۳ـ ۵ نحوه جمع آوری داده ها:

اولین گام صد در صد اجرایی پس از تأیید طرح تحقیق، گردآوری اطلاعات است که چگونگی و نوع آن مختصراً در طرح تحقیق توسط محقق ذکر گردیده است و لذا براساس تصمیم قبلی اقدام به عمل می نماید. ماهیت هر مسئله ی تحقیق، کاربرد نوع خاص و ابزار ویژه ی گردآوری اطلاعات را ایجاب می کند. جمع آوری اطلاعات از طریق گوناگون صورت می گیرد که باید باتوجه به مزایا و معایب، هر روش یا افراد را انتخاب کرد(سنجری،۱۳۸۸: ۱۶۷). داده های مورد نیاز برای این تحقیق به سه صورت کتابخانه ای، مراجعه به اسناد، مدارک و مقالات علمی، و میدانی جمع آوری شده است روش کتابخانه ای شامل مطالعه انواع متون فارسی و انگلیسی در رابطه با ادبیات تحقیق بر محوریت مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان می باشد. برای کسب اطلاعات درباره سازمان مورد مطالعه و جامعه آماری به اسناد و مدارک مربوطه مراجعه شده است. و در روش میدانی با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن در بین نمونه آماری داده های مورد نیاز جمع آوری می شود.

۳ـ ۵ـ ۱ ابزار سنجش تحقیق

ابزار استفاده در این تحقیق «پرسشنامه» می باشد. پرسشنامه و مقیاس های بررسی، احتمالا پرکاربرد ترین ابزارهای تحقیق در علوم اجتماعی هستند. هزینه پایین، عدم نیاز به منابع زیاد و قابلیتهای بالقوه زیاد برای جمع آوری نمونه، آنها را به عنوان یک ابزار تحقیق موثر و جذاب برای محققان و متخصصان تبدیل کرده است(میلوارد[۱۳۸]، ۱۳۸۵: ۱۶۲). در تحقیق حاضر با استفاده از دو پرسشنامه ذیل:
۱- پرسشنامه ۴۰ سوالی احدزاده(۱۳۹۱) مربوط به مدیریت دانش.
۲- پرسشنامه ۱۵ سوالی نجاری نژاد(۱۳۸۹) برای سنجش توانمندسازی کارکنان مورد استفاده قرار گرفته است؛
داده های مورد نظر جمع آوری شده است که تعداد سوالات به تفکیک متغیرها به شرح جدول ۳ـ ۱ می باشند.
جدول ۳-۱: مولفههای مدیریت دانش توانمندسازی کارکنان و شاخصهای اندازهگیری آن

متغیر مورد بررسی مولفه ی مورد بررسی شماره سئوالات تعداد گویه‌ها
متغیر مستقل
(مدیریت دانش)
خلق دانش ۱ تا ۱۲ ۱۲
سازماندهی دانش ۱۳ تا ۲۲ ۱۰
تسهیم دانش ۲۳ تا ۳۰ ۸
کاربرد دانش ۳۱ تا ۴۰ ۱۰
متغیر وابسته
(توانمندسازی کارکنان)
توانمند سازی کارکنان ۱ تا ۱۵ ۱۵
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.