خروجي سوم در جدول (4-8) حاوي سه قسمت است. قسمت اول (با برچسب Initial Eigenvalues) مربوط به مقادير ويژه است و تعيين كنندهي عاملهايي است كه در تحليل باقي ميماند (عاملهايي كه داراي مقادير ويژه كمتر از 1 هستند از تحليل خارج ميشوند). عوامل خارج شده از تحليل، عواملي هستند كه حضور آن‌ها باعث تبيين بيشتر واريانس نميشود (مومني و همكار1386،ص:200). قسمت دوم (با برچسب Extraction Sums of Squared Loadings) مربوط به مقدار ويژه عوامل استخراجي بدون چرخش است و قسمت سوم (با برچسب Rotation Sums of Squared Loadings) مربوط به مقدار ويژه عوامل استخراجي با چرخش ميباشد(مومني و همكار1386،ص:200).
همانطور كه از جدول (4-8) مشاهده ميشود در اين مورد تنها عاملهاي 1تا 7 داراي مقادير ويژه بزرگتر از 1 هستند و در تحليل باقي ماندند. در واقع اين جدول بيان ميدارد كه سؤالات پرسشنامه، جمعاً 7 عامل با واريانس كل تبيين شده بيش از 74.65% ، قادر به سنجش «توانایی نوآوری فناورانه» بوده است. اين امر روايي سازه مناسب سؤالات اين حوزه را نشان میدهد.

جدول 4-8- کل واریانس تبیین شده توانایی نوآوری فناورانه
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings
مقدار ویژه درصد واریانس درصد تجمعی مقدار ویژه درصد واریانس درصد تجمعی مقدار ویژه درصد واریانس درصد تجمعی
ظرفیت تولید 10.224 42.602 42.602 10.224 42.602 42.602 3.152 13.134 13.134