اطلاعات مورد نیاز بخش ادبیات تحقیق از کتاب‌ها و مجلات تخصصی فارسی و انگلیسی و مقاله‌های استخراج شده از اینترنت، گردآوری شده است (روش کتابخانه‌ای). پس از مطالعه‌ی ادبیات تحقیق و ساختن مدل مفهومی با توجه به آن و تأیید مدل‌ها توسط افراد خبره از طریق انجام مصاحبههای مختلف، پرسش نامهی الکترونیکی در محیط Google Doc تهیه گردید در میان کارشناسان حوزه نوآوری شرکت مورد مطالعه توزیع گردید از مزایای این روش، محیط ساده طراحی و وجود امکانات لازم برای طراحی انواع سؤالها (چند گزینهای، متنی، انتخابی و … ) را میتوان نام برد. این پرسشنامه توسط لینک مستقیم به آن، که توسط پست الکترونیکی قابل ارسال میباشد، قابل دسترسی است. برای دستیابی به آن فقط کافی است که بر روی لینک آن کلید گردد. بعد از تکمیل پرسشنامه توسط خبرگان، با فشار دادن کلیدی که در انتهای آن وجود دارد این پرسشنامه بصورت خودکار برای طراح آن ارسال میگردد. جوابها در محیطی از Google Doc بصورت صفحه گسترده[80] نگهداری میشود. همچنین امکان گرفتن خروجی از این محیط بصورت صفحه گسترده که ورودی بسیار از نرمافزارهای آماری موجود هستند، وجود دارد.
تشريح پرسشنامه تحقيق
سؤالات پرسشنامه اين تحقيق شامل دو قسمت است:
الف) سؤالات عمومی: در سؤالات عمومی، هدف کسب اطلاعات کلی و جمعيتشناختی پاسخگويان است. اين بخش شامل 5 سؤال است و مواردی مانند جنسيت، سن، ميزان تحصيلات، سمت و سابقه کار را مشخص میکند.
ب) سؤالات تخصصی: اين بخش شامل 46 سؤال است. در طراحی اين بخش سعی شده است که تا حد ممکن سؤالات پرسشنامه به آسانی برای پاسخگويان قابل درک باشد. سؤالات پرسشنامه از نوع بسته و از طيف 5 گزينهای ليکرت[81] که يکی از رايجترين مقياسهای اندازهگيری به شمار میرود، میباشد. جوابهای 5 تایی مناسبترین عدد برای جواب در نظر گرفته میشود(Saaty, 1996). شکل کلی و امتيازبندی اين طيف برای سؤالات به صورت جدول (3-2) است:
جدول 3-2- طيف پاسخ‌هاي پرسشنامه

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
1 2 3 4 5

در جدول(3-3) عوامل مورد ارزیابی تعداد سؤالات مربوط به هر عامل آورده شده است.
جدول 3-3- تعداد سؤالات مرتبط با متغيرهای مورد بررسی در تحقيق

ردیف متغيرها تعداد
سؤال
1 ظرفیت یادگیری 2