عاملهای خروجی

بازگشت سرمایه مشهود سرمایه معنوی[60]

هر کدام از این عوامل نیز زیر عاملهایی دارند که در مجموع این مدل 66 زیر عامل را برای ارزیابی توانایی نوآوری فناورانه شرکتها برسی مینماید. مشکل این مدل این است که به دادههای آماری تکیه دارد و در صورت نبود زیر ساخت مناسب برای سنجش این معیار این مدل کارایی خود را از دست میدهد.
(Wang et al., 2008)با بکارگیری روش فازی به بررسی عملکرد تواناییهای نوآوری فناورانه در شرکتهایی با سطح فناوری بالا پرداختند. نتایج تحلیلی آنها نشان میدهد Non-Additive Fuzzy یکپارچه روشی مؤثر، ساده و مناسب برای شناسایی معیارهای تأثیر گذار بر توانایی نوآوری فناورانه در شرکتهایی با سطح فناوری بالا، به خصوص هنگامیکه معیارهای ارزیابی وابسته هستند، میباشد. آنها یک ساختار سلسله مراتبی برای ارزیابی و مقایسه توانایی نوآوری فناورانه شرکتها با یکدیگر تحت عدم قطعیت ارائه نمودند. مدلها شامل 5 جنبه ظرفیتهای تحقیق و توسعه، ظرفیتهای تصمیم نوآوری، ظرفیتهای بازاریابی، ظرفیتهای تولید و ظرفیتهای سرمایه بود. جدول (2-6) معیارهای هر یک از جنبههای مدل ارائه شده توسط ونگ و همکارانش را نشان میدهد:
جدول 2-6- زیر معیار های جنبه‌های مختلف روش وانگ و همکاران[61] (2008)

معیار جنبه (منظر)
درصد پژوهشگران به کل کارمندان ظرفیتهای تحقیق و توسعه
نرخ محصولات موفق تحقیق و توسعه
محصولات نوآورانه خود ایجاد شده
تعداد پتنتها
شدت تحقیق و پژوهش[62]
درجه نوآور بودن ایدههای تحقیق و توسعه ظرفیتهای نوآوری تصمیم