فرمول (3-1)

كه در آن ؛
P: برآورد نسبت صفت متغير؛ 5/0= P
ε: مقدار اشتباه مجاز= 05/0
Z: متغير نرمال واحد متناظر با سطح اطمينان95 درصد؛ (96/1=Zα/2)
 
نمونه گیری طبقه بندی شده[79] (گروهی)
برای بیشتر کردن شباهت نمونه و جامعه و افزایش دقت نمونه برداری برای برآورد پارامترهای جامعه و دخالت دادن ویژگی‌های جامعه در نمونه، در این روش جامعه به گروههای متجانس تقسیم و هر گروه از عناصر تشکیل می‌شود که دارای ویژگیهای مشابه هستند. پس از تقسیم جامعه به گروههای متجانس، تعداد نمونه نسبت به هر گروه مشخص و سپس با استفاده از روش نمونه گیری ساده یا منظم، تعداد عناصر مورد نیاز از هر گروه انتخاب میشوند (آذر، & مومنی, 1384). در این روش ابتدا جامعه را طبقه بندی میکنند و سپس نمونهای تصادفی از هر طبقه انتخاب می‌نمایند. دلایل استفاده از نمونه گیری طبقه بندی شده این است که اول اینکه : برای هر طبقه نمونه ای به حجم مناسب در نظر می‌گیرند، دوم: تخمین دقیق‌تری از پارامترهای جامعه را نسبت به سایر نمونه گیری‌ها ارائه می‌دهد (دلاور، 1380).
در انجام این پژوهش از روش‌های نمونه گيري طبقه اي و تصادفي استفاده شد. جدول (3-1) چگونگي نسبت اين گروهها و تعداد نمونه را روشن ميسازد. حجم جامعه هر شركت (تعداد خبرگان) با توجه به مصاحبه با مديران شركت تعيين گرديد. پس در انجام پژوهش ابتدا جامعه را طبقهبندی كرده و سپس نمونهای تصادفی از هر طبقه انتخاب خواهد شد.
جدول ‏3‑1- حجم جامعه و تعداد نمونه هر يك از 11 شركت در مجموعه شرکت‌های گروه توسن

شركت تعداد جامعه خبرگان تعداد پرسش نامه ارسال شده تعداد نمونه جمعآوری شده درصد پاسخدهی
شركت پرداخت الكترونيك سامان 24 24 19 79%
شركت تحليلگران سيستم (ماتريس تحليلگران سیستم‌های پيچيده) 19 19 15 79%