سن
نحوه توزیع پاسخگویان بر اساس سن به شرح ذیل میباشد و حاكی از آن است كه بیشتر افراد در رده سنی 30-34 سال قرار دارند
جدول 4-1- توزیع سنی پاسخدهندگان
 
سابقه خدمت
نحوه توزیع پاسخگویان بر اساس سابقه کار به شرح ذیل میباشد و حاكی از آن است كه بیشتر افراد سابقه کار کمتر از 5 سال و در ردیف بعدی افراد با سابقه 5 تا 10 سال قرار دارند.
جدول 4-2- توزیع بر اساس سابقه خدمت پاسخدهندگان
 
میزان تحصیلات
نحوه توزیع پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات به شرح ذیل میباشد و حاكی از آن است كه میزان تحصیلات بیشتر افراد کارشناسی ارشد میباشد که به تنهایی نیمی از جمعت پاسخدهندگان را در بر میگیرید.
جدول 4-3- توزیع بر اساس میزان تحصیل پاسخدهندگان
 
سمت
نحوه توزیع پاسخگویان بر اساس سمت به شرح ذیل میباشد و حاكی از آن است كه سمت بیشتر افراد کارشناس میباشد. تمامی مدیران عامل شرکتهای تحت مطالعه به پرسشنامهها پاسخ دادهاند.
جدول 4-4- توزیع بر اساس سمت پاسخدهندگان
 
جنسیت
نحوه توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت به شرح ذیل میباشد و حاكی از آن است كه مردان بیشترین تعداد خبرگان این پژوهش را شامل میشدند.
جدول 4-5- توزیع بر اساس سمت پاسخدهندگان
 
تحلیل روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی
در واقع، در تحلیل عاملی اکتشافی، محقق درصدد کشف ساختار زیربنایی مجموعه نسبتاً بزرگی از متغیرها است و پیش فرض اولیه محقق، آن است که هر متغیری ممکن است با هر عاملی ارتباط داشته باشد. برای اجرای یک تحلیل عاملی چهار گام اصلی به ترتیب زیر ضرورت دارد: 1- تهیه ماتریس همبستگی از تمام متغیرهای مورد استفاده در تحلیل و برآورد اشتراک، 2-استخراج عامل‌ها از ماتریس همبستگی، 3-انتخاب و چرخش عامل‌ها، 4-تفسیر نتايج ((مومني & قیومی, 1391): 192)
همچنين براي برازش حجم نمونه در روش تحليل عاملي از شاخص KMO استفاده ميشود (اگر مقدار اين شاخص كمتر از 6/0 شود نتايج تحليل عاملي براي دادههاي مورد نظر چندان مناسب نيست). همچنين براي بررسي اينكه تحليل عاملي براي شناسايي ساختار (مدل عاملي) مناسب است، از آزمون بارتلت[113] استفاده ميشود. اگر sig آزمون بارتلت كوچكتر از 05/0 باشد، تحليل عاملي براي شناسايي ساختار مناسب است (مومني & قیومی, 1391: 189-194).
البته، سنجش اعتبار بايد قبل از توزيع نهايي پرسشنامه صورت پذيرد، اما با توجه با اينكه اين روش خود نياز به حجم نمونهي بالايي دارد و انجام اين كار با تعداد پرسشنامه كم (با مثلاً تعداد پايلوت شامل 30 پرسشنامه) عملي نيست و همچنين با توجه به اينكه تحليل عاملي مبنايي براي مراحل بعد ميباشد، تحليل عاملي براي 156 پرسشنامه صورت پذيرفت. نتايج تحليل عاملي براي بخشهاي پرسشنامه «توانایی نوآوری فناورانه»، پرسشنامه «شبکه همکاری» و پرسشنامه «نوآوری» با استفاده از نرم افزار SPSS 16 به شرح جداول (4-6) الي (4-17) هستند.
تحليل عاملي اكتشافي براي پرسشنامه «توانایی نوآوری فناورانه»
پس از تحليل عاملي، 24 متغير بر اساس داده هاي استخراج شده از 156 پرسشنامه، نتايج زير بدست آمد. طبق خروجي اول در جدول (4-6)، شاخص آزمون KMO[114]برابر 842/0 شد (بزرگتر از 0.6) که نشانگر کفایت مقدار نمونه‌گیری است. همچنین با توجه اینکه مقدار sig آزمون بارتلت کوچکتر از 5 درصد شد، بنابراین می‌توان گفت تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار(مدل عاملی) مناسب است.
جدول 4-6- آزمون شاخص KMO و بارتلت برای توانایی نوآوری فناورانه

KMO and Bartlett’s Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .842
Bartlett’s Test of Sphericity