معمولاً سطح معنیداری همبستگی متمرکز برای تفسیر، 0.05 در نظر گرفته میشود. همانطور که در جدول (4-17) مشاهده میشود، با توجه به مقدار P-value در این تحقیق متغیر متمرکز اول به لحاظ آماری معنی دار میباشد. به علاوه تستهای آماری نظیر «لامبدا[120]» و «کای دو» نیز این مطلب را تأیید میکند. برای تفسیر خروجیها، با توجه به ضعیف بودن ضرایب ساختاری و میان ساختاری متغیرهای دوم، سوم و چهارم در جدول (4-18) و همچنین شكل( 4-2) و (4-3) تمرکز فقط روی قسمتهایی خواهد بود که مربوط به اولین متغیر متمرکز میباشد. میزان اهمیت رابطه بین مجموعه «توانایی نوآوری فناورانه» و «شبکههای همکاری» توسط همبستگی متمرکز (Rc) و مقدار ویژه(Rc2) مشخص میشود. طبق جدول (4-17)، همبستگی متمرکز اولین متغیر متمرکز برابر 85/0 و مقدار ویژه آن برابر 0.7234/0 میباشد. لازم به ذکر است به دلیل اینکه همبستگی متمرکز(Rc) ، به طور مستقیم نمیتواند واریانس تسهیم شده بین دو مجموعه را فراهم کند، از شاخص پیشبینی استفاده میشود. شاخص پیشبینی متناظر R2، در تحلیل رگرسیون چندگانه میباشد. طبق جدول (4-16) شاخص پیشبینی نشان میدهد که میانگین توان مجموعه توانایی نوآوری فناورانه برای پیشبینی تغییرات مجموعه «شبکههای همکاری» 44.14% است. همچنین میانگین توان مجموعه «شبکههای همکاری» برای پیشبینی تغییرات مجموعه « توانایی نوآوری فناورانه » 43.97% است. یافتههای بالا به این مطلب اشاره دارد که رابطه معنیداری بین مجموعه « توانایی نوآوری فناورانه» و «شبکههای همکاری» وجود دارد و مجموعهی توانایی نوآوری فناورانه و شبکههای همکاری تأثیر مثبتی روی یکدیگر میگذارند.
جدول 4-17- جدول تستهای آماری توانایی نوآوری فناورانه و شبکههای همکاری