جایگزین کردن تیم های کاری با سلسله مراتب
مهارت های جدید را آموزش دهید و هدایت کنید؛
تغییر را مورد تشویق و حمایت قرار دهید؛
قدرت را کم کم از دست مدیران خارج کنید؛
از طریق مرحله خلأ رهبری کنید؛
به عامل ترس اذعان کنید.
شکل ۲ـ ۱۱ مدل سه بخشی توانمندسازی (رابرت کریتنر و آنجلو کاینیکی، ۲۰۰۴: ۵۷۴)

۲- ۲- ۶- ۲ مدل رابطه توانمندسازی کارکنان با رضایت شغلی (اِل بِیی، ۲۰۱۱)

در شکل ۲ـ۱۲ توانمندسازی کارکنان به عنوان کل (رفتاری، روانشناختی) تاثیر بیشتری بر رضایت شغلی دارد. این مدل نشان می دهد توانمندسازی رفتاری و روانشناختی کارکنان تاثیر مثبتی به رضایت شغلی دارد. در این مدل منظور از توانمندسازی روانشناختی شامل ادراک کارکنان نسبت به رفتار مافوقشان می باشد. توانمند سازی رفتاری به تبیین مدیران عالی در توانمندسازی کارکنان می پردازد.
r=0.720
توانمندسازی کلی
(رفتاری + روانشناختی)
توانمندسازی رفتاری
r=0.755
رضایت شغلی
توانمندسازی روانشناختی
شکل ۲ـ۱۲ رابطه توانمندسازی کارکنان با رضایت شغلی کارکنان(ال بیی، ۲۰۱۱)
r=0.438

۲-۲- ۶- ۳ مدل توانمندسازی (کازلاسکیت و همکاران[۱۳۰]،۲۰۱۲)

برای درک نقش توانمند سازی کارکنان در توسعه نگرش و رفتار کارکنان ابتدا باید رابطه ی آن را با
فعالیت های مدیریت منابع انسانی پیدا کرد. فعالیت های مدیریت منابع انسانی کمک می کند تا نگرش کاری کارکنان نسبت به عملکرد فردی و سازمانی افزایش یابد منظور از فعالیت های مدیریت منابع انسانی بیشتر تئوری توانای، انگیزش، فرصت طلبی می باشد. که در عملکرد فردی باید توانایی فردی خود را به خوبی به کارگیرد، انگیزه انجام کار را داشته باشد و در عمل فرصت طلب باشد(بوکسل و پارسل[۱۳۱]، ۲۰۰۳).
رضایت شغلی
توانمند سازی سازمانی
رفتار مشتری مداری
تعهد عاطفی
توانمند سازی روانشناختی
شکل ۲ـ۱۳ مدل توانمندسازی (کازلاسکیت و همکاران،۲۰۱۲)
طبق شکل ۲ـ۱۳ در مدل کازلاسکیت روابط زیر برقرار است:
۱)توانمند سازی سازمانی به عنوان یک دسته از فعالیت های مدیریت منابع انسانی تاثیر مثبتی بر رضایت شغلی کارکنان دارد.
۲) توانمند سازی سازمانی به عنوان یک دسته از فعالیت های مدیریت منابع انسانی تاثیر مثبتی بر تعهد عاطفی دارد.
۳) توانمندسازی سازمانی به عنوان یک دسته از فعالیت های مدیریت منابع انسانی تاثیر مثبتی بر توانمند سازی روانشناختی دارد.
۴) با در نظر گرفتن متغیرهای میانی (توانمند سازی روانشناختی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی) رابطه معناداری بین توانمندسازی سازمانی و رفتار مشتری گرایی وجود دارد.
که در این مدل توانمند سازی روانشناختی توسط چهار شاخص اسپریتزر[۱۳۲](۱۹۹۵) ارزیابی شده اند که عبارتند از: معنی داربودن، احساس شایستگی، موثربودن و خودمختاری.

۲-۲-۷ دستاوردهای حاصل از اجرای توانمندسازی در سازمان

همانگونه که پیش از این اشاره شد، توانمندسازی کارکنان، استفاده از ظرفیتهای بالقوه در کارکنان است که در زمان حال از آن استفاده کامل نمی‌شود. از جمله دستاوردهایی که سازمانهای توانمند می‌توانند در اثر به کارگیری و اجرای این عوامل به دست آورند، موارد زیر است:
– تامین رضایت مشتری و افزایش آن؛
– همسویی با نیازهای بازار؛
– افزایش رضایت شغلی در کارکنان؛
– افزایش احساس تعلق، مشارکت و مسئولیت در کارکنان؛
– تغییر طرز تلقی از اجبار به اختیار؛
– تعهد بیشتر کارکنان و بهبود کیفیت در کارها؛
– ارتباط بهتر کارکنان با مدیران و سرپرستان؛
– کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش سودآوری سازمان؛
– افزایش کارآیی فرایند تصمیم گیری؛
– بهبود مستمر در سازمان و افزایش بهره‌وری؛

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.