همچنین در مورد روش تحقیق، منابع جمع آوری اطلاعات و چگونگی نحوه گردآوری اطلاعات صحبت
می کنیم. سپس فرایند تحقیق مورد بررسی و موشکافی قرار می گیرد. پس از آن با جامعه آماری تحقیق آشنا
می شویم. نحوه نمونه گیری و تعیین اندازه آن از بخش های دیگر این فصل می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که در پایان به چگونگی طراحی و روش تجزیه و تحلیل آن پرداخته می شود.

۳-۲ روش تحقیق

«روش» به شیوه ی اجرای تحقیق می پردازد(علی احمدی و همکاران،۱۳۸۶: ۱۸). روش های تحقیق در واقع ابزار دست یابی به واقعیت بشمار می روند. این روش ها متعددند و هر روش تا اندازه ای به کشف قوانین علمی کمک می کند. در هر پژوهش محقق تلاش می کند تا مناسب ترین روش را انتخاب کند و آن روشی است که
دقیق تر از روش های دیگر قوانین واقعیت را کشف می کند؛ بنابراین شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب می باشد… انتخاب روش تحقیق به عواملی مانند ماهیت موضوع تحقیق؛ اهداف و سؤالات تحقیق، دامنه موضوع تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد(حسن زاده، ۱۳۸۳: ۱۳۷).
این تحقیق به صورت توصیفی انجام شده است. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون
فرضیه ها یا پاسخ به سئوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه است. یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می کند. اطلاعات توصیفی معمولاً از طریق پرسشنامه، مصاحبه، یا مشاهده جمع آوری
می شوند(خاکی،۱۳۸۷: ۲۱۰).
در این تحقیق هدف توصیف منظم و مدون ابعاد مدیریت دانش و تاثیر آن بر توانمندسازی کارکنان است لذا این تحقیق از نوع همبستگی است زیرا تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که آنها سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود. لذا جهت مشخص نمودن هدف تحقیق که سنجش تأثیر فرایند مدیریت دانش بر توانمندسازی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی است و این یک رابطه معنی دار میان این دو متغیر وجود دارد یا خیر، از ضریب همبستگی استفاده شده که در آن ابعاد مدیریت دانش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
این تحقیق از آن جهت کاربردی است که در نظر دارد به استناد ماده ۵۸ و۶۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با استفاده از فرایند مدیریت دانش، الگویی مناسبی برای توانمند سازی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی طراحی کند. و هچینین این تحقیق به این جهت پیمایشی است که از طریق نمونه گیری و توزیع پرسشنامه، ویژگی های آماری جامعه را گردآوری می نماید.

نوشته ای دیگر :   تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به سواد ...

۳ـ ۳ جامعه آماری:

جامعه آماری به کل افرادی گفته می شود که از جهات خاص مربوط به نقطه نظرهای تحقیق دارای صفات مشترک بوده و مشمول نتایج تحقیق مورد نظر باشد محقق باید قبل از آغاز کار تحقیق چارچوب جامعه آماری آن تحقیق را مشخص و روشن کند تا هم تکلیف خودش معلوم باشد و هم بتواند آن را به سادگی به دیگران معرفی نماید. جامعه آماری را جامعه هدف نیز می گویند(فرهنگی و صفرزاده، ۱۳۸۵ : ۲۴۴). جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی (بخش درمان و بیمه ای) استان خراسان جنوبی تشکیل می دهند. که در زمان انجام تحقیق(سال ۱۳۹۲) تعداد جامعه آماری تحقیق ۴۰۰ نفر می باشد.

۳ـ۴ نمونه آماری:

نمونه آماری عبارت از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشند(آذر و مومنی،۱۳۸۷: ۶). در این تحقیق چون جامعه آماری مورد بررسی محدود انتخاب شده است برای بدست آوردن تعداد نمونه از رابطه ی زیر استفاده شده است.
در این رابطه علائم به کاررفته به شرح زیر می باشند:

تعداد اعضای جامعه آماری ۴۰۰ N=
تعداد اعضای نمونه آماری ۱۹۶n=
خطای برآورد ۰۵/۰ = e
نسبت عدم وجود صفت خاص در جامعه مورد بررسی ۵/۰= q
نسبت وجود صفت خاص در جامعه مورد بررسی ۵/۰= P
توزیع نرمال استاندارد ۹۶/۱= (۰۲۵/۰) Z

مطابق با فرمول فوق تعداد نمونه تحقیق عبارت است:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.