• کیفیت و سرعت بازخورد از ساخت و تولید به طراحی مهندسی
 • مکانیسمی برای انتقال فناوری از تحقیق به توسعه
 • وجود پروتکلهایی مانند طراحی برای ساخت، طراحی برای استفاده مشتری
 • وسعت بازخورد بازار و مشتری به فرآیند نوآوری
 • سطح سرمایهگذاری تحقیق و توسعه در محصولات جدید
 • سطح سرمایهگذاری تحقیق و توسعه در فرآیندهای جدید
 • میانگین تعداد پروژههای فعال سازمان در طول یک سال
 • پرسنل تحقیق و توسعه بر حسب درصدی از افراد کل سازمان
 • (Jian Cheng Guan et al., 2006) علاوه بر موارد فوق ابعاد دیگری را نیز برای ظرفیت تحقیق و توسعه معرفی نموده است:

  • انتخاب پرسنل یا محل خاصی از سازمان برای جمعآوری ایدههای نوآوری مختلف
  • جستجوی چند حوزهای برنامه پروژههای تحقیق و توسعه جدید
  • توانایی و خودمختاری رهبر کار تیمی
  • ارتباط مؤثر میان واحد تحقیق و توسعه و بازاریابی
  • هماهنگ کردن نوآوری محصول و نوآوری فرآیند برای حرکت آرام و صاف از تحقیق و توسعه به ساخت و تولید
  • هماهنگ کردن تحقیقات پایه[52]، توسعه و تجاری سازی
  • ایجاد کردن برنامه توسعه محصول جدید یا برنامه تدریجی بر اساس نیازهای بازار
  • درصد سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه بر حسب حجم فروش
  • درصد سرمایهگذاری در توسعه فرآیند بر حسب حجم فروش
  • تعداد محصولات جدید تجاری شده

  ظرفیت تخصیص منابع[53]
  ابعاد مختلف ظرفیت تحقیق و توسعه در توانایی نوآوری فناورانه شامل موارد زیر میشود (Yam, 2004):

  • اهمیت دادن به منابع انسانی (پرسنل)
  • برنامهریزی برای همتراز کردن منابع انسانی
  • انتخاب افراد کلیدی در هر واحد سازمانی
  • مکملهای سرمایهای ثابت در فعالیتهای نوآوری
  • انعطافپذیری و تنوع منشا سرمایه
  • همکاری خارجی برای کاهش هزینه نوآوری
  • استفاده کامل از فناوریهای بیرونی
  • درک شایستگیهای اصلی فناوری رقبا
  • تطبیق دادن سطح فناوری شرکت با تغییرات محیط بیرونی

  علاوه بر ابعاد فوق (Jian Cheng Guan et al., 2006) بعد “پیشبینی روندهای فناوریهای جدید” را نیز به آن اضافه نمودند.
  ظرفیت ساخت و تولید
  ابعاد مختلف ظرفیت ساخت و تولید در توانایی نوآوری فناورانه شامل موارد زیر میشود (Yam, 2004) :