به دست آوردن آن بود، بیابد (خاکی،۱۳۸۷: ۳۰۳ و ۳۰۴).
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیکهای آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده میشود. سئوالات مطرح شده در پرسشنامه براساس مقیاس پنج درجهای لیکرت (خیلی زیاد-زیاد-متوسط-کم- خیلی کم) تنظیمشده است. سعی شده است تا با استفاده از آمار توصیفی برخی از ویژگیهای نمونه آماری به صورت توصیفی و با جدول و نمودار ارائه گردد. به منظوری اینکه نوع جنسیت بر مولفه های تحقیق تاثیر دارد یا نه از آزمون T دو جامعه مستقل استفاده شده است، به منظور مشخص شدن نوع رگرسیون (خطی یا غیرخطی) از آزمون ANOVA استفاده شده است که برای بررسی این آزمون رابطه همزمان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت و همچنین قبل از بررسی فرضیات تحقیق و مشخص کردن وجود یا فقدان تأثیر متغیرها بر یکدیگر باید ابتدا مشخص شود که آیا میان متغیرهای تحقیق ارتباط وجود دارد یا نه. برای بررسی وجود همبستگی میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل از آزمون پیرسون استفاده شده است، و همچنین برای بررسی استقلال باقیمانده ها از یکدیگر در رگرسیون از آزمون دوربین ـ واتسون استفاده گردید.

۳ـ ۶ـ ۱ آمار توصیفی

آمار توصیفی، ابزاری است که برای سازماندهی، خلاصه کردن و توصیف ویژگی های یک مجموعه از داده ها به کار می رود. به منظور درک بهتر موضوع تحقیق باید داده های جمع آوری شده به گونه ای در قالب جداول و نمودارها سازماندهی و خلاصه شوند(میرزائی، ۱۳۸۸: ۴۹۷).
در این تحقیق برای نشان دادن وضعیت متغیرهای جمعیت شناختی و تبیین وضعیت مولفه ها براساس متغیرهای جمعیت شناختی از میانگین، انحراف معیار، فراوانی، بیشینه و کمینه داده ها استفاده شده است.

۳ـ ۶ـ ۲ آمار استنباطی

آمار استنباطی معمولاً برای برآورد جامعه و فرضیه آزمایی به کارگرفته می شود و در این راستا به بررسی روابط بین متغیرها، تفاوت وجود بین گروه ها یا آزمودنی های مورد مطالعه و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
می پردازند(همان منبع، ۱۳۸۸: ۵۶۴). در ادامه به شرح آزمون های آمار استنباطی مورد استفاده در این تحقیق پرداخته شده است.

۳ـ ۶ـ ۲ـ ۱ آزمون هبستگی پیرسون

در بسیاری از موارد کاربردی، به ویژه در علوم اجتماعی آنچه مورد نظر محقق است، فقط اندازه‏گیری همبستگی بین دو متغیر است. تکنیک همبستگی در رابطه با تعیین میزان وابستگی است(نادری و وسف نراقی، ۱۳۷۶: ۵۰). همبستگی معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر مورد استفاده قرار میگیرد. همبستگی پارامتری شامل ضریب همبستگی پیرسون میباشد که آن را با علامت r و یا ρ نشان میدهند. ضریب همبستگی پیرسون برای محاسبه درجه و میزان ارتباط خطی بین دو متغیر در سطح فاصلهای و نسبی به کار میرود. فرمول ضریب همبستگی پیرسون در رابطه زیر نشان داده شده است.
در این تحقیق جهت بررسی اینکه آیا متغیرهای مستقل و متغیر وابسته همبستگی دارد یا خیر؟ از این آزمون همبستگی استفاده می شود.

۳ـ ۶ـ ۲ـ ۲ آزمون ANOVA

در آزمون ANOVA واریانس کل جامعه به عوامل اولیه آن تجزیه می‌شود، که به همین دلیل به آن آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) نیز گفته می شود. همچنین به کمک این آزمون می‌توانیم مقایسه‌های چندگانه را میان گروه‌ها انجام دهیم(حبیب پور و صفری، ۱۳۸۸: ۵۵۸). در این تحقیق به منظور مشخص شدن نوع رگرسیون (خطی یا غیرخطی) از آزمون ANOVA استفاده شده است که برای بررسی این آزمون رابطه همزمان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت.

۳ـ ۶ـ ۲ـ ۳ آزمون دوربین ـ واتسون[۱۴۰]

یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار می گیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر
پیش بینی شده توسط معادل رگرسیون) از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد(مومنی و فعال قیومی،۱۳۹۱: ۱۲۸). در این تحقیق در رگرسیون برای بررسی استقلال باقیمانده ها از یکدیگر از این آزمون استفاده شده است.

۳ـ ۶ـ ۲ـ ۴ آزمون هم خطی[۱۴۱]

یکی از مفروضات مهم اکثر آزمون‌ها به خصوص در آزمون‌های مربوط به فرضیات علی این است که نباید بین متغیرها رابطه همخطی وجود داشته باشد. بدین معنی که هیچیک از متغیرهای مستقل نباید رابطه خطی با همدیگر داشته باشند. رابطه همخطی وضعیتی است که نشان میدهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر همخطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد، بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد، و در چنین حالتی با وجود بالا بودن R2 مدل اعتبار بالایی ندارد. به عبارت دیگر، با وجود آنکه مدل خوب به نظر میرسد، ولی دارای متغیرهای مستقل معنیداری نمیباشد(حبیب پور و صفری، ۱۳۸۸: ۵۰۶). در این تحقیق برای شناسایی رابطه هم خطی میان متغیرهای مستقل یعنی خلق دانش، تسهیم دانش، سازماندهی دانش و کاربرد دانش از این آزمون استفاده شده است.

۳ـ ۶ـ ۲ـ ۵ رگرسیون چندگانه

در رگرسیون به دنبال بر آورد رابطهای ریاضی و تحلیل آن هستیم، به طوری که بتوان به کمک آن کمیت یک متغیر مجهول را با استفاده از متغیر یا متغیرهای معلوم تعیین کرد. گاهی دو یا چند متغیر تاثیر عمدهای روی متغیر وابسته دارند. در این وضعیت از رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی متغیر وابسته استفاده میشود. در رگرسیون چندگانه نیز فرض خطی بودن رابطه بین متغیرها برقرار میباشد و بر همین اساس معادله رگرسیون چندگانه با سه متغیر وابسته به شکل y= a + b1x1 + b2x2 + b3x3 تعریف میشود(مومنی و فعال قیومی،۱۳۹۱: ۱۲۸). در این تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد بدین صورت که تأثیر همزمان تمامی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته سنجیده شده است.

۳ـ ۶ـ ۲ـ ۶آزمون T دو جامعه مستقل[۱۴۲]

با استفاده از آزمون T دو جامعه مستقل میتوان میانگین دو گروه از پاسخگویان را با یکدیگر مقایسه کرد. از این آزمون برای محاسبه فاصله اطمینان و یا آزمون فرضیه تفاوت میانگین دو جمعیت استفاده می‏شود. به عبارتی، در این آزمون، میانگین به دست آمده از نمونه‌های تصادفی مورد قضاوت قرار می‏گیرند. بدین معنی که از دو جامعه مختلف، نمونه‌هایی اعم از این که تعداد نمونه مساوی یا غیر مساوی باشند، به طور تصادفی انتخاب کرده و میانگین‌های آن دو جامعه را با هم مقایسه می‌کنیم (حبیب پور و صفری، ۱۳۸۸: ۵۴۶). در این تحقیق جهت بررسی اختلاف میانگین بین مردان و زنان در سازمان تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی از این آزمون استفاده شده است.

۳ـ ۷ جمع بندی

روش انجام تحقیق از قسمتهای مهم یک کار تحقیقاتی میباشد. در فصل سوم به تفصیل روش تحقیق و نحوه
جمعآوری اطلاعات بیان گردید. دادههای مورد نیاز تحقیق از طریق روش پرسشنامهای جمعآوری شده است و ساختار پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. همان گونه که قید شد جامعه آماری این تحقیق را کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی تشکیل میدهند و نمونه آماری از بین این افراد انتخاب شده است و در پایان به تشریح آزمونهای مورد استفاده در این تحقیق پرداخته شد.
 
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱) مقدمه

پس از آنکه داده‌های تحقیق گردآوری، استخراج و طبقه‌بندی گردیدند، جداول و نمودارهای لازم تهیه شدند و آزمون‌های آماری نیز انجام شد؛ نوبت به مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، می‌رسد. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد.
در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه که مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخ‌گویی به سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه‌های خود، هدایت کند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه‌های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل روشی است که از طریق آن، داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای تحقیق فراهم آمده‌اند؛ خلاصه، کد بندی، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید.
برای تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده در این تحقیق، ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، سن، میزان تحصیلات و… میپردازد با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن آمار استنباطی مطرح میگردد. در آمار استنباطی این تحقیق به منظوری اینکه نوع جنسیت بر مولفه های تحقیق تاثیر دارد یا نه از آزمون T دو جامعه مستقل استفاده شده است، به منظور مشخص شدن نوع رگرسیون (خطی یا غیرخطی) از آزمون ANOVA استفاده شده است که برای بررسی این آزمون رابطه همزمان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت و همچنین قبل از بررسی فرضیات تحقیق و مشخص کردن وجود یا فقدان تأثیر متغیرها بر یکدیگر باید ابتدا مشخص شود که آیا میان متغیرهای تحقیق ارتباط وجود دارد یا نه. برای بررسی وجود همبستگی میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل از آزمون پیرسون استفاده شده است، و همچنین برای بررسی استقلال باقیمانده ها از یکدیگر در رگرسیون از آزمون دوربین ـ واتسون استفاده گردید.

۴-۲) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

۴-۲-۱) جنسیت

جدول (۴-۱): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب جنسیت

جنسیت تعداد درصد درصد تجمعی
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است