در آخر می توان به انجمن های اعتباری چرخشی که توضیح آن در صفحات قبل داده شده در غنا تکیه کرد و این مطلب را تمام نمود.
در غنا،۳۰سال از وجود مؤسسات بانکداری ملی می گذرد و بیشتر روشهای ذخیره هنوز غیر رسمی است.در سال۱۹۹۱تخمین زده شده که۵۵%از پول در کشور به صورت غیر رسمی ذخیره می شود. انجمنهای اعتباری چرخشی رشد کردند. زنان بیشتر از مردان به این انجمنها ملحق می- شوند.وانجمنها تمایل به جدایی جنسی دارند. نامهای این اتحادیه ها اغلب تأکید بر کمکهای دو جانبه دارند. انجمنی در بازارaccramakola نامی داشت وآن به(خوب بودن ما وابستگی به دیگران دارد) ترجمه می شود (Melvin Ember & karolin ember، ۱۹۹۹، ۲۱۶).
همیاری
انسان شناسان سه نوع همیاری را تشخیص داده اند که هریک نشان دهنده درجه مشخصی ازنزدیکی میان دهنده و گیرنده می باشد و مقدار معینی از رسمیت و حسن نیت را در بر می- گیرد. این سه نوع همیاری عبارت اند از همیاری نامحدود، همیاری سربه سر و همیاری منفی اعضای خانوار، خویشاوندان دیگر و دوستان نزدیک معمولا نامحدود دارند، به این معنا که به یکدیگر هدیه های غیر رسمی می دهند که حسابش را نگه نمی دارند و توقع خاصی را انتظار ندارند.اعضاء خانوار پیوسته خدماتی را برای هم انجام می دهند، بدون آنکه چشم داشتی به جبران آن داشته باشند.اعضای خانوار فرض را بر این می گیرند که می توانند روی پشتیبانی متقابل خانوار در دراز مدت حساب کنند؛همسایگانی که به هم کمک می کنند این را در نظر دارند که هرگاه خودشان به کمک نیازمند شوند، دیگران به یاری آنها خواهند شتافت (بیتس و پلاگ[۱۱]، ۱۳۸۵، ۶۱۲).
همیاری نوعی ذخیره سازی و پشتوانه سازی به شمار می آید، بدین سان که شما به افراد دیگر خدمات و کالاهایی را می بخشید، به این امید که در آینده دور یا نزدیک چیزهای قابل مقایسه ای از آنها دریافت کنید، حتی اگر محاسبه دقیقی را در نظر نداشته باشید. این امر به ویژه زمانی سودمند است که کالاها از بین رفتنی باشند و نتوان آنها را به صورتی دیگر برای استفاده در آینده ذخیره کرد. همیاری نامحدود صورت که خاص مبادله در میان جوامع شکارگر و گردآورنده بود و در تطبیق آنها نقش اساسی داشت. کونگهای داب وسیله ای برای نگهدای گوشت ندارند و برای همین، گوشت شکار را میان خودشان تقسیم می کنند.نتیجه این همیاری این است که با وجود منابع متغیر و نامطمئن در محیط کونگ ها ،هر کسی غذایی نصیبش می شود.یکی از دلایل آشکاری که باعث شده این گروه این همه در خوراک اشتراک داشته باشند ، این است که آنها در وسایل ذخیره سازی محدودی برخوردار بودند(همان، ۶۱۳).
نوع همیاری قدری رسمی تر از همیاری نامحدود، همیاری سر به سر است در این نوع همیاری، هدیه دادن آشکارا با این الزام همراه است که در آینده دور یا نزدیک معادلی کم و بیش با آن هدیه برگردد. این نوع همیاری معمولا در میان خویشاوندان دورتر دوستانی که منزلت اجتماعی و اقتصادی کم و بیش برابری داشته باشند و یا میان دو طرف داد و ستد رسمی رخ می دهد. در این نوع مبادله، چشمداشت جبران صراحت دارد یعنی هرچه که داده می شود باید با ما به ازای نسبی آن در آینده سربه سر گردد. همچنان که در مورد همیاری نامحدود دیدیم، ما به ازا ممکن است چیزی کاملاً متفاوت از آنی باشد که یک طرف گرفته باشد و هدیه یا لطف دریافت شده ممکن است بعدها پس داده شود(همان، ۶۱۴).
بسیاری از جوامع کشاورز سطحی، شبان و کشاورز عمیق، نظامهای مبادله کار دارند که بر همیاری سربه سر مبتنی اند. در زمان کاشت و برداشت محصول که کار برای یک خانوار بسیار سنگین است، خانوارهای همسایه یا گروه های خویشاوند به نوبت در زمینهای همدیگر کار می کنند.
مشارکت کنندگان در یک چنین نظامهایی، حساب بدهیها و بستانکاریهای شان را به خوبی در ذهن نگه می دارد. شخصی که در زمان مقتضی یاری دیگران را به همان اندازه کار یا هدیه برابر جبران نکند، با عدم شدید اجتماعی رو به رو می شود و در آینده از همکاری دیگران محروم خواهند شد. مبادلات میان دشمنان یا بیگانگان، عموماً معاملات غیر شخصی اند که هر طرفی می کوشید بیشترین نتیجه را از طریق چانه زدن به دست آورد. در یک چنین مبادلات که همیاری منفی نامیده می شود، هریک از طرفین می کوشد تا آنجا که ممکن است کمتر بدهد و بیشتر بگیرد. این نوع مبادلات از چک و چانه های غیر دوستانه تا دزدی آشکار را در بر می گیرد(همان، ۶۱۴).
نمونه دیگری که می توانم در این مورد بیان کنم انجمن های نژادی است که همیاری و همکاری را می توان در این انجمن به وضوح دید.
انجمنهای نژادی:
انجمنهای نژادی با اتحاد،انجمنهای منطقه ای و خانوادگی تشکیل می شود.انجمنهای نژادی در مراکز شهری آفریقای غربی گسترش یافته اند.در اینجا،تغییرات فرهنگی سریع،در آرایشهای سیاسی،پیشرفتهای تکنولوژی ودر موقعیتهای زندگی شهری جدید تآثیر میگذاردکه روابط خویشاوندی ودیگر منابع سنتی حمایتی واتحاد تضعیف میشوند.
اتحادیه ایالتIbo،برای مثال،به علاوه ایجاد کمکهای دو جانبه و حمایت مالی در موارد بیکاری،بیماری یا مرگ سعی در زنده نگهداشتن سرودها،تاریخ،زبان وعقاید اخلاقی قومی کرده وبنابراین پیوند شخصی را با روستا یا دهکده بومی خود حفظ می کنند.
برخی از اتحادیه های قومی برای پیشرفت موقعیتها در خانه های اجدادی پول جمع می کنند. (Melvin Ember & karolin ember، ۱۹۹۹، ۲۱۵).
تقسیم بندی همیاری از جهت
– سمت سو
– سادگی و پیچیدگی
– اجبار و غیر اجبار
– زمان (موسمی یا غیر موسمی)
-گسسته یا غیر گسسته (پیوسته)
– تقسیم بندی همیاری از جهت سمت و سوی
– یک سویه ¬
– دو سویه
– برون سویه (خارج از گروه کار می کنند)
– عمودی (حالت اجبار دارد)
– افقی( در بین کسانی که از هر لحاظ یکسانند).
– همیاری فردی (ساده) که بین دو نفر صورت می گیرد. یک نفر یاری گیرنده و یک نفر یاری دهنده
– همیاری گروهی (مرکب)، که در این نوع همیاری تعداد افراد یاری گیرنده و یاری دهنده بیش از دو نفر می باشد
.
(فرهادی، مرتضی ، ۱۳۸۸،۳۰۵)
اسامی گوناگون همیاری
اسامی گوناگون همیاری در گویش های مختلف ایرانی.

 1. اراک آدم به آدم، دس به دس
 2. اردبیل آواجی، همگو
 3. الیگودرز آدم به آدم، کمکی
 4. بابل روجاری، کایو
 5. بابلسر روجاری قرضی
 6. بجنورد یاوری، یووار
 7. بجنورد (کردان مانه) هوند
 8. تنکابن تکل، تکل تکلی
 9. چالوس تکل
 10. خرم آباد کلمه
 11. خمین آدم به آدم
 12. خونسار هردامردی
 13. رشت یاور
 14. منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است