قابليت اعتماد[82] يا پايايی يکی از ويژگیهای فنی ابزار اندازهگيری است. اين مفهوم بيان میکند که ابزار اندازهگيری در شرايط يکسان تا چه اندازه نتايج يکسانی به دست میدهد. دامنه ضريب قابليت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است. ضريب قابليت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه، ابزار اندازهگيری ويژگیهای با ثبات آزمودنی و يا ويژگیهای متغير و موقتی را میسنجد. از آن جمله میتوان به روشهای اجرای دوباره آزمون (روش باز آزمایی)، روش موازی (همتا)، روش تنصيف (دو نيمه کردن)، روش کودر-ريچاردسون و روش آلفای کرونباخ اشاره کرد.
در اين تحقيق برای تعيين پايايي آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. اين روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگيری از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمون‌هايي كه خصيصههای مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند، به کار میرود. در این‌گونه ابزار، پاسخ هر سؤال مي‌تواند مقادير عددي مختلفي را اختيار كند. براي محاسبه ضريب آلفای کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زير مجموعه سؤالات پرسشنامه (يا زير آزمون) و واريانس كل را محاسبه كرد. سپس با استفاده از فرمول زير مقدار ضريب آلفای کرونباخ را محاسبه كرد.

فرمول (3-2)

كه در آن:
J= تعداد زير مجموعه سؤالات پرسشنامه يا آزمون
= واريانس زير آزمون jام
=واريانس كل پرسشنامه يا آزمون
در صورتی که آلفای کرونباخ محاسبه شده بالاتر از 0.7 باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
بنابراين به منظور اندازه‌گيري قابليت اعتماد از روش آلفاي كرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. بدين منظور يك نمونه اوليه شامل 30 پرسشنامه از مجموعه شرکت‌های گروه توسن جمع‌آوري و سپس با استفاده از داده‌هاي به دست آمده از اين پرسشنامه‌ها و نرم‌افزار SPSS ميزان ضريب اعتماد با روش آلفاي كرونباخ محاسبه شد. نتايج اين تحليل در جدول زير نشان داده شده است.
جدول 3-4- نتايج آزمون آلفاي کرونباخ

نوشته ای دیگر :   بررسی روابط متقابل میان ارتباط شبکه های همکاری، توانایی های نوآوری فناورانه و نوآوری در شرکت های تولیدکننده نرم افزارهای بانک داری در ایران. مطالعه موردی شرکت نرم افزاری توسن(کیش ویر)91- قسمت 50

آلفاي کرونباخ متغيرها ردیف
0.754 ظرفیت یادگیری 1
0.745 ظرفیت تحقیق و توسعه 2
0.831 ظرفیت تخصیص منابع 3