کاربرد دانش

۵۵۲/۰

۸۱۲/۱

۰۰۶/۰

۲۸۹/۲۸

در جدول (۴-۸) ضریب تولرانس که بین (۰) تا (۱) نوسان دارد، نشان میدهد که متغیرهای مستقل تا چه اندازه رابطه خطی با همدیگر دارند. هرچه مقدار تولرانس نزدیکتر به عدد ۱ باشد میزان همخطی کمتر است و برعکس، هرچه مقدار تولرانس به عدد صفر نزدیکتر باشد، نشان میدهد که میزان همخطی بالاست. بنابراین بر اساس نتایج بدست آمده میتوان گفت که میان متغیرهای مستقل همخطی متوسطی وجود دارد.
شاخص دیگر، عامل تورم واریانس است که از تقسیم عدد (۱) بر مقدار تولرانس حاصل میشود. هرچه مقدار عامل تورم واریانس از عدد (۲) بزرگتر باشد، میزان هم خطی بیشتر است. نتایج شاخص عامل تورم واریانس نیز موید این نکته است که بین متغیرهای مستقل همخطی متوسطی وجود دارد.
شاخص مقادیر ویژه، نشان میدهد که میان متغیرهای مستقل چه مقدار همبستگی وجود دارد هر چه این مقادیر به صفر نزدیک باشند، همبستگی زیادی بین متغیرهای مستقل وجود دارد. نتایج جدول (۴-۸) نشان میدهد که همبستگی بالایی میان متغیرهای مستقل وجود دارد.
و در نهایت شاخص وضعیت است که اگر مقدار آن بزرگتر از ۱۵ باشد، نشان دهنده احتمال همخطی بین متغیرهای مستقل است. همچنین، زمانی که مقدار این شاخص بزرگتر از ۳۰ باشد، نشان میدهد که مشکل جدی در وضعیت همخطی وجود دارد و نمیتوان از رگرسیون استفاده کرد.
بنابراین بر اساس نتایج جدول (۴-۸) میتوان گفت همخطی متوسط به بالایی میان متغیرهای تحقیق وجود دارد که با استفاده از تبدیل مقادیر متغیرهای مستقل به نمرات استاندارد[۱۴۷] و سپس استفاده از این نمرات برای اجرای رگرسیون از شدت همخطی می‎کاهیم.
نتایج مربوط به آزمون همخطی پس از تبدیل مقادیر متغیرهای مستقل به نمرات استاندارد در جدول (۴-۹) ارائه شده است.
جدول(۴-۹): نتایج آزمون همخطی مقادیر Z

متغیرها تولرانس عامل تورم واریانس[۱۴۸] مقادیر ویژه[۱۴۹] شاخص وضعیت[۱۵۰]
خلق دانش ۶۷۶/۰ ۴۸۰/۱ ۰۰۰/۱ ۵۵۶/۱
تسهیم دانش ۶۸۶/۰ ۴۵۷/۱ ۷۱۰/۰ ۸۴۷/۱
سازماندهی دانش ۵۱۵/۰ ۹۴۳/۱ ۵۳۷/۰
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است