غیبت یک یا هردو والدین درخانواده به علت مرگ، طلاق و یا زندانی بودن و اینکه فرد دارای ناپدری یا نامادری باشد
چگونگی رابطه عاطفی میان افراد خانواده و نحوه برخورد والدین با خود و با فرزندان
تحصیلات والدین
وضعیت مالی خانواده
متغیر پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی
تعریف نظری
در فرهنگ علوم اجتماعی ( گولد) پایگاه چنین تعریف شده است. پایگاه اقتصادی اجتماعی مشخص کننده ۱- وضع فرد یا گروه در یک نظام اجتماعی است، با انتظار متقابل عمل از دارندگان وضعی دیگر در چارچوب یک ساخت واحد ۲ – مقام فرد یا گروه است با توجه به توزیع شان در یک نظام اجتماعی و در مواردی تلویحاً با در نظر گرفتن چگونگی توزیع حقوق، مسئولیت ها، قدرت و اقتدار در هر نوع تهدید به مجازات یا هر وعده پاداش که توسط جامعه یا گروه در جهت کنترل یا تنظیم رفتار افراد اعمال شود (ساروخانی، ۱۳۷۹: ۴۳).
تعریف عملیاتی
در این پژوهش برای سنجش پایگاه اقتصادی- اجتماعی از شاخص های اجتماعی( میزان تحصیلات خود فرد، حضور والدین در خانواده، تحصیلات والدین) و شاخص های اقتصادی(مشاغل والدین، نحوه تصرف واحد مسکونی ، مجموع درآمد و مخارج خانوار) استفاده شده است.
متغیر دینداری
تعریف نظری
دینداری عبارت است از التزام فرد به دین مورد قبول خویش. این التزام در مجموعه ای از اعتقادات، احساسات، اعمال فردی و جمعی که حول خداوند ( امر قدسی) و رابطه ایمانی با اوست، سامان می پذیرد. ( طالبان، ۱۳۸۰: ۵۰)
دینداری به معنی داشتن اهتمام دینی به نحوی که نگرش، گرایش و کنش های فرد را متأثر می سازد. و دین، اشکال نهادی شده ای از باورها و رفتارها ( نظیر هرگونه باور فردی یه عالم معنوی و نیز اصول اخلاقی متعالی) را در بر می گیرد.(۱۸: ۱۹۷۰ Verbit,)
تعریف عملیاتی
به علت چند بعدی و پیچیده بودن دینداری در این تحقیق ما برای دینداری و سنجش میزان آن دو بعد مناسکی و اعتقادی را بررسی کرده و بر این دو بعد تأکید داریم.
تعریف نظری بعد اعتقادی:
باورهایی را در بر می گیرد که انتظار می رود پیروان آن دین، بدان ها اعتقاد داشته باشند. ( سراج زاده و توکلی، ۱۳۸۰: ۱۶۴)
تعریف عملیاتی بعد اعتقادی دین:
جهت سنجش این بعد از دینداری مولفه هایی همچون، اعتقاد به حقیقت داشتن قیامت، اهمیت بیشتری قائل شدن برای آخرت در مقابل موفقیت های مادی، اعتقاد حتمی و قلبی به وجود خدا، اعتقاد به ناظر بودن همیشگی خدا بر اعمال، اعتقاد به عذاب یا پاداش اخروی، اعتقاد به آسمانی بودن قران کریم و….. در نظر گرفته شده و بررسی گردیده اند.
تعریف نظری بعد مناسکی:
به اعمالی اطلاق می شود که در چارچوب زندگی دنیوی، نظیر خواندن نمازهای روزانه، روزه گرفتن در ماه رمضان و….. صورت می گیرند. (کیوی و کامپنهود، ۱۳۷۵: ۱۱۶)
تعریف عملیاتی بعد مناسکی دین:
جهت سنجش این بعد از دینداری به مولفه هایی همچون، انجام امورات مذهبی همچون ( خواندن نماز اول وقت، خواندن نماز جماعت، روزه داری و شرکت در اعیاد و مراسم دینی) توجه گردیده شده است.
متغیر دوستان ناباب و ارتباط با افراد معتاد
تعریف نظری
ارتباطات گوناگونی که فرد با دیگران دارد از لحاظ فراوانی، تداوم، تقدم سن و شدت یکسان نیستند. ارتباط افراد با کسانی که موافق و مخالف رفتار انحرافی اند ممکن است از جهات فوق متفاوت باشد.
زمانی فرد به عمل بزهکارانه دست می زند که آمیزش او با کسانی که موافق شکستن قاعده اند بیشتر از کسانی است که با شکستن قاعده مخالف اند. ( سخاوت، ۱۳۸۵: ۵۶)
تعریف عملیاتی
برای سنجش و بررسی این متغیر به مولفه هایی همچون میزان معاشرت با دوستان، سابقه زندانی یا محکومیت دوستان به سبب اعتیاد، مستعد بودن محل زندگی در دوران بچگی و نوجوانی برای مصرف مواد مخدر، میزان اهمیت دادن به دوستان در مقابل اهمیت دادن به خانواده و…… توجه شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به منزله پل ارتباطی برای رسیدن به نتایج پژوهش است که معمولا در فصل چهارم می آید. در این فصل، پژوهشگر به توصیف نمونه مورد بررسی بر اساس اطلاعات به دست آمده پرداخته و با اجرای آزمون آماری مناسب در مورد معناداری رابطه ها و تفاوت ها و تعمیم نتایج به دست آمده به جامعه مورد نظر اقدام می کند.
در این فصل از پژوهش حاضر در دو سطح توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته شده است. در سطح توصیفی از شاخص های فراوانی (فراوانی مطلق، درصد فراوانی) و نمودار ستونی استفاده و در سطح استنباطی نیز با استفاده از آزمون کروسکال والیس و من ویتنی و همچنین ضریب همبستگی به تجزیه و تحلیل استنباطی پرداخته شده است. شایان ذکر است که فصل حاضر در دو بخش توصیف و تحلیل داده ها ارائه می شود.
بخش اول: توصیف داده های مربوط به جامعه آماری که ۱۱۰ نفر می باشند.
این قسمت از دو زیر مجموعه تشکیل شده است: ۱- توصیف آزمودنیها، ۲- توصیف متغیرهای پژوهش

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.