۳ـ ۵ـ ۲ روایی پرسشنامه

به طور کلی دو سوال مهم در بررسی یافته های یک طرح تحقیق مطرح می شود، اول اینکه نسبت به یافته های تحقیق یک طرح تا چه اندازه می تواند اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سوال باید اعتبار درونی تحقیق را مورد نظر قرار دهیم. سوال دوم این است که چه اندازه می توان یافته های تحقیق را به جوامع دیگر و شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سوال با اعتبار بیرونی تحقیق سرو کار دارد. روایی و پایایی از ویژگی هایی هستند که برای مفید و مؤثر واقع شدن روشهای جمع آوری داده ها شرط اساسی به شمار می روند(بست، ۱۳۷۷: ۲۰۰).
روایی وابسته به معیار، عبارت است از کارآمدی یک ابزار اندازهگیری در پیشبینی رفتار یک فرد در موقعیتهای خاص(سرمد و همکاران، ۱۳۸۴: ۱۷۰). در تحقیق حاضر برای افزایش اعتبار پرسشنامه اقدامات زیر صورت گرفته است: در این تحقیق سعی شده جهت دستیابی بر اعتماد لازم در طراحی و استفاده از پرسشنامه، پس از انجام مطالعه مقدماتی پیرامون موضوع، به بررسی کامل تحقیقات انجام شده در این زمینه و نتایج آنها پرداخته شود. پرسشنامه حاضر قبلا در تحقیقات زیادی مورد استفاده قرار گرفته، با وجود اینکه روایی محتوایی هر دو پرسشنامه قبلاً تائید شده بود اما برای اطمینان بیشتر، نظر چند تن از اساتید خبره در این زمینه و همچنین اساتید راهنما و مشاور نیز خواسته شد که مورد تائید ایشان نیز واقع شد.

۳ ـ ۵ ـ ۳ پایایی پرسشنامه

کسانی که برای تحلیل داده های خود از نرم افزار SPSS استفاده می کنند، می توانند قابلیت اعتماد ابزار
اندازه گیری را با روش آلفای کرونباخ محاسبه نمایند که البته برای محاسبه آن فرمولی نیز وجود دارد. هر چه درصد بدست آمده به ۱۰۰ % نزدیک تر باشد، بیانگر قابلیت اعتماد بیشتر پرسشنامه است(مقیمی، ۱۳۷۷: ۳۵). یک آزمون، زمانی دارای پایایی است که نمرههای مشاهده و نمرههای واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند، به این معنی چنانچه نمره های مشاهده شده و واقعی آزمودنی در آزمودن موجود باشد مجذور همبستگی بین این نمرهها، ضریب پایایی آزمون میشود(خاکی، ۱۳۸۷: ۲۹).
در این تحقیق که از پرسشنامه برای اندازه گیری داده ها استفاده گردیده و برای تحلیل داده ها، نرم افزار SPSS بکار گرفته شده، پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند به کار می رود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سؤالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد(سرمد و همکاران، ۱۳۷۶: ۶۹). ضریب آلفای کرونباخ به طریق زیر محاسبه می شود:
 
که در آن:
n : تعداد سوالات پرسشنامه
si2 : واریانس سوال i (واریانس داده های موجود در یک ستون ماتریس داده ها)
st: واریانس کل پرسشنامه یا به عبارت دیگر واریانس ستون مجموع در ماتریس داده هاست. به مفهوم دیگر، واریانس ستون مقیاس که بیانگر صفت پنهان است(بایزیدی وهمکاران، ۱۳۸۸: ۱۹۴).
برای محاسبه پایایی تحقیق حاضر، با انجام پیش آزمون (پایلوت[۱۳۹]) تعداد۳۰ پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری، توزیع شد و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید. میزان پایایی هر کدام از پرسشنامه‌ها در جدول ۳-۲ آمده است.
جدول۳-۲: پایایی پرسشنامههای تحقیق

عنوان پرسشنامه تعداد سئوال ضریب پایایی بر اساس آلفای کرونباخ
فرایند مدیریت دانش ۴۰ ۷۹۹/۰
توانمند سازی کارکنان ۱۵ ۸۹۳/۰

بر اساس داده‌های گردآوری شده در مرحلهی پیش آزمون، هر دو پرسشنامه دارای ضریب پایایی بالاتر از ۷/۰ را کسب کردند، که نشان دهنده این است که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است.

۳ ـ ۶ روش تجزیه و تحلیل داده ها

اصولاً تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات حاصل با سه هدف اصلی صورت می پذیرد:
۱- درک ابتدایی از داده ها ۲- آموزش پردازش داده ها ۳ – آزمون فرض
شیوه تبیین چنین اهدافی برعهده علم آمار است. علم آمار به مجموعه ای از روش های علمی اطلاق می شود که برای جمع آوری اولیه، مرتب و خلاصه کردن، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات اولیه و تفسیر آن ها به کار
می رود آن قسمت از علم آمار را که درباره خلاصه کردن و توصیف خصوصیات مهم داده ها بسط می کند بدون آن که استنباط آماری از آن بشود «آمار توصیفی» می نامیم که مشتمل بر خلاصه کردن داده ها در قالب جداول، نمایش ترسیمی آنها به وسیله نمودارها و شاخص های عددی گرایش به مرکز و پراکندگی می باشد.
آن قسمت از علم آمار را که درباره ی تخمین پارامتر های جامعه به کمک نمونه بحث می کند آمار استنباطی
می نامیم(علی احمدی و سعید نهایی، ۱۳۸۶: ۴۶۰ و ۴۶۱).
پس از اینکه پژوهشگر روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزار های مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع تحقیق و… سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند، در بوته آزمایش قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی (راه حلی ) برای پرسشی که تحقیق تلاشی سیستماتیک برای

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است