0.695

0.161

0.175 Q44

0.19

0.898

0.032 Q45

0.162

0.863

0.166 Q46

0.466

0.712

0.143

سؤالات
1- در میان ابعاد شبکههای همکاری به ترتیب کدام بعد بیشترین نقش را در ایجاد رابطه معنیدار میان دو مجموعه شبکههای همکاری و تواناییهای نوآوری فناورانه دارد؟
2- در میان ابعاد شبکههای همکاری به ترتیب کدام بعد بیشترین نقش را در ایجاد رابطه معنی دار میان دو مجموعه شبکههای همکاری و نوآوری دارد؟
3- در میان ابعاد تواناییهای نوآوری فناورانه به ترتیب کدام بعد بیشترین نقش را در ایجاد رابطه معنی دار میان دو مجموعه تواناییهای نوآوری فناورانه و نوآوری دارد؟
تحلیل فرضیههای تحقیق
با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی از اینکه آیا سؤالهای طراحی شده معیارهای مورد نظر را مورد سنجش قرار میدهد، اطمینان حاصل شد، به بررسی رابطه بین مجموعههای مورد بررسی پرداخته خواهد شد.
بررسی روابط متقابل توانایی نوآوری فناورانه و شبکههای همکاری
در این قسمت ابتدا با استفاده از نرم افزار STATISTICA 7همبستگی بین متغیرهای دو مجموعهی «توانایی نوآوری فناورانه» و «شبکههای همکاری» و همبستگی متمرکز میان دو مجموعهی مورد نظر محاسبه میشود. همچنین به منظور بدست آوردن روایی تحلیل همبستگی متمرکز، تحلیل حساسیت روی ابعاد دو مجموعه‌ی (توانایی نوآوری فناورانه و شبکههای همکاری) انجام گردید. لازم به ذکر است که نرم افزارهای ذکر شده مجموعهی شبکههای همکاری (پیش بینی کننده یا مستقل) را با عنوان مجموعهی چپ و مجموعهی «توانایی نوآوری فناورانه» (معیار یا وابسته) را با عنوان مجموعهی راست در نظر میگیرند.
حال با توجه به آنچه گذشت، در شکل زیر مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق ارائه شده است.
 
شكل4-1- مدل پیشنهادی روابط بین «توانایی نوآوری فناورانه» و « شبکههای همکاری»
متغیر استفاده شده در این تحلیل به همراه نام اختصاریشان در جدول (4-14) آورده شده است.
جدول 4-14- نام اختصاری متغیرهای توانایی نوآوری فناورانه و شبکههای همکاری