مطابق جدول (4-8)، عامل اول يعني « ظرفیت تولید » 13.136% ؛ عامل دوم ، « ظرفیت تخصیص منابع » در حدود 13.036%؛ عامل سوم، « ظرفیت بازاریابی» در حدود 12.503% ؛ عامل چهارم ، « ظرفیت برنامهریزی استراتژیک» در حدود 11.827%؛ عامل پنجم، « ظرفیت تحقیق و توسعه » در حدود 9.769%؛ عامل ششم، « ظرفیت یادگیری » در حدود 9.077%و عامل ششم، « ظرفیت سازمانی » در حدود5.328% واريانس «توانایی نوآوری فناورانه» را تبيين می‌کند كه در واقع ميزان اهميت عاملها در تشكيل سازهي «توانایی نوآوری فناورانه» را نشان میدهند. در ادامه ماتريس چرخش يافته عاملي اين حوزه‌ها آورده ميشود كه نشان ميدهد چه سؤالاتي و با چه بار عاملي به اين عامل‌ها مرتبط هستند.
تفسير بارهاي عاملي بدون چرخش، ساده نيست. بنابراين عاملها را چرخانیده میشوند تا قابليت تفسير آن‌ها افزايش يابد (مومني و همكار1386، ص:202). جدول (4-9) ماتریس چرخش یافته عاملی را نشان ميدهد.
ماتريس چرخش يافته اجزا[117] شامل بارهاي عاملي هر یک از متغيرها در عاملهاي باقيمانده پس از چرخش هستند. هر چقدر مقدار قدر مطلق اين ضرايب بيشتر باشد، عامل مربوطه نقش بيشتري در كل تغييرات (واريانس) متغير مورد نظر دارد(مومني و همكار1386، ص:203).
در واقع چرخش عاملها به منظور حداكثر رساندن رابطه بين متغیرها و عاملها (عامل‌های مورد نظر)، محاسبه نمره[118] عامل‌ها (بار عامل‌ها) است كه مقدار آن بايد بيشتر از 3/0 (به اعتقاد بعضي صاحب نظران بيشتر از 4/0) باشد (مومني و همكار1386، ص:192).
جدول 4-9- ماتریس چرخش یافته اجزا

  1 2 3 4 5 6 7
Q1 0.389 0.223 0.199 0.058 0.201 0.587 0.18
Q2