دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

اجاره که شامل صیغه و شرایط متعاقدان و عوضین و همچنین آثار آن که موجب تعهداتی برای دو طرف عقد می­گردد مطالعه گردد.

2-1. انعقاد اجاره

2-1-1.  صیغه :

عقد اجاره همانند دیگر عقود به ایجاب وقبول نیاز دارد. در اجاره ایجاب از صاحب منفعت وقبول از صاحب عوض صادر می­گردد[1].

به عقیده بسیاری از فقها اجرای صیغه به زبان عربی شرط نیست و بهره گیری از هر لفظی که معنای اجاره برساند وبه هر زبانی که باشد صحیح می­باشد[2]. شرط می باشد درآن لفظ به زمان گذشته باشد[3]. وجایز می باشد ایجاب و قبول به فعل باشد یا بر عکس ودر آن معاطات جاری می باشد؛ مانند سایر معاملات. در اجاره اشخاص ایجاب ازاجیر و قبول از مستأجر صادر می­گردد. پس ایجاب مثل اینکه اجیر بگوید خود را به تو اجاره دادم و مستأجر بگوید قبول کردم، و جایز می باشد ایجاب از مستأجر و قبول از اجیر صادر گردد­؛ مثل اینکه مستأجر بگوید تو را برای دوختن لباسم اجاره کردم[4].

اجاره عقد می باشد و طیق ماده ی 199 قانون مدنی عقد محقق می­گردد به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند و آن چیز نوعا لفظ می باشد. الفاظی که در مورد عقود استعمال می­گردد باید صریح در معنی مقصود باشد. عقد مزبور به وسیله

مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>