3

همکاری با رقبا

همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی
براي اندازه‌گيري متغير همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی، 3 شاخص زير انتخاب شده است. محققاني كه از اين شاخص‌ها براي سنجش همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی استفاده كرده‌اند، نيز مشخص شده است.
جدول 3-13- شاخص‌هاي متغير همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی

ردیف شاخص محققان
1 همکاری با سازمانهای خدمات نوآوری (Biggs & Shah, 2006; Javier Revilla Diez, 2000; Doloreux, 2004; Hewitt-Dundas, 2006)
2 همکاری با سازمانهای خدمات اطلاعاتی
3 همکاری با سازمانهای نظارتی

همکاری با مؤسسات میانجی
مؤسسات میانجی مانند میانجیهای فناوری، مؤسسات مالی و آموزشی، سازمانهای سرمایه گذاری، سازمانهای انتقال فناوری و بازار سرمایه نقشهای مهمی در فرآیند نوآوری ایفا میکنند که بطور وسیعی بعنوان شرکتهای میانجی، پلها، میانجیهای اطلاعاتی و میانجیهای نوآوری شناخته میشوند (Howells, 2006). بطور کلی مؤسسات میانجی وظایف متنوعی در نوآوری انجام میدهند که شامل ارتباطات، پیشبینی و تشخیص، بررسی و جمع آوری اطلاعات، پردازش و ترکیب دانش، ارزیابی پیآمدها و تجاری سازی میباشد(Howells, 2006).
براي اندازه‌گيري متغير همکاری با مؤسسات میانجی، 4 شاخص زير انتخاب شده است. محققاني كه از اين شاخص‌ها براي سنجش همکاری با مؤسسات میانجی استفاده كرده‌اند، نيز مشخص شده است.
جدول 3-14- شاخص‌هاي متغير همکاری با مؤسسات میانجی