• مقدمه

 

 • کلیات تحقیق

 

 • ساختار تحقیق

 

 • روش تحقیق

 

 • جامعه آماری

 

 • جمع آوری داده ها و روش نمونه گیری

 

 • مدل آماری و متغیرهای تحقیق

 

 • تجزیه و تحلیل داده ها

 

۳-۱)مقدمه:
هدف از انجام تحقیق کشف واقعیت است. این واقعیت با کاوش و روشنگری روابط منطقی مربوط به ویژگیهای اجزای موضوع تحقیق حاصل می شود. بنابراین هر پژوهشگر باید پس از تعیین موضوع به گزینش روش تحقیق بپردازد. در این فصل مبنا و ساختار روش تحقیق شامل موضوع، اهمیت و اهداف تحقیق مورد بحث قرار می گیرد. همچنین مبنای نظری فرضیات تحقیق در این فصل ارائه می گردد. ضمناً با مشخص نمودن جامعه آماری به نحوه جمع آوری اطلاعات اشاره می گردد و در خاتمه روش های تحلیل آماری مورد استفاده در این پژوهش مورد شناسایی قرار می گیرد.
۳-۲)کلیات تحقیق:
تغییرات بنیادین در اقتصاد ایران ظرف چندین سال گذشته به همراه رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی در کنار پیچیده شدن معاملات، نیاز به اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای تصمیم گیری را بیش از پیش آشکار می سازد. در چنین شرایطی شفافیت و کیفیت اطلاعات که پایه و اساس تصمیم گیری می باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین وجود یک مکانیزم کنترلی در قالب حسابرسی مالی که بطور نسبی تضمین کننده شفافیت و کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی باشد، ضرورت می یابد.
عکس مرتبط با اقتصاد
هدف حسابرسی نیز شناسایی و زدودن آلودگیها و بهبود کیفیت اطلاعات است. توانایی حسابرسان در کشف تقلبات گزارشگری مالی مستقیماً به کیفیت حسابرسی برمی گردد. به همین منظور باید عملیات حسابرسی به میزان کافی برنامه ریزی شده و بر کار کارکنان به گونه ای مناسب نظارت و مراقبت حرفه ای لازم در جهت حفظ کیفیت حسابرسی به عمل آید. به طور کلی هر بحثی درباره موضوع کیفیت سیستم گزارشگری مالی ناچاراً به کیفیت حسابرسی آن مرتبط می باشد. بدین سبب کیفیت عملیات حسابرسی باید همواره در سطحی مطلوب قرار گیرد.
تاکنون پیشنهاداتی چند برای افزایش کیفیت حسابرسی توسط کمیسیونهای مختلفی ارائه گردیده است. یکی از این پیشنهادات که حساسیت ویژه ای را طلب می نماید، شناسایی و کنترل فشارها در موسسات حسابرسی است که ممکن است بر کیفیت حسابرسی تأثیرات منفی بگذارد. حسابرسان ممکن است در حین اجرای عملیات حسابرسی با فشارهای سازمانی نظیر فرجه گزارش، حق الزحمه و فشارهای مختلف بودجه ای مواجه گردند. این فشارها که عمدتاً ناشی از فشار بودجه زمانی می باشد، می تواند به طور بالقوه موجب کاهش کیفیت حسابرسی گردد. مدیران از سیستمهای بودجه بندی در پیش بینی زمان موردنیاز برای کنترل فعالیتهای حسابرسی خود استفاده نمایند. آنان همچنین تمایل دارند تا عملیات حسابرسی در محدوده بودجه زمانی خود به پایان برسد. بودجه زمانی همواره یکی از ابزارهای برنامه ریزی و کنترل کیفیت حسابرسی مستقل بوده است. در نوشتارهای حرفه ای اهمیت و منافع بودجه زمانی به کرات مورد تأکید قرار گرفته است. اهم منافع حاصله عبارتند از:

 

 

  1. زمان بندی عملیات حسابرسی.

 

  1. کنترل کیفیت عملیات.

 

  1. ایجاد انگیزه برای حسابرسان برای بهبود کارایی.

 

  1. برنامه ریزی مطلوب برای انجام پروژه های آتی.

 

 1. ارزیابی حرفه ای سالیانه حسابرسان.

 

در پیش بینی زمان لازم برای حسابرسی عوامل متفاوتی میتواند مورد استفاده قرار گیرد که میتوان به عوامل صاحبکار، موسسه حسابرسی، عوامل محیطی، شخص حسابرس و….. اشاره کرد. بررسی عملکرد قبلی تیم رسیدگی یکی از ابزارهای مهم در تهیه و تنظیم بودجه های زمانی است. این عملکرد در قالب ساعات کار گزارش شده حسابرسی است. بدیهی است که بررسی ساعات گزارش شده و انحرافات آن از بودجه زمانی اولین گام در بررسی عملکرد تیم رسیدگی در راستای اهداف کنترل بودجه ای است.
سیستم کنترل بودجه ای باید قادر باشد چنین انحرافاتی را از طریق مقایسه بین زمان بودجه شده و زمان واقعی گزارش شده توسط حسابرس نمایان سازد.اندازه گیری میزان انحراف بودجه ای و تجزیه و تحلیل آن بازخوردی برای برنامه ریز در برنامه ریزی آتی سازمان می باشد.
هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عوامل صاحبکار متشکل از میزان داراییها و فروش و تغییرات در داراییها و تعداد واحدهای فرعی با بودجه زمانی و همچنین بررسی مقایسه ای ساعات بودجه شده و واقعی و تجزیه و تحلیل انحرافات بودجه زمانی است.
در جهت دستیابی به هدف فوق سوالات تحقیق را می توان به صورت زیر مطرح نمود:

 

 

  1. آیا تفاوت معناداری بین ساعات بودجه شده و ساعات گزارش شده پروژه های حسابرسی صورتهای مالی در سازمان حسابرسی وجود دارد؟

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *