دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

1-10. تعاریف اصطلاحات

1-10- 1. اجاره

اجاره در لغت مأخوذ از اجر، یأجرمصدر ایجار به معنای پاداش  بر اقدام[1] می­باشد؛ اما در اصطلاح، تعاریف متنوعی برای آن ذکر گردیده می باشد.

بعضی ثمره اش را «تملیک منفعت در برابر عوض معلوم» دانسته اند[2]. گروهی دیگراجاره را «تملیک منفعت معلوم در برابر عوض معلوم» دانسته اند[3]. و بعضی دیگر آن را «معاوضه بر منفعت؛ خواه منفعت؛ اقدام باشد یا غیر اقدام» می­دانند[4].

درماده­ی 466 قانون مدنی در باره­ی تعریف اجاره آمده می باشد: «اجاره عقدی می باشد که به موجب آن یک طرف منفعت عین یا نیروی کار خود را در ازاء اخذ اجرت معامله می­کند. مورد اجاره ممکن می باشد اشیاء یا حیوان یا نیروی بشر باشد[5]».

 

1-10-2.  تعریف اجیر

اجیردر لغت بر وزن فعیل کسی می باشد که در برابر اجرت کاری انجام می­دهد[6]. در اصطلاح فقها به کسی گفته می­شودکه خود را برای انجام عملی اجاره می­دهدودر مقابل اقدام به او اجرت پرداخت می­گردد[7]. گاهی ممکن«کسی که خود را برای انجام کاری در مدت معین اجاره دهد به گونه­ای مدت، قید اقدام باشد نه شرط آن[8]».

در حقوق مدنی اجیر خاص کسی می باشد که خود را اجاره می­دهد بنحوی که تمامی منافع او در مدت معین متعلق به مستأجر می­گردد[9].

مطالعه تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>