آلفای کرونباخ کل پرسش نامه 0.964 است که نشان از پایایی بسیار بالای آن میباشد. برای توانایی نوآوری فناورانه، شبکههای همکاری و نوآوری نیز آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار حاصل شده به ترتیب برابر با 0.939، 0.903 و 0.884 میباشد. برای تمامی متغیرها نیز آلفای کرونباخ بصورت جداگانه محاسبه گردید که همانطور که در جدول 4-3 قابل مشاهده است همگی بالای 0.7 میباشند. با توجه به جدول فوق ابزار اندازه‌گيري متغيرهاي مختلف تحقيق از قابليت اعتماد مناسبي برخوردار است.
روايي پرسشنامه
مفهوم روايي[83] يا اعتبار به اين پرسش پاسخ میدهد که ابزار اندازهگيری تا چه اندازه خصيصه مورد نظر را میسنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازهگيری نمیتوان به دقت دادههای حاصل از آن اطمينان کرد. برای تعيين اعتبار پرسشنامه روشهای مختلفی وجود دارد. اين روش‌ها شامل اعتبار محتوا، اعتبار ملاكي، اعتبار سازه و اعتبار عاملي مي‌باشند.
در اين تحقيق، اعتبار پرسشنامه با استفاده از شيوه اعتبار محتوا به دست آمد. يکی از روشهاي رايج در تعيين روايي پرسشنامه، اعتبار محتوا است. اعتبار محتوا نوعي اعتبار است كه معمولاً براي بررسي اجزاي تشكيل دهنده يك ابزار اندازه‌گيري به كار برده مي‌شود. اعتبار محتوای يک ابزار اندازهگيری به سؤالات تشکيل دهنده آن بستگی دارد. اگر سؤالات پرسشنامه معرف ويژگيها و مهارتهای ويژهای باشد که محقق قصد اندازهگيری آن‌ها را دارد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. بنابراين، اعتبار محتوا، ويژگی ساختاری ابزار اندازهگيری است که همزمان با طراحی آزمون در آن گنجانده میشود. اعتبار محتواي يك آزمون، معمولاً توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين مي‌شود. از اين‌رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگي دارد. اعتبار محتوای اين پرسشنامه توسط اساتيد راهنما و مشاور و 2 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و نيز 5 نفر از خبرگان شرکت توسن مورد بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم در پرسشنامه اعمال شد.
روايي سازه (مفهومی)
روایی سازه دلالت بر آن دارد که نتایج بدست آمده از کاربرد سنجهها تا چه حدی با تئوریهایی که آزمون بر اساس آن‌ها طراحی شده، سازگاری دارد (دانایی فرد, الوانی, & آذر, 1386). در اين تحقيق براي اطمينان از اعتبار سازه، از تحليل عاملي[84] استفاده می‌کنیم. تحليل عاملي، روش ديگر سنجش روايي است (مومني & قیومی, 1391).
تحليل عاملي اكتشافي و بطور مشخص شاخص اعتبار عاملي براي بررسي اعتبار سازه پرسشنامه استفاده می‌شود با استفاده از تحليل عاملي می‌توان مشخص نمود آيا پرسشنامه شاخص‌های مورد نظر را اندازه گيري می‌کند يا خير. در تحليل عاملي بايد سؤالاتي كه براي ارزيابي يك شاخص يا صفت طرح شده‌اند داراي بار عاملي مشترك باشند و اين عوامل معنادار باشند. بنابراين كليه سؤالات پرسشنامه هاي اين تحقيق كه با استفاده از سؤالات پرسش نامه هاي معتبر علمي طراحي شده بودند، مورد تحليل عاملي اكتشافي قرار گرفتند.
بطور كلي، تحلیل عاملی سعی در شناسایی متغیرهای اساسی یا عامل‌ها به منظور تبیین الگوی همبستگی بین متغیرهای مشاهده شده دارد. تحلیل عاملی به دو نوع تحليل عاملي اکتشافی[85] و تحليل عاملي تأییدی[86] قابل تقسیم بندی است (مومني & قیومی, 1391: 191).
تعریف متغیرهای پژوهش
توانمندی نوآوری فناورانه
ظرفیت یادگیری[87]
(Yam, 2004)ظرفیت یادگیری را توانایی شرکت برای تشخیص، جذب و بکارگیری دانش از محیط تعریف مینماید.
براي اندازه‌گيري متغير ظرفیت یادگیری، 2 شاخص زير انتخاب شده است. محققاني كه از اين شاخص‌ها براي سنجش ظرفیت یادگیری استفاده كرده‌اند، نيز مشخص شده است.
جدول 3-5- شاخص‌هاي متغير توانایی یادگیری

ردیف شاخص محققان
1 تشویق کار تیمی برای شناسایی فرصتهای بهبود (J. Guan, Ma, N.,, 2003; Jian Cheng Guan et al., 2006; Yam, 2004; R. C. M. Yam, W. Lo, E. P. Y. Tang, & A. K. W. Lau, 2011)
2 بکارگیری دانش در دسترس در فعالیتهای روزانه

ظرفیت تحقیق و توسعه (R&D)[88]
به توانایی شرکت برای یکپارچه کردن استراتژی تحقیق و توسعه، پیادهسازی پروژه، مدیریت پرتفلیو و هزینههای تحقیق و توسعه اشاره دارد(Yam, 2004).
براي اندازه‌گيري متغير ظرفیت تحقیق و توسعه، 3 شاخص زير انتخاب شده است. محققاني كه از اين شاخص‌ها براي سنجش ظرفیت تحقیق و توسعه استفاده كرده‌اند، نيز مشخص شده است.
جدول 3-6- شاخص‌هاي متغير توانایی تحقیق و توسعه