دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

گفتار هفتم : اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته در آنها مشارکت دارد.

شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی علیحده از شخصیت شرکاء می باشند و اصولاً امور مربوط به آنها از امور مربوط به شرکاء مجزا می باشد .شرکت ها اصولا بر دو نوع می باشد شرکت های اشخاص و شرکتهای سرمایه در شرکت های سرمایه زیرا شخصیت شرکا ء  در امور شرکت تاثیر ندارد ورشکستگی شرکاء نیز تاثیری  در امور شرکت ندارد با وجود ورشکستگی شریک شرکت به کار خود ادامه میدهد در صورتیکه درشرکت های اشخاص زیرا شخصیت شرکاء اهمیت بخصوص دارد در اغلب موارد ورشکستگی یکی از شرکاء موجب انحلال شرکت می گردد . [1]برای روشن شدن موضوع حکم ورشکستگی یکی از شرکاء را در هر یک از شرکت های تجارتی بشرح زیر اختصار می نماید:

 الف :  اثر ورشکستگی شریک در شرکت های اشخاص وبالعکس

طبق ماده 128 قانون تجارت :«ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی باورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارند.» زیرا شخصیت شرکت علیحده از شخصیت شرکاء می باشد و معاملات و تعهدات آنها از یکدیگر جدا می باشد . منتهی طبق بند هـ ماده 136 قانون تجارت ورشکستگی یکی از شرکاء در شرکت های تضامنی و نسبی ممکن می باشد موجب انحلال شرکت گردد.[2] ورشکستگی شرکت در هر یک از شرکاء باقیمانده دیون شرکت را پرداخت نمایند شرکاء شرکت تضامنی ورشکسته قلمداد نمی شوند. [3]

فقط در صورتیکه دارایی شرکاء شرکت تضامنی یا نسبی کافی برای پرداخت بقیه دیون شرکت نباشد زیرا شرکاء مزبور نیز توقف از پرداخت بدهی خود خواهند داد ، حکم ورشکستگی آنها نیز صادر خواهد گردید . حکم ورشکستگی شرکاء ممکن می باشد طبق ماده 439 قانون تجارت یا در ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر گردد یا به موجب حکم جداگانه زیرا در صورتیکه میزان تعهدات شرکت در موقع صدور حکم ورشکستگی معلوم نباشد شرکا ء شرکت واقف به میزان تعهد  خود نخواهند بود تا معلوم گردد آیا توانایی پرداخت آن را دارند یا خیر؟ اگر این عدم توانایی در موقع صدور حکم ورشکستگی معلوم باشد دادگاه در ضمن حکم ورشکستگی شرکت حکم ورشکستگی شرکاء را نیز صادر خواهد نمود و چنانچه توانایی پرداخت دیون از طرف شرکاء معلوم باشد حکم ورشکستگی آنان در موقعی صادر خواهد گردید که توقف آنان از بدهی ثابت گردد . تنها اشکالی که در هر مورد وارد می باشد اینست که آیا در صورتی که شرکاء شرکت تضامنی تاجر نباشند آیا باز مشمول مقررات ورشکستگی می شوند و از این جهت تصفیه بدهی آنان نیز تابع مقررات ورشکستگی می باشد ولی درقانون تجارت ایران به هیچ وجه شریک تضامنی را تاجر به شمار می آورد و از این جهت تصفیه بدهی آنان نیز تابع مقرارت ورشکستگی می باشد.مانند شرکت تضامنی که بین پدر و پسران صغیر او تشکیل می گردد و زیرا صغیر اهلیت ندارد نمی تواند تاجر محسوب گردد.

مطالعه تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>