• درگیر شدن واحد تولید در مراحل اولیه فرآیند نوآوری
 • توانایی برآورده کردن درخواستهای واحد تحقیق و توسعه
 • ظرفیت فنی کلی تجهیزات
 • اثربخشی بکارگیری روشهای روز تولید
 • توانایی پرسنل تولید
 • سطح اهمیت کنترل کیفیت کلی
 • سرمایهگذاری در تولید بر حسب میزان درصدی از فروش (میانگین فروش سه سال آخر)

ظرفیت بازاریابی[54]
ظرفیت نوآوری بازاریابی، ظرفیت کسب و کار برای پیادهسازی یک محصول/ فرآیند جدید یا بهبود یافته، برای عملیات بازاریابی شرکت را نشان میدهد (Agency & Thonburi).
ابعاد مختلف ظرفیت بازاریابی در توانایی نوآوری فناورانه شامل موارد زیر میشود (Yam, 2004) :

 • مدیریت ارتباط با مشتریان کلیدی
 • دانش از بخشهای مختلف بازار
 • اثربخشی سیستم هوش بازاریابی[55]
 • اثربخشی انتشار اطلاعات بازاریابی
 • کارایی توزیع
 • کارایی نیروی فروش
 • عملکرد خدمات بعد از فروش
 • دنبال کردن سطح رضایت مشتری
 • حفظ تصویر برند و شرکت

ظرفیت سازماندهی[56]
ظرفیت نوآوری سازمان، ظرفیت کسب و کار برای پذیرش چیزهای جدید، فراهم نمودن دانش جدید برای کارمندانش را نشان میدهد (Agency & Thonburi).
ابعاد مختلف ظرفیت سازماندهی در توانایی نوآوری فناورانه شامل موارد زیر میشود (Yam, 2004) :

 • انعطافپذیری در تنظیم ساختار سازمان
 • خودمختاری زیر واحد[57]
 • توانایی انجام چند پروژه نوآوری بطور موازی
 • همکاری و مشارکت واحدهای تحقیق و توسعه، بازاریابی و تولید
 • ارتباط میان تأمینکنندگان، شرکت و مشتریان
 • یکپارچگی سطح بالا و کنترل وظایف اصلی شرکت
 • مکانیسمی برای دنبال کردن میزان پیشرفت پروژههای نوآوری

ظرفیت برنامهریزی استراتژیک
ابعاد مختلف ظرفیت برنامهریزی استراتژیک در توانایی نوآوری فناورانه شامل موارد زیر میشود (Yam, 2004):