=۵/
=انحراف معیار جامعه آماری
براورد واریانس دادهها به روشهای معمول امکان پذیر نمی باشد، ولی در صورتی که پرسشنامه به صورت طیف پنج گزینهای لیکرت طراحی شده باشد میتوان به صورت تفاضل نمره آخر طیف از نمره اول آن وتقسیم آن بر شش اقدام به تخمین انحراف معیار جامعه کرد ۶/(۱-۵)(مومنی و فعال قیومی، ۱۳۸۷، ۲۱۸و۲۱۹).
با این وصف حجم نمونه در این پژوهش تعداد ۱۱۰ نفر میباشد.
واحد پژوهش:
واحدهای اجتماعی که ویژگی هایش محور مطالعه قرارگیرد مانند افراد، گروهها، برنامه ها، سازمانها،نهادها، اجتماعات بزرگ یا مصنوعات فرهنگی می باشد. با توجه به جامعه آماری این تحقیق، واحد تحلیل فرد می باشد.
ابزار و نحوه جمع آوری اطلاعات:
پژوهشگر برحسب روش تحقیق مورد نظر خود و نوع داده هایی که قصد جمع آوری آنها را دارد تصمیم خواهدگرفت که از چه ابزاری برای گردآوری داده های خود استفاده کند. در این تحقیق محقق جهت جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده کرده است. از آنجا که میزان پاسخ دهی به سؤال های پرسشنامه و همچنین صحت پاسخ ها در نتایج پژوهش اثر گذار بوده علیرغم طولانی شدن زمان جمع آوری اطلاعات از فرم مصاحبه ساخته شده استفاده گردید و پس از مراجعه به فرد پاسخگو و ایجاد ارتباط و همچنین کسب اعتماد او در خصوص درز نکردن اطلاعات، سؤالات مورد نظر عنوان شده و جواب های هر یک از آنها به فرم مورد نظر منتقل شد. همچنین همانگونه که پیشتر ذکر گردید، برای تهیه و دستیابی به دادهها و مفاهیم مرتبط با چارچوب نظری و همچنین ادبیات و پیشینه تحقیق و نیز استفاده از دادهها و اطلاعات موجود در رابطه با موضوع مورد مطالعه از روش اسنادی استفاده شده است و به بررسی و مطالعه کتب، تحقیقات انجام شده گذشته و سایتهای مرتبط با موضوع پرداختهایم.
پایایی و اعتبار ابزار:
روایی (اعتبار) ابزار
روایی یک ابزار اندازه‌گیری به این مطلب اشاره می‌کند که آیا ابزار تحقیق دقیقاً آن صفت یا چیزی که برای آن ساخته شده است را می‌سنجد یا نه؟ به عبارت دیگر مفهوم روایی به این سئوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد ویژگی مورد نظر را میسنجد(سیف،۳۷۸:۱۳۸۰)
جهت سنجش روایی ابزار اندازهگیری این پژوهش از روایی صوری و محتوایی شده است. همچنین در این پژوهش برای اندازهگیری میزان روایی از ضریب اعتبار محتوای لاش استفاده کردهایم. لاش روشی را برای بدست آوردن توافق بین داوران مشخص در موضوع در خصوص ضروری بودن وجود گویهها برای اندازه گیری مفهوم یا سازه ضریب اعتبار محتوایی لاش را بدست داده است که مقدار آن بین ۱ تا ۱- است. هرچه این مقدار بیشتر به طرف مثبت باشد وجود ان گویه ضروری است( عباس زاده، بی تا)
در ادامه پس از ارائه گویهها به ۳۰ نفر از کارشناسان مرتبط با مسائل اجتماعی و آگاه به مسائل روش تحقیق ( اعم از اساتید، کارشناسان و مأموران مبارزه با مواد مخدر استان کرمانشاه) جهت بررسی اعتبار ابزار پژوهش، تک تک گویهها با نمرات بالا مورد تأیید واقع شدند.به طوری که نمرات گویهها بین ۶۰/۰-۱ بود. پس نتیجه می گیریم که گویهها دارای اعتبار توافق بین متخصصین میباشد.
همچنین پس از توزیع مقدماتی پرسشنامه جهت تعیین اعتبار آن با پاسخگویان در مورد روایی سؤالات به صورت حضوری صحبت شد و نکاتی که از نظر آنان مبهم بود مورد توجه قرار گرفت و اصلاح گردید.
پایایی (قابلیت اعتماد)‌ ابزار
یکی دیگر از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری پایایی می‌باشد. پایایی به این امر اشاره می‌کند که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۸). مقصود از پایایی یک وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله تحت شرایط مشابه اندازه بگیریم نتایج حاصله تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است. یک وسیله معتبر دارای ویژگی تکرارپذیری و باز پدیدآوری می باشد( هومن، ۱۳۸۰:۱۱۶). دامنه ضریب اعتبار از صفر(عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است. روش‌های متعددی برای اندازهگیری پایایی پرسشنامه وجود دارد که بنا به ویژگی‌های آزمون‌ها از این روش‌ها استفاده خواهد شد از جمله روشهای اندازهگیری پایایی می‌توان به اجرای دوباره، روش موازی، روش تنصیف و ضریب آلفای کرونباخ اشاره نمود.
برای برآورد پایایی پرسش‌نامه، تعداد ۱۱۰پرسشنامه توسط پاسخگویان تکمیل شد. پس از جمع‌آوری پرسش‌نامه‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها سوالها بررسی وسپس پرسشنامه‌های اصلاح شده، اجرا شد و مجدداً پایایی آن محاسبه گردید، که ضریب پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردید .
بر اساس یافتهها، ضریب آلفای کرونباخ تمام شاخصهای تحقیق ۸۷ درصد می باشد که نشان دهنده این است که داده ها از روایی و اعتبار لازم برخوردار هستند.
روش پژوهش
روش پژوهش حاضر قیاسی ـ استقرایی ، قیاسی از راه کتابخانه ای، مقالات، اینترنت، مجلات و جمع آوری اطلاعات از راه استقرایی بوده است.بطور کلی از روش کتابخانه ای جهت مطالعه و ارائه مبانی نظری استفاده شده و آزمون فرضیه ها، از طریق جمع آوری اطلاعات اولیه صورت گرفته است.پژوهش حاضر در دو سطح توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته شده است. در سطح توصیفی از شاخص های فراوانی (فراوانی مطلق، درصد فراوانی) و نمودار ستونی استفاده و در سطح استنباطی نیز با استفاده

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

از آزمون کروسکال والیس و من ویتنی و همچنین ضریب همبستگی به تجزیه و تحلیل استنباطی پرداخته شده است.
قلمرو پژوهش:
قلمرو موضوعی
پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثربرگرایش جوانان به مصرف مواد مخدر می پردازد.
قلمرو زمانی
به لحاظ زمانی پژوهش حاضر در یک گستره شش ماه در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ هجری شمسی انجام پذیرفته است.
قلمرو مکانی
قلمرومکانی پژوهش عبارت است از کلیه کمپ های ترک اعتیادشهرداری منطقه۳کرمانشاه کهدرآنجامبادرت به توزیع پرسشنامه شده است.
روش تجزیه و تحلیل داده ها:
داده های این تحقیق با استفاده از آزمونهای آماری یک متغیره و دو متغیره و به کمک نرم افزار SPSS تحلیل خواهند شد. پژوهش حاضر در دو سطح توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته است. در سطح توصیفی از شاخص های فراوانی (فراوانی مطلق، درصد فراوانی) و نمودار ستونی استفاده و در سطح استنباطی نیز با استفاده از آزمون کروسکال والیس و من ویتنی و همچنین ضریب همبستگی به تجزیه و تحلیل استنباطی پرداخته شده است.
تعریف مفاهیم اصلی تحقیق:
متغیر ویژگیهای ساختار خانواده
تعریف نظری
ویژگیهای ساختار خانواده: منظور آن دسته از شرایط و زمینه هایی در خانواده هاست که شرایط خاصی را برای کل اعضای خانواده و بخصوص برای فرزندان فراهم کند و قادر به بازدارندگی آنها از ارتکاب رفتارهای انحراف آمیز باشد (چیل، ۱۳۸۸: ۵۲).
تعریف عملیاتی
در این تحقیق برای سنجش ویژگی های ساختار خانواده شاخصهای زیر در نظر گرفته شده است.
زندگی کردن والدین با خانواده