جدول( ۴-۴) آمار‌های توصیفی متغیر آموزش شبیه ساز پروازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر آمار میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی
آموزش شبیه ساز پروازی ۹۸/۳ ۶/۰ ۳/۱ ۷۷/۰

 

جدول بالا مشخص می‌کند که میانگین پاسخ به این متغیر جهت گیری استراتژیک در طیف پنج گزینه ای ۹۸/۳ بوده است که در مقایسه با مقیاس سنجش، حد بالایی را به خود اختصاص داده است. با توجه به مقیاس سنجش، که هر چه این عدد به پنج نزدیک‌تر باشد نشانگر مقبولیت بیشتر این دوره ها و بالاتر بودن سطح آموزش شبیه ساز پروازی می‌‌باشد.
شاخص‌های چولگی و کشیدگی نیز میزان تقارن پاسخ‌ها را نشان می‌دهند. به‌طور تقریبی اگر قدر مطلق ضرایب چولگی و کشیدگی از ۵/۰ کوچک‌تر باشد می‌توان گفت که توزیع تقریباً نرمال است. ضرایب چولگی و کشیدگی به‌دست آمده برای این متغیر نشان می دهد توزیع این متغیر کمی خارج از توزیع نرمال می‌باشد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

۴-۳-۲) دانش پروازی

 

همان گونه که در فصل پیش اشاره شد پرسشنامه پژوهش برای سنجش تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر دانش پروازی «جهت گیری استراتژیک» حاوی ۱۰ سؤال است. که میانگین این ۱۰ سؤال میانگین این متغیر را با طیف پنج گزینه ای برای سنجش در نرم افزار SPSS فراهم می کند. جدول ( ۴-۵)آمار‌های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی در خصوص تأثیر آموزش شبیه ساز بر دانش پروازی را نشان می‌دهد.
جدول( ۴-۵ ) آمار‌های توصیفی متغیر دانش پروازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر آمار میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی
دانش پروازی ۱/۳ ۷۹/۰ ۱۳/۰- ۶۳/۰-

 

جدول بالا مشخص می‌کند که میانگین پاسخ به متغیر دانش پروازی در طیف پنج گزینه ای۱/۳ بوده است که در مقایسه با مقیاس سنجش، در حد متوسط را به خود اختصاص داده است. با توجه به مقیاس سنجش، که هر چه این عدد به پنج نزدیک‌تر باشد نشانگر تأثیر بیشتر آموزش شبیه ساز بر دانش پروازی کارکنان می‌‌باشد.
توزیع پاسخ‌ها به این متغیر از نظر چولگی تقریباً نرمال و از نظر کشیدگی با توجه به ضریب به‌دست آمده کمی کوتاه‌تر از توزیع نرمال می‌باشد.

 

۴-۳-۳) مهارت پروازی

 

همان گونه که در فصل پیش اشاره شد پرسشنامه پژوهش برای سنجش تأثیر آموزش شبیه ساز پروازی بر مهارت پروازی حاوی هشت سؤال است. به این ترتیب میانگین این سؤالات طیف پنج گزینه ای را برای سنجش در نرم افزار SPSS فراهم می کند. جدول( ۴-۶)آمارهای مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی در خصوص تأثیر آموزش شبیه ساز بر مهارت پروازی را نشان می‌دهد.
جدول( ۴-۶) آمار‌های توصیفی متغیر مهارت پروازی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *