7

ظرفیت برنامهریزی استراتژیک

TIC7 8

شبکههای همکاری

همکاری بین شرکتی

Net1 9

همکاری با مؤسسات دولتی

Net2 10

همکاری با مؤسسات میانجی

Net3 11

همکاری با سازمانهای پژوهشی

Net4

تحلیل همبستگی پیرسون میان ابعاد توانایی نوآوری فناورانه و شبکههای همکاری
همانطور که در جدول (4-15)مشاهده میشود اغلب شاخصهای دو مجموعهی «توانایی نوآوری فناورانه» و «شبکههای همکاری» ( به غیر از 4 مورد) دارای همبستگی زیادی با یکدیگر میباشند که در این میان ارتباط بین شاخص «همکاری بین شرکتی» با شاخصهای «ظرفیت بازاریابی»، «ظرفیت سازمانی» و «ظرفیت برنامهریزی استراتژیک» دارای بالاترین همبستگی و ارتباط بین شاخص «همکاری با مؤسسات دولتی» با شاخصهای «ظرفیت یادگیری»، «ظرفیت تحقیق و توسعه»، «ظرفیت تخصیص منابع» و «ظرفیت تولید» دارای پایین‌ترین همبستگی با یکدیگر میباشند.
همانطور که در جدول (4-15) قابل مشاهده است، ظرفیت برنامهریزی استراتژیک، ظرفیت سازمانی، ظرفیت بازاریابی با تمامی ابعاد شبکههای همکاری ارتباط زیادی دارند. ظرفیت یادگیری، ظرفیت تحقیق و توسعه، ظرفیت تولید و ظرفیت تخصیص منابع با تمامی ابعاد شبکههای همکاری بجز همکاری با مؤسسات دولتی ارتباط مناسبی دارد.
جدول4-15- ضرایب همبستگی بین متغیر های «توانایی نوآوری فناورانه» و « شبکههای همکاری»

همکاری بین شرکتی همکاری با مؤسسات دولتی همکاری با مؤسسات میانجی