نوآوري در فرآيند
نوآوري‌هاي فرآيندي عوامل جديدي هستند كه به عمليات توليدي يا خدماتي يك سازمان ارائه مي‌شوند؛ مانند مواد اوليه، شرح وظايف و مكانيزم‌هاي كاري و جريان اطلاعات (Utterback & Abernathy, 1975).
براي اندازه‌گيري متغير نوآوري‌ در فرآيند، 3 شاخص زير انتخاب شده است. محققاني كه از اين شاخص‌ها براي سنجش نوآوري‌ در فرآيند استفاده كرده‌اند، نيز مشخص شده است.
جدول 3-17- شاخص‌هاي متغير نوآوري‌ در فرآيند

ردیف شاخص محققان
1 مناسب بودن تعداد تغييرات فرآيندي معرفي شده شركت نسبت به رقبا (Jiménez-Jimenez et al., 2008; Manu, 1992)
2 توانمندي پيشتازي شركت در معرفي فرآيندهاي جديد به بازار
3 واكنش سريع شركت نسبت به معرفي فرآيندهاي جديد رقبا

نوآوري در مديريت
نوآوري‌هاي مديريتي شامل ساختار سازماني و فرآيندهاي مديريتي هستند و به طور غير مستقيم با فعاليت‌هاي اصلي كاري مرتبط هستند، مانند يك سيستم جديد ارزيابي عملكرد.
براي اندازه‌گيري متغير نوآوري‌ در مديريت، 3 شاخص زير انتخاب شده است. محققاني كه از اين شاخص‌ها براي سنجش نوآوري‌ در مديريت استفاده كرده‌اند، نيز مشخص شده است.
جدول 3-18- شاخص‌هاي متغير نوآوري‌ در مديريت

ردیف شاخص محققان