگی ۱۱۲
بند دوم:: دوستان ناباب ۱۱۸
بند سوم:کنترل اجتماعی ۱۲۲
بند چهارم :میزان دینداری ۱۲۴
مبحث دوم:آمار استنباطی ۱۲۷
گفتاراول :جدول استنباطی و آزمون فرضیات ۱۲۷
بند اول:آزمون کروسکال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برای فرضیه ۱ ۱۲۹
بند دوم :آزمون کروسکال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برای فرضیه۲ ۱۳۱
بند سوم:آزمون کروسکال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برایفرضیه۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۳۲
بند چهارم:آزمون کروسکال والیس،من ویتنی و ضریب همبستگی برای فرضیه اصلی………………….۱۳۲
اعتبارآماری (آلفاکرونباخ): ۱۴۱
فصل پنجم:نتیجه گیری
مقدمه ۱۴۳
مروری براهداف،مسأله وروش تحقیق ۱۴۳
نتایج پژوهش ۱۴۴
پیشنهادات پژوهش: ۱۵۰
منابع ومآخذ: ۱۵۶
چکیده:
این تحقیق، پژوهشی است پیرامون عوامل موثربرگرایش جوانان شهرداری منطقه ۳کرمانشاه به مصرف مواد مخدر که در این تحقیق جامعه آماری خود را با حجم نمونه ۱۱۰ نفر و از میان معتادین مراجعه کننده به کمپ های ترک اعتیاد این منطقه برگزیده ایم در این تحقیق چند فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت تمامی فرضیه های ما مورد تایید قرار گرفت که به عبارت دیگری رابطه معناداری بین فرضیه های مطرح شده وعوامل موثر بر گرایش جوانان به مواد مخدر وجود دارد که روش تحقیق مورد استفاده برای دستیابی به نتیجه روش پیمایشی است که البته از دو تکنیک، روش اسنادی و نیز پرسشنامه ای برای جمع آوری اطلاعات سود جسته ایم.
کلید واژگان :اعتیاد،سوء مصرف مواد مخدر ،جوانان
مقدمه
از جمله اهداف عمده هر جامعه پرورش انسانهایی است که علاوه بر برخورداری از سلامت جسمی، از سلامت روحی و روانی مناسب نیز برخوردار باشند. عمده ترین مسائلی که از دیرباز مورد توجه متخصصین امور نوجوانان و جوانان تحویل افرادی پاک و آینده سازانی به دور از هرگونه آلودگی به جامعه بوده است که از هر حیث موجه باشند. لکن خیلی از معضلات اجتماعی وجود دارد که این قشر جمعیتی را تهدید می کند. در حالی که بسیاری از این افراد به علت وفور معضلات در جوامع مختلف نمی توانند از عوامل خطر آفرین دور باشند آرام آرام با مساعد شدن زمینه به سمت معضلات کشیده می شوند(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی).
مصرف مواد مخدر در کشور ما سابقه ای دیرینه دارد. از اولین احکام ممنوعیت مصرف تریاک که به ۴۰۰ سال پیش باز می گردد، روشن می شود که عوارض آن صدها سال است که توجه سیاستمداران را به خود جلب کرده است. در طول قرن اخیر ورود هروئین و مواد دیگر وضعیت مصرف مواد در کشور پیچیده تر شده و به موازات آن سیاستهای متعددی برای کنترل مصرف و کاهش عوارض آن اتخاذ گردیده است. بدیهی است در چنین شرایطی، تولید اطلاعات و دانش داخلی مورد نیاز می تواند نقش اساسی در بهبود سیاست گذاری ، برنامه ریزی و انجام مداخلات ایفا نماید(رحیمی موقر آ و همکاران،۱۳۸۴)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است